Posts Tagged ‘journalsystem’

IT i vården

tisdag, februari 14th, 2017

nordic_medtest_logo2

Från att ha varit en idé och ett litet projekt ute på Hammarö är nu Nordic Medtest en naturlig och kompetent aktör inom e-hälsa.

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet som erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg. Vi har som testpartner lång och bred erfarenhet av nationella e-hälsotjänster avseende funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer. Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.”

Dagens pressrelease från Nordic Medtest:

Nordic Medtest har fått uppdraget att leverera testmiljö till försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Testmiljön ska användas i Saabs utveckling av tjänstekontrakt till de nationella e-hälsotjänsterna.

Nordic Medtest förstärker nu sitt tidigare samarbete med Saab kring utveckling av nationella e-hälsotjänster. Det nya uppdraget omfattar utvecklingsstöd under deras framtagande av system som kan agera både konsument och producent mot den nationella tjänsteplattformen för e-hälsa.
Detta kommer att skapa förutsättningar och beslutsunderlag för Saab kring integration mot de olika aktuella tjänstekontrakten.

”Vi uppskattar verkligen att få bidra med vår kunskap i Saabs utveckling av sina tjänster mot den nationella e-hälsan och att nu kunna ta ett steg till genom att erbjuda testmiljö och utvecklingsstöd”, berättar Robert Magnusson, leveransansvarig på Nordic Medtest.

Nordic Medtest har bred kunskap och lång erfarenhet av nationella e-hälsotjänster både vad gäller funktionalitet, användarscenarier och testmiljöer. Tidigare har Nordic Medtest levererat expertstöd till Saab vid deras utveckling av journalsystem för ambulans, polis och räddningstjänst.

Döden för buggarna?

onsdag, oktober 23rd, 2013

Nordic MedTest har fått uppdraget av Sveriges landstings- och regioners gemensamma bolag Inera AB att effektivisera utvecklingen av ordinationsverktyget Pascal med hjälp av automatiserade tester. Uppdraget är det första inom ramen för den avsiktsförklaring om samarbete kring test som tecknades i augusti mellan Inera och Nordic MedTest.

I detta fall använder Nordic MedTest ett koncept för att automatisera hela utvecklingskedjan från funktionellt krav till färdigtestad funktion redo att produktionssättas samtidigt som man ökar kvalitet och sänker kostnader för förvaltning. Konceptet bygger på att kombinera agila metoder med moderna teknologier för effektiv systemutveckling genom automation av samtliga steg i bygg- och testprocessen. Detta möjliggör en kontinuerlig testning och automatisk verifiering av systemet som visualiserar projektets progress. Avvikelser och buggar fångas direkt genom omedelbar återkoppling till alla i projektet – och därmed kan kostnader och risker minimeras. Kraven och kundnyttan är alltid i centrum och driver utvecklingen.

Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel när patienten får sina mediciner fördelade i påsar. Det rör sig om cirka 200.000 patienter och alla vårdgivare använder Pascal. Vårdgivaren kan också välja att bygga in Pascal ordinationsverktyg i sina journalsystem. Utvecklingen av Pascal sker i nära samarbete med vården och används av sjuksköterskor, läkare och barnmorskor samt andra som ordinerar dospatienter. Totalt är det cirka 56.000 användare inom hälso- och sjukvården. Det är landstingen som beslutat att ta fram ett eget verktyg för ordinationer och Inera AB har utvecklat Pascal ordinationsverktyg på uppdrag av Center för eHälsa i samverkan (CeHis).

IT i Vården, följetongen

fredag, oktober 11th, 2013

Driftstoppet av TakeCare orsakar kostnader för 10 miljoner/år!

En analyskommission tillsatt av journalanvändarnas organisation CSTC, Centrum Samverkan TakeCare, har nu färdigställt en slutrapport om de två driftstopp som under juni inträffade i journalsystemet TakeCare. Slutrapporten bekräftar de slutsatser som redovisats i den delrapport som offentliggjordes i juli.

TakeCare används bland annat av större delen av sjukvården i Stockholms län och på Gotland. Den 11 juni och den 18 juni 2013 stannade TakeCare utan förvarning och utan att att några larm utlösts. Återställningsarbetet tog sex respektive fem timmar. Driftavbrotten innebar att verksamheterna tvingades använda reservrutiner under tiden avbrotten pågick. Inga anmälningar om patientskador knutna till driftstoppen har hittills inkommit. Vid båda tillfällena startade den primära produktionsservern om utan föregående varning. Vid andra tillfället erhölls en komplett minnesdump som efter analys av datorleverantören IBM visade att driftavbrottet berodde på ett programfel i serverplattformen AIX. Troligen berodde även det första avbrottet på samma fel, men eftersom komplett minnesdump saknades går det inte att säkerställa.

Efter rekommendationer och instruktioner från leverantören av serverplattformen åtgärdades felet redan på kvällen den 18 juni, och den akuta risken för ett nytt stopp av denna karaktär bedöms nu vara minimal. En analyskommission tillsattes för att utreda händelsen och lämna rekommendationer om framtida åtgärder till Samverkan TakeCare (CSTC). Styrelsen för CSTC har utifrån analyskommissionens rekommendationer beslutat om ett åtgärdsprogram för att säkerställa driftsäkerhet och kontinuitet i verksamheterna vid eventuella avbrott. Åtgärdsprogrammet innebär att drifts- och förvaltningsbudgeten för TakeCare ökar med 10 miljoner kronor per år.

