Posts Tagged ‘Tillväxtverket’

Läkemedelsverket

tisdag, april 9th, 2013

Göran Hägglund lägger genom Regeringens regleringsbrev för 2013 ökat tryck på Läkemedelsverket. Några delar ur brevet:

Läkemedelsverket ska analysera vilka faktorer som styr sjukvårdens behov av licensläkemedel. Läkemedelsverket ska vidare se över omfattningen av ansökningar om licens i de fall det finns ett godkänt alternativ som inte ingår i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningar av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning. Läkemedelsverket ska redovisa sitt arbete med regelförenkling i årsredovisningen.

Läkemedelsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Läkemedelsverket ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut.

Läkemedelsverket ska, i samverkan med smittskyddsinstitutet, revidera befintliga behandlingsrekommendationer, alternativt ta fram nya rekommendationer, för totalt tre infektioner som är vanligt förekommande inom öppenvården.

Läkemedelsverket ska utarbeta föreskrifter som kan appliceras över systemstöd i vården, med de principer och regler som gäller för medicintekniska produkter. I detta arbete ingår även att vidta nödvändiga kommunikations- och utbildningsinsatser.

Läkemedelsverket ska anpassa sina IT-system till Apotekens Service AB:s system för elektronisk ansökan av tillstånd enligt läkemedelslagen (S2010/2842/FS).

Life Science-pengar

måndag, december 3rd, 2012

Ytterligare ett norskt-svenskt medtech-kluster.

IT-stiftelsen Compare Karlstad är ett av de kluster som ingår i ett nytt norskt-svenskt samarbetsprojekt inom medicinteknik och eHälsa som finansieras av Innovasjon Norge och svenska Tillväxtverket och Vinnova. Övriga kluster som ingår i samarbetsprogrammet är från Norge: Oslo Medtech, Arena Health and Innovation, Trondheim Helseklynge and ICT Grenland; och från Sverige: Compare Karlstad, Hälsans nya verktyg (Linköping), Medicon Village (Lund) och Region Halland.

Projektet drivs initialt under ett år med det huvudsakliga syftet att identifiera samarbetsområden och initiera aktiviteter som ”gör skillnad” för medlemsföretag i dessa kluster. Det övergripande målet är att utveckla Norden till en föregångare inom den medicintekniska industrin.

Vision

•Make The Nordic Area frontrunner in Medtech, ehealth, and care technology innovation..

•by increasing the number of succesfull nordic showcases from lab to markets..

•through open co-operation and best practice sharing between Nordic Clusters

Objectives

•Establish joint projects on Technology, R&D and commercialization

•Increase the cross border use of test beds / launch pad facilities

•Increase transparency/insights of investment opportunities for potential investors

•Increase knowledge & exchange about the markets, stakeholders, requirements to establish business, and how to expose internationally

Key Activities

•Mapping of clusters, member companies, other companies, test beds, potential investors

•Match making events between member companies on technology, R&D, commercialization

•Knowledge & best practice Exchange & participation in investor conferences.

MedTechbloggen får en déjà vu-upplevelse. Kan det vara iMedTech i Uddevalla, tro?

Life Science-Innovation

torsdag, november 29th, 2012

MedTechbloggen publicerar ett pressmeddelande från Riksbankens Jubileumsfond:

Vägen från forskning inom life science till färdig produkt på marknaden är inte så enkel och snabb som många tror. Alexander Styhre visar, i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, på svårigheterna med den ökade komplexitet inom forskningsområdena samt höga krav på både effektivitet och säkerhet inom området.

I projektet “Ideology and institutions in science-based innovation work: The case of biotechnology and pharmaceutical industry” har Alexander Styhre studerat hur förändrade marknadsförhållanden och nya vetenskapliga och teknologiska förändringar påverkar vetenskapliga och professionella ideologier i läkemedels- och biotechföretag.

Svaren från ett femtiotal verksamma inom medicin, bioteknik och läkemedelsforskning pekar på en komplex verklighet. Det är inte längre helt enkelt så att man tar reda på vilken mekanism i kroppen som orsakar ett symptom, hittar en substans som påverkar mekanismen och sedan tar fram ett läkemedel utifrån ämnet. De forskningsmodeller som krävs är ofta mer komplexa än den traditionella gången mål-molekyl-läkemedel.

Ett annat problem är den finansiella aspekten. Få nya produkter klarar kraven på säkerhet och effektivitet och för de som gör det tar det lång tid att nå ut på marknaden. Det blir kostsamt att ta fram nya produkter, samtidigt som riskkapitalet inte gärna kommer in tidigt i processen.

Dessutom, menar Alexander Styhre, har politikerna en övertro på forskarnas vilja att driva egna företag:

– De har en tydlig professionell identitet. Drivkrafterna är kliniska och vetenskapliga behov, inte att tjäna pengar. Viljan att veta och hjälpa är större än viljan att tjäna pengar.

MedTechbloggen: Den här typen av drivkrafter förbises alltför ofta. Det är något som Vinnova och Tillväxtverket måste ta hänsyn till och ha en förståelse för. Likaså bör det vägas in i Sveriges Nationella InnovationsStrategi. Det kan behövas alternativa arenor.

Levande armprotes

torsdag, november 15th, 2012

Varje år förlorar hundratusentals människor jorden runt en arm eller ett ben. Ända sedan 60-talet har amputerade kunnat använda proteser som styrs av de elektriska impulser som finns i musklerna, men tekniken för att styra proteserna har inte utvecklats nämnvärt sedan dess. Det finns till exempel väldigt avancerade elektriska handproteser, men de används inte så mycket eftersom de är så svåra att styra. Max Ortiz Catalan, Chalmers: ”Det är som att ha en Ferrari utan ratt. Därför har vi utvecklat ett nytt styrsystem från grunden.”

Med hjälp av den nya tekniken får arm- och handamputerade en ”levande” kroppsdel. Den styrs ungefär på samma sätt som en naturlig hand och arm, via personens egna nerver. Det är en stor vinst både för den enskilda individen och för samhället. De vanliga hylsproteserna, som fästs direkt mot huden utanpå den amputerade stumpen, är dessutom så obekväma att endast 50 procent av de armamputerade vill använda en sådan över huvud taget. I det här forskningsprojektet utnyttjas istället den världskända Brånemarkskruven, som förankrar protesen direkt i skelettet, med så kallad osseointegration.

I projektet planerar forskarna istället att implantera elektroderna direkt på nerverna inuti kroppen. Då utgör kroppen ett skydd, och de elektriska impulserna blir stabila. För att få signalerna inifrån kroppen ut till protesen används osseointegration. De elektriska impulserna från nerverna i armstumpen fångas upp i ett gränssnitt inne i titanskruven, som förstärker och vidareförmedlar impulserna till protesens alla delar, som patienten kan styra med hjälp av sina tankar.

I vinter ska de första patienterna opereras.

Max Ortiz Catalan: ”Genom att testa metoden på några patienter kan vi visa att metoden fungerar och sedan förhoppningsvis få mer anslag för fortsatta kliniska studier och vidareutveckling av metoden.”

Det vore märkligt om det inte skulle finnas pengar till fortsatt utveckling, eller hur Tillväxtverket!

Testbäddar

måndag, oktober 8th, 2012

MedTechbloggen har tidigare skrivit, kanske lite ironiskt, om testbäddar. På den ”gamla” tiden fanns det testbäddar på många ställen, sjukhus, vårdcentraler, tandkliniker, särskilda boenden etc. Företagen hade tillgång till dem och kunde testa nya produkter i skarp miljö. Vården gavs möjlighet att vara med och bli delaktiga i utvecklingen. Detta förfarande dog av någon anledning. Nu har innovationsmyndigheten taget tag i det gamla och förhoppningsvis utvecklat:

VINNOVA, som är Sveriges innovationsmyndighet, satsar nu 20 miljoner kronor på 17 förstudier och fem projekt som gör det möjligt för företag att utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal. Medlen ska stimulera etablering av miljöer i vård- och omsorgsverksamheten där konkreta idéer från företag och vårdgivare kan leda till nya kommersialiserade och implementerade innovationer inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. I satsningen har VINNOVA valt att stödja både specialiserade tematiska testbäddar och mer generella miljöer som blir en fortsättning på VINNOVAs existerande satsning på Innovationsslussar.

Följande projekt beviljas medel:

•Testbädd för IT inom hälso- och sjukvård, 2 970 000 kronor, Landstinget i Värmland, Karlstad

•Testbädd HoS Skåne, 2 500 000 kronor, Region Skåne, Malmö

•Nationell testbädd för innovativ strålbehandling, 3 000 000 kronor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

•Karolinska Testbädd, 3 000 000 kronor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

•Testbädd LIÖ, 1 800 000 kronor, Östergötlands läns landsting, Linköping

VINNOVA utför satsningen efter samråd med Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Att man samråder med SKL kan MedTechbloggen förstå, men Tillväxtverket? 

USA vill investera i Sverige

måndag, augusti 13th, 2012

Vinnova och Tillväxtverket i all ära men det finns effektivare vägar att skaffa kapital till svenska innovationer inom Life Science. HealthBox: ”Healthbox is one of the first business accelerator programs in the healthcare industry, providing a platform to support innovation among early-stage companies.”

Programmet har nu breddat sitt upptagningsområde och också etablerat sig i EU. Den första ”healthcare”-acceleratorn har etablerats i London.

Nu har du möjlighet att på nära håll få kontakt med Healthbox, i Stockholm. Health 2.0 Stockholm arrangerar ett event tillsammans med HealthBox i StockholmThe Hub tisdag 28/8 kl 18.

Är du innovatör inom Life Science ska du absolut ta tillfället i akt.

 

Tipstack till Anders Börve

Tillväxtverket – Vinnova mfl.

måndag, augusti 6th, 2012

MedTechbloggen har i ett antal omgångar skrivit om det svenska innovationssystem som vår näringsminister administrerar. MedTechbloggen har synpunkter på den alltför stora splittring som finns inom ”branschen”. Vi kan nu se att man lägger ner Innovationsbron (50-talet anställda) och för över verksamheten till Almi Företagspartner (ca 400 anställda). Syftet är: ”Sammanslagningen ska leda till en effektivare och mer tillgänglig organisation som tillhandahåller rådgivning såväl som finansiering i tidiga skeden för innovation och tillväxt i hela landet.” Tanken är att den ”nya” organisationen ska fungera från 1 januari 2013.

Bra! Men det behövs rensningar (sammanslagningar) på flera håll!

Den svenska nationella innovationsstrategin har fått sig en rejäl törn när strategins flaggskepp, Tillväxtverket, ängnar sig åt interna innovationer för att uppmuntra sin månghövdade personal. Mer om detta hittar man i ex.vis DN. MedTechbloggen har ju också haft och har synpunkter på Tillväxtverkets sätt att engagera kvinnliga ambassadörer. Hur har man lyckats med att engagera ett stort antal kvinnor för att arbeta gratis? Ambassadören Kikki Högberg har uppskattat att de kvinnliga ambassadörerna har jobbat gratis för motsvarande 23 040 000:-/år. Man har inte ens fått reseersättning vid sina uppdrag! Ambassadören Ewa Wallmark: ”Vilken man hade ställt upp på dessa villkor???? Vi kvinnor är dåliga på att ställa villkor och ta betalt, jag menar inte att allt är pengar men respekt för företagande måste finnas även hos Tillväxtverket och politikerna.”

Nu försöker GD, Lugnet, att framställa och hålla kvar den snart bristande tråden på de felaktiga representstionerna. Detta kanske för att man inte ska börja granska effektiviteten i organisationen. MedTechbloggens förhoppning är att Regeringen ifrågasätter Tillväxtverkets roll i den Nationella innovationsstrategin! Då kan det behövas livbåtar till vissa.

Från båtar till ambulanser

fredag, augusti 19th, 2011

Pressrelease från Lindholmen Science Park, Göteborg:

Tillväxtverket satsar 2,3 miljoner kronor inom ramen för utvecklingscentret TUCAP (Tekniskt utvecklingscentrum för ambulans- och prehospital sjukvård) på Lindholmen Science Park. Syftet är att främja entreprenörskap och innovativa idéer inom det ambulanstekniska området.

– Vi hoppas att detta ska ge nya produkter och lösningar och dessutom tillväxt i både nya och befintliga företag, säger Bo Norrhem som är projektledare på TUCAP.

TUCAP drivs av Lindholmen Science Park i ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, SOS Alarm, verksamhetsexperter, forskare och näringslivet. Målet är att utveckla och prova ny teknik som underlättar för ambulanssjukvården vid akut sjukdom och olyckor.

Den nya satsningen ska gå till att starta upp projektet AKUT som bl.a. kommer att arbeta med att ta fram effektivare navigationsutrustning för ambulanser och bättre prognostisering över var ambulanser bör befinna sig i en region, vilket hjälper ambulanserna att snabbare komma till rätt plats.

I oktober 2010 satsades totalt fyra miljoner kronor inom TUCAP och den nya satsningen kommer att stärka projektverksamheten ytterligare.
– Vi välkomnar den här satsningen som är ett väldigt nyttigt tillskott för utvecklingen av det ambulanstekniska centret, säger Bo Norrhem.

Verket med ä

måndag, april 27th, 2009

Sverige har fått en ny generaldirektör, Christina Lugnet. Hon har varit kommunchef i Haparanda, där hon även arbetat som näringslivschef, gymnasiechef och näringslivsutvecklare. Nu basar hon över Tillväxtverket. Man finns med kontor på 11 platser runt om i Sverige. Uppdraget består av 11 punkter. Lite halvluddiga punkter kan jag tycka. Riktigt orolig blir jag när jag ser vem som signerat regleringsbrevet, Maud Olofsson. Hur har det gått med hennes Nystartskontor? Någon som vet?

Jag blir lite lugnad när jag ser att en av MedTechbloggens favoritssk, Eva-Carin Tengberg, sitter med i styrelsen. Eva-Carin är verksam inom Göteborg BIO och jag är övertygad om att hon kan representera Life Science-branscherna på ett utmärkt sätt.

Det kommer att bli spännande att följa Tillväxtverkets fortsatta framfart. Jag hoppas att de kan leva upp till kraven i regleringsbrevet och inte blir en trollslända som Mauds Nystartskontor.

Det är också glädjande att se att Tillväxtverket genererar arbetstillfällen; man har redan 300 personer anställda inom organisationen!

Tack, Kreafonbloggen, för tipset om Tillväxtverket!