Posts Tagged ‘Vården’

IT i vården

tisdag, februari 14th, 2017

nordic_medtest_logo2

Från att ha varit en idé och ett litet projekt ute på Hammarö är nu Nordic Medtest en naturlig och kompetent aktör inom e-hälsa.

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet som erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg. Vi har som testpartner lång och bred erfarenhet av nationella e-hälsotjänster avseende funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer. Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.”

Dagens pressrelease från Nordic Medtest:

Nordic Medtest har fått uppdraget att leverera testmiljö till försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Testmiljön ska användas i Saabs utveckling av tjänstekontrakt till de nationella e-hälsotjänsterna.

Nordic Medtest förstärker nu sitt tidigare samarbete med Saab kring utveckling av nationella e-hälsotjänster. Det nya uppdraget omfattar utvecklingsstöd under deras framtagande av system som kan agera både konsument och producent mot den nationella tjänsteplattformen för e-hälsa.
Detta kommer att skapa förutsättningar och beslutsunderlag för Saab kring integration mot de olika aktuella tjänstekontrakten.

”Vi uppskattar verkligen att få bidra med vår kunskap i Saabs utveckling av sina tjänster mot den nationella e-hälsan och att nu kunna ta ett steg till genom att erbjuda testmiljö och utvecklingsstöd”, berättar Robert Magnusson, leveransansvarig på Nordic Medtest.

Nordic Medtest har bred kunskap och lång erfarenhet av nationella e-hälsotjänster både vad gäller funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer. Tidigare har Nordic Medtest levererat expertstöd till Saab vid deras utveckling av journalsystem för ambulans, polis och räddningstjänst.

Forska!Sverige

fredag, mars 11th, 2016

Den 10 mars presenterade 31 aktörer i ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport, ”Hur får Sverige ut mer
av varje forskningskrona?”, inför regeringens kommande forskningsproposition om vilka förändringar som behövs och vilket ansvar de själva är beredda att ta.  Den överlämnades i går till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, liksom också till Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor och Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.
Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar i Sverige för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna.
I projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” samverkar aktörer från alla delar av life science-systemet för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige. Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” från maj 2015 identifierade orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen och aktörerna enades om 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. Nu presenterar gruppen en gemensam vision för Sverige 2025 och ett erbjudande om hur de själva kan bidra till att nå visionen.

Medicintekniskt skelett

onsdag, september 25th, 2013

Ett projekt som går under namnet ”Robo-mate” har nyligen fått 4,5 miljoner € från EU. Grundsyftet med projektet är att minska belastningsskadorna inom industrin. Från och med september 2013 är målet för Robo-Mateprojektet att utveckla ett intelligent, lätthanterat och bärbart exoskelett för manuella arbetsuppgifter. Det låter lovvärt. Förutom EU finns bla biltillverkaren Fiat och franska Indra Investissements med och finanasierar projektet. Totalt är det 12 forskningsinstitut från 7 EU-länder som deltar i projektet. Syftet att minska belastningsskador inom industrin känns bra men samtidigt aningen skrämmande. Med färre utslitna människor skulle man lätt kunna höja pensionsåldern.

Att inte glömma bort är att det inte enbart är inom industrin som personalen råkar ut för belastningsskador. Ett annat stort område finns också inom vården. Om det kommande ”skelettet” blir användbart får vi kanske se det som en medicinteknisk produkt! Men då får inte personalen som bär ”skelettet” se ut som de kommer från en annan planet. Det skulle säkert skrämma slag på ”brukarna”! Är Robotdalen, Mälardalens högskola, med i projektet?

Testbäddar

måndag, oktober 8th, 2012

MedTechbloggen har tidigare skrivit, kanske lite ironiskt, om testbäddar. På den ”gamla” tiden fanns det testbäddar på många ställen, sjukhus, vårdcentraler, tandkliniker, särskilda boenden etc. Företagen hade tillgång till dem och kunde testa nya produkter i skarp miljö. Vården gavs möjlighet att vara med och bli delaktiga i utvecklingen. Detta förfarande dog av någon anledning. Nu har innovationsmyndigheten taget tag i det gamla och förhoppningsvis utvecklat:

VINNOVA, som är Sveriges innovationsmyndighet, satsar nu 20 miljoner kronor på 17 förstudier och fem projekt som gör det möjligt för företag att utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal. Medlen ska stimulera etablering av miljöer i vård- och omsorgsverksamheten där konkreta idéer från företag och vårdgivare kan leda till nya kommersialiserade och implementerade innovationer inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. I satsningen har VINNOVA valt att stödja både specialiserade tematiska testbäddar och mer generella miljöer som blir en fortsättning på VINNOVAs existerande satsning på Innovationsslussar.

Följande projekt beviljas medel:

•Testbädd för IT inom hälso- och sjukvård, 2 970 000 kronor, Landstinget i Värmland, Karlstad

•Testbädd HoS Skåne, 2 500 000 kronor, Region Skåne, Malmö

•Nationell testbädd för innovativ strålbehandling, 3 000 000 kronor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

•Karolinska Testbädd, 3 000 000 kronor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

•Testbädd LIÖ, 1 800 000 kronor, Östergötlands läns landsting, Linköping

VINNOVA utför satsningen efter samråd med Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Att man samråder med SKL kan MedTechbloggen förstå, men Tillväxtverket? 

SOSFS 2011:9

fredag, december 23rd, 2011

MedTechbloggen informerar:

Den 1 januari 2012 träder Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Samtidigt upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd är tillämpliga inom

• hälso- och sjukvård
• tandvård
• socialtjänst
• verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Det meddelandeblad som Socialstyrelsen tagit fram syftar till att informera om de nya föreskrifterna och allmänna råden SOSFS 2011:9 och till viss del besvara några av de frågor som kan uppkomma, till exempel:

• Vilka nyheter innehåller SOSFS 2011:9?
• Hur ska den som har ett befintligt ledningssystem enligt de tidigare föreskrifterna och allmänna råden förhålla sig till kraven i SOSFS 2011:9?
• Hur förhåller sig SOSFS 2011:9 till olika standarder?

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram webbaserad information och en handbok som ska underlätta tillämpningen av de nya föreskrifterna och allmänna råden.

MedTechbloggens förhoppning är att man denna gång ställer riktiga krav som omfattar hela verksamheter. Det vi hittills sett är att på de ställen där det finns enusiaster där finns också öar av kvalitetsleningssystem. Dock ofta utan klara gränssnitt till övriga verksamheter. Härifrån kan man ta lärdom.

Medicinteknik – Patientsäkerhet

fredag, september 9th, 2011

Att patienter får liggsår, trycksår, när de handas av proffs inom vården borde inte förekomma. Under våren 2011 genomfördes en mätning av hur vanligt förekommande det i realiteten är. Då granskades över 36 000 patienter i både landsting och kommuner. Det visade sig att ca 17% av patienterna var drabbade. Mer än 6000 patienter led i onödan! Det finns medicintekniska produkter som skulle kunna användas i sammanhanget.
Nu är det dags för nästa mätning. Den kommer att ske mellan 3 oktober och den 9 oktober. Då hoppas vi att man tagit lärdom och vi får se ett mycket bättre resultat!

Ytterligare ett viktigt område när det gäller patientsäkerhet är sjukhusinfektioner. Under hösten sker den åttonde nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner. Syftet är ge både kommuner och landsting ett underlag så att de kan minska infektionerna i vården. Mätningen startar under vecka 43 och pågår i två veckor. Ända sedan de nationella mätningarna av vårdrelaterade infektioner (VRI) inleddes 2008 har resultatet – utom vid ett tillfälle – förbättrats hela tiden. Vid den senaste mätningen våren 2011 hade 9,2 procent av patienterna en vårdrelaterade infektion. Mätningarna sker två gånger om året.
Samtidigt med mätningen av infektionerna sker en mätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK), som riktar sig både till kommuner och till landsting. Basala hygienrutiner och klädregler styr hur vårdpersonalen ska vara klädd och vilka rutiner som ska tillämpas för att minska smittspridningen i mötet med patienter. Att all vårdpersonal alltid tillämpar de basala hygienrutinerna och klädreglerna är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga och minska infektioner i vården och minska lidandet för patienterna.
Även inom detta område finns medicintekniska produkter som kan användas i syfte att minska infektioner i vården.

Fredag

fredag, oktober 22nd, 2010

Då är det fredag igen och veckan har varit lagom.
Planeringen inför nästa NMA Diplomerad RA fortskrider.
NMA har fått in många anmälningar till nästa träff i NMA Nätverk med tema ”Kommunicera kvalitet”. Upplägget och körschema är klart och Katarina har läget under kontroll.
Arbete pågår med litteraturstudier inför klinisk utvärdering av en mycket spännande medicinteknisk produkt.
NMA jobbar fram underlag för CE-märkning av en unik medicinteknisk produkt som kommer att ställa mycket på huvudet i den svenska vården när den får sitt CE-cert.
Kalaset på Älvsborgs Fästning var mycket lyckat. Mörkt och blåsigt utomhus, varmt o gott i officersmässen.

I affärsvärlden får man betalt på två olika sätt; kontanter och erfarenheter. Ta erfarenheten först; kontanterna kommer senare. Detta sagt av Harold S. Geneen.

Bra jobbat, Läkemedelsverket

onsdag, juni 16th, 2010

Läkemedelsverket öppnar upp. Verket publicerar numera på sin hemsida ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare” och ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från Läkemedelsverket”. Lättillgängligt för alla. För vården, för tillverkare och för allmänheten. Ett mycket bra initiativ.

Man kan se att Siemens Healthcare Diagnostics informerar om sin medicintekniska IVD-produkt Acute CareTM Troponin I TestPak (FSCA SC 10-02/ G2010-0006) som kan ge falskt förhöjda resultat. Siemens rekommendation till vården: ”Vi rekommenderar att du diskuterar innehållet i detta meddelande med laboratoriechefen angående behovet att granska tidigare testresultat, utföra patientuppföljningar och/eller upprepa tester som utförts vid eller efter 1 november 2009.”

Stryker Orthopaedics har konstaterat att det kan finnas problem med deras HMRS-förankringsstycken. Stryker beskriver riskerna och föreslår åtgärder. Rapporten visar att Stryker har ett fungerande vigilance-system. Det är positivt.

Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, FDA, har sedan länge offentligt rapporterat tillbud och olyckor med bla medicintekniska produkter. Det känns bra att samma öppenhet nu börjar finnas inom EU.

Ytterligare initiativ från FDA

tisdag, april 27th, 2010

Vården och användarna i USA upplever i allt högre grad problem med infusionspumpar och dess tillbehör. Det amerikanska ”läkemedelsverket”, FDA, har noterat detta och bjuder in företag, vården och allmänheten till ett öppet möte för att diskutera problemfrågeställningarna. FDA säger: ”…the objective of this public meeting is to discuss key challenges related to the infusion pumps, focusing on the following areas: (A) issues commonly related to external infusion pumps; (B) issues reporting Medical Device Reporting (MDRs); (C) issues related to human factors; and (D) issues related to improving the pre and postmarket regulatory process.”
Jobbar du med infusionspumpar eller har vägarna förbi borde du anmäla dig. Man kommer att hålla till på Hilton Silver Spring, 8727 Colesville Rd., Silver Spring MD 20910. Det är en 2-dagars konferens med start den 25/5 2010.
Efter mötet får du gärna återkomma som gästbloggare på MedTechbloggen med en rapport.

Såvitt jag vet genomför inte vårt svenska Läkemedelsverk den här typen av offentliga möten för att hantera problemprodukter. Det kanske kan vara ett tips att kunna samla in synpunkter och idéer på 2 dagar i Uppsala.

Slut på datastrul i vården?

måndag, mars 1st, 2010

”Journalsystemet SysteamCross som infördes i primärvården i Blekinge 2009, är en katastrof. Det anser Christer Olofsson, ordförande i Blekinge distriktsläkarförening, som gjort en enkätundersökning bland personalen i primärvården”, kan man läsa i it i vården den 1/3 -10.
Ställer upphandlarna och vården rätt krav på sina IT-leverantörer? Som de flesta känner till gäller tydligare regler från den 21/3; mjukvara ska uppfylla kraven i det medicintekniska regelverket. Det är då nya förutsättningar för leverenatörer av mjuvarusystem till vården. Leverantören måste känna till och kunna tolka det medicintekniska direktivet. Vården måste förstå kraven och ställa krav på kompatibilitet. En utmärkt utbildning hos NMA, som genomför kursen ”Medicinteknik och mjukvara” kommande vecka i Mölndal.