Äntligen händer det

onsdag, oktober 3rd, 2012

Nu har det hänt! Det som till och med Göran Liedström på sin aktiva tid försökte skapa intresse för! Och som Svenska Sjukvårdsleverantörers Förening, SLF, lobbade för på den gamla tiden. Utan att kunna intressera de upphandlande organisationerna. MedTechbloggen blir extra glad eftersom medicinska programvaror kommer att behandlas under informationsdagen. Under oktober kommer också Läkemedelsverket att publicera en vägledning om medicinska informationssystem. Kan vi börja skönja slutet på system med inbyggda buggar?

Den 16 november 2012 arrangerar Läkemedelsverket och branschorganisationen Swedish Medtech en informationsdag om upphandling av medicintekniska produkter! Arrangemanget är avsett för upphandlare inom hälso- och sjukvården och inom hjälpmedelsverksamheter. Under informationsdagen kommer frågeställningar om medicintekniska produkter i allmänhet, tillbehör, programvaror och patientjournalsystem att beröras. Sista anmälningsdagen är den 2 november 2012. Avsikten med informationsdagen är att öka de kunskaper som upphandlare behöver vid upphandling av CE-märkta produkter både inom hälso- och sjukvården och inom hjälpmedelsverksamheter.

Läkemedelsverket får in många frågor om upphandling, både från upphandlande enheter och från tillverkare. En del av dessa frågeställningar kommer att diskuteras under informationsdagen, bl a tillbehör till medicinteknisk utrustning och hjälpmedel, programvaror och patientjournalsystem. Medicinska programvaror kommer att behandlas särskilt under informationsdagen då Läkemedelsverket publicerar en vägledning om medicinska informationssystem i oktober.

Programvarufel – Buggar

torsdag, september 13th, 2012

MedTechbloggen har många gånger ställt frågan varför användare acceperar felaktigheter i system när man får förklaringen; ”det är bara några buggar”. Varför? Inom vården introduceras fler och fler system med programvara. Fler och fler system med olika programvara kopplas samman till större enheter. De felaktigheter i program inom vården det skrivs om i tidningar är oftast patientjournalsystem som havererar eller är omöjliga att arbeta i.

Journalsystemen är bara toppen på isberget. Felaktigheter förekommer i röntgensystem, analysutrustningar, desinficeringsapparater etc. Självklart sätts patientäkerheten på spel när programvara inte fungerar.

Några provokativa frågaor: Har programmerare, programvaruutvecklare för låg kompetens? För låg kompetens för att arbeta med livsuppehållande utrustning? Är det de tillverkande företagen som inte förstår att anställa rätt kompetens? Har de upphandlande enheterna fel eller inga krav vid upphandlingarna av medicinteknisk utrustning?

Buggar, jo jag tackar!

Här hittar du några länkar till Läkemedelsverkets lista över medicinteknisk säkerhetsinformation:

1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20. Det finns många fler…

Det är inte några småföretag som inte klarar kraven på buggfritt; GE, Elekta, Siemens, Philips, Varian och många fler.

Hur ska det gå nu när eHälsa står och bankar på porten!?

 

Krånglande journalsystem

onsdag, september 28th, 2011

Journalsystem inom vården som lägger av, är krångliga, inte är kompatibla etc hör vi om daglig dags.
Nu har några användare av Cambios journalsystem Cosmic bestämt sig för att tillsammans med tillverkaren komma tillrätta med alla brister.
Det är landstingen i Västmanland, Uppsala, Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Jönköping och Värmland och vårdföretaget Capio som gör gemensam sak och sätter ner foten.
I dag finns stora skillnader i hur Cosmic används hos de åtta vårdorganisationerna, beroende på vilka moduler av systemet man använder och hur det är anpassat lokalt. De problem som flera har upplevt är förseningar samt bristande kvalitet i vissa projekt och leveranser från Cambio. För att identifiera och hitta lösningar på problemen har de gemensamt beställt en översyn av utvecklings- och leveransprocesserna.
Översynen pekar bland annat på brister vid utveckling av nya funktioner, behov av tydligt definierade roller och ansvar hos kunder och leverantör. Leverantörens tester av nya funktioner i systemet måste förbättras innan de nya funktionerna börjar användas i vården, för att säkerställa kvalitet och prestanda. MedTechbloggen vill påpeka att journalsystem är att ses som en medicinteknisk produkt och ska uppfylla kraven i det medicintekniska regelverket. Punkt slut!

Det fördjupade samarbetet mellan kunderna innebär nu bland annat att ett gemensamt underhållsavtal har tagits fram. Sedan tidigare pågår också utvecklingen av nya, förbättrade moduler för läkemedelshantering och remisshantering. En utökad samverkan kring införandet av olika e-tjänster riktat till medborgare/patienter planeras också.

IT i Vården, Följetongen

måndag, juni 20th, 2011

Socialstyrelsen har varit ute och genomfört ”Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet.” Det är bra! Man har granskat informationssäkerheten vid Norrlands Universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
Eftersom Sahlgrenska just nu ligger närmast MedTechbloggens hjärta tar vi en titt i rapporten från det sjukhuset:

”Den 1 juli 2008 trädde patientdatalagen (2008:35) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hålso- och sjukvården i kraft. Dessa regelverk omfattar alla vårdgivare som hanterar patientuppgifter och ställer krav på att patientuppgiftema hanteras patientsäkert. //
Mot ovanstäende bakgrund har Socialstyrelsen beslutat att genomföra en granskning av vårdgivarens informationssäkerhet. Tillsynen omfattar vårdgivarens ledning och styrning av informationssäkerheten samt
hur informationssäkerhetskraven har applicerats på Sahlgrenska Universitetssjukhusets journalsystem Melior. //
Socialstyrelsens bedömning
Styming och ledning
Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. Socialstyrelsen konstaterar att vårdgivaren har en informationssäkerhetspolicy. