Posts Tagged ‘Södertälje’

Nytt statligt institut

tisdag, januari 15th, 2013

Staten stöttar Södertälje!

SP har etablerat ett helt nytt forskningsinstitut, SP Process Development, som ska arbeta inom kemisk och farmaceutisk processutveckling inom bland annat Life science. Det är resultatet av att regeringen satsar på att stödja svenskt näringsliv inom dessa områden. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) fick under 2012 förtroendet att bygga upp institutet i Södertälje. Ett 30-tal personer anställs till en början. Institutet planerar att växa med ett tiotal nya medarbetare varje år.

Våren 2012 presenterade SP en förstudie med konkreta förslag på hur samhället kan säkerställa att kompetenserna som frigjordes i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggningar i Södertälje kommer svensk forskning och näringsliv till godo. Ett av förslagen var detta nya forskningsinstitut. Regeringen beslutade sig för att stödja initiativet.

Life science omfattar, som de flesta läsare av MedTechbloggen vet, vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap. Kompetensen inom processutveckling kan även appliceras inom andra områden, till exempel fordons- och energiindustrin. SP Process Development blir en brygga mellan akademi och näringsliv, men även en aktör som ska hjälpa akademiska och industriella aktörer att kommersialisera nya produkter och utveckla tillverkningsprocesser. SP Process Development får placering inom SP-koncernen, som är Sveriges största och bredaste forskningsinstitut. Maria Khorsand, koncernVD, räknar med att SP Process Development blir ett bra komplement till de nuvarande verksamheterna och utökar SPs tjänsteutbud ytterligare.

Annie Lööf inviger det nya institutet den 4 februari i Södertälje.

Södertälje kramar Uppsala

måndag, juni 18th, 2012

Bra, man behöver inte uppfinna hjulet på nytt:

Uppsala Innovation Centre, UIC, är en av landets främsta företagsinkubatorer för tillväxtföretag. Nio av tio företag som fått affärsutvecklingsstöd från UIC är fortsatt aktiva på marknaden. Cirka 40 procent av UICs tillväxtföretag kommer från life science-sektorn. Nu har Södertälje kommun valt UIC till branschoberoende breddinkubator för regionen.

Behovet av stöd inom entreprenörskap och affärsutveckling i kölvattnet efter AstraZenecas nedskärningar är i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och avknoppningar hos regionens stora arbetsgivare. Samarbetet innebär att UIC öppnar en filial i området Snäckviken med närhet till AstraZeneca.

UICs etablering i Södertälje innebär att företagsinkubatorn snabbt kommer kunna erbjuda kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling till entreprenörer och företagare i Södertälje. Målet är att fler idéer kan kommersialiseras och fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad kan etableras i regionen.

UIC-modellen innefattar fyra programsteg som är skräddarsydda för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. I UIC-modellen innefattas även ett affärscoachsystem där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet stöttar bolagen i deras . UIC tar inte några ägarandelar i företagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till företagen i inkubatorverksamheten.

Life Science

onsdag, maj 16th, 2012

Nedläggningen av AstraZ i Södertälje skapar sysselsättning; 

Ur pressrelease från SP:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitutet (SP) har på uppdrag av VINNOVA utfört en förstudie med syfte att ta fram konkreta förslag på hur utvecklingen av en nationell innovationsinfrastruktur för svensk Life Science industri ska se ut samt hur denna kan byggas utifrån AstraZenecas nedlagda verksamhet i Södertälje. Förstudien presenterar tre konkreta förslag: två forskningsinstitut samt åtgärder för hur innovation inom sjukvården kan förenklas, vilka alla ämnar till att bevara och främja Sveriges starka konkurrensposition inom Life Science.

Arbetet med förstudien har genomförts av 3 arbetsgrupper med representanter från AstraZeneca, akademi, industri samt sjukvård. Grupperna har tillsats och drivits av SP. De tre föreslagna åtgärderna är följande:

•Scandinavian Institute for Drug Discovery. Institutets huvudsyfte är att utgöra en länk i innovationssystemet kring läkemedelsutveckling genom att erbjuda kompetens och lyfta idéer till marknadsanpassade läkemedelsprototyper.

•Institutet för Hållbar Processutveckling och Katalys. Institutet kommer att ge forskare inom akademi och industri tillgång till teknik, utrustning och kunskap för att vidareutveckla idéer till produkter för kommersiell användning. Fokus ligger på utveckling av produktionsprocesser som är ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

•Klinisk uppkoppling – sjukvården som en framtida innovationsplattform i Sverige. Bland de åtgärder för hur innovation inom sjukvården kan förenklas föreslås upprättandet av ett innovationsavtal som säkerställer att tid och resurser för innovationsarbete frigörs i sjukvården samt väldefinierade innovationsplattformar som skapar kontaktytor för samarbetsprojekt mellan industri och akademi.

De tre initiativen kompletterar varandra väl genom att individuellt stödja innovationsarbetet inom olika sektorer och tillsammans skapar de stora synergieffekter och levererar värdefulla tjänster och lösningar till hela värdekedjan inom Life Science. Instituten förväntas finansieras genom en kombination av publika innovationsanslag samt privata medel från kontraktsforskning medan en samfinansiering mellan stat och landsting föreslås för sjukvårdens engagemang.

SP är intresserade av att driva institutet för processutveckling och katalys eftersom det kompletterar vår nuvarande verksamhet och erbjuder tjänster som SPs befintliga kunder efterfrågar.

”Vi hoppas på att regeringen ger utrymme för institutet i sin forsknings- och innovationsproposition senare i höst”, Krim Talia, Affärsområdeschef för Life Science på  SP.

MedTechbloggen har svårt att se att resultatet av SPs utredning inte är skapat i SPs egenintresse. Uppdraget enligt ovan: ”Hur utvecklingen av en nationell innovationsinfrastruktur för svensk Life Science industri ska se ut.” Hur kan man överhuvudtaget kalla det nationell innovationsinfrastruktur för svensk Life Science-industri när man överhuvudtaget inte nämner den starkt växande medicintekniska branschen?

Offentlig upphandling – Småföretag

tisdag, juli 7th, 2009

”Det kan låta märkligt, men endast en dryg fjärdedel (27 procent) av landets småföretag försöker ta del av den offentliga upphandlingskakan, värd ca 500 miljarder kronor. Det beror på att offentliga upphandlingar är för krångliga och tidskrävande för de små företagen.” Det säger Ulrica Dyrke i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Jag är benägen att hålla med henne. En kollega som driver ett litet företag med 4 anställda fick lägga ner 3 hela arbetsveckor på att färdigställa ett anbud till en landstingsupphandling. Och han är inte speciellt korkad utan en helt normal entreprenör/företagsledare. Att han sedan inte fick upphandlingen är en annan femma.

Ulrica säger också; ”Förfrågningsunderlagen bör således inte utformas krångligare eller mer omfattande än nödvändigt. Vidare ska de krav som myndigheten ställer vara relevanta och proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas.”

MedTechbloggen har tidigare lyft fram några upphandlare som är på rätt väg; Kungsbacka, Södertälje, Gävleborg är några. Regeringen har fört över 133 miljoner kronor till Konkurrensverket och Kammarkollegiet för man vill att de små företagen ska få bättre möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Det gäller för de upphandlande myndigheterna att ha förmåga att ta till sig de möjligheter som finns till förenklingar. Det är bara att bita ihop!

Offentliga upphandlingar – Småföretag

tisdag, juni 2nd, 2009

På MedTechbloggen har vi tidigare diskuterat och lyft fram både goda och dåliga exempel på kommunala upphandlingar. Exempel på goda kan vara Kungsbacka och Gävleborg. Nu kliver Södertälje kommun över till de godas sida. Där har man konstaterat att små- och medelstora företag alltmer kommer i skymundan vid offentlig upphandling. Många av småföretagen är också kritiska till det administrativa krånglet som omger upphandlingarna. Efter diskussioner med näringslivet drar Södertälje kommun igång ett projekt som ska göra det attraktivare för de mindre företagen att lämna anbud vid offentliga upphandlingar. Projektet går ut på att företagen på ett enkelt sätt via kommunens hemsida ska kunna lämna anbud. Det innebär att det företag som ska lämna anbud inte behöver ha en massa specialprogram installerade i datorn, utan tillgång till internet räcker. Underlaget hämtas på hemsidan och sedan fyller man i en blankett online.

Från Upphandling24: ”De företag som vill vara med och lämna anbud loggar in på hemsidan och kan där se de offertförfrågningar som är aktuella just för tillfället. Det finns sedan möjlighet att enkelt fylla i och skicka iväg underlagen. Kommunen har valt ett system med inloggning för att bättre kunna hålla koll på vilka företag som lämnar anbud.
För att undvika krångel i möjligaste mån behöver inte företagen skicka med alla bilagor. Upphandlingsenheten utför i stället en del kontroller själva. Företagen behöver till exempel inte lämna in registreringsbevis.”

Några kommuner är på rätt väg, en väg som kommer att skapa mer jobb i Sverige. Men landet består av massor av kommuner som säger sig vilja stötta små och medelstora företag. När ser vi dessa på banan? MedTechbloggens hemkommun, Mölndals Stad, låter Göteborgs stad sköta upphandlingar för lilla Mölndals räkning. Mölndal är således helt i händerna på storebror Göteborgs välvilja. Detta genom det kommunala bolaget Göteborg Stad Upphandlingsbolaget. Den vision utifrån vilken VD, Inger Ek, leder verksamheten lyder: ”Upphandlingsbolaget skall vara Sveriges främsta upphandlingsorganisation inom den offentliga sektorn.” Ska jag vara ärlig så vet jag inte hur långt hon har kommit och hur många år som hon har på sig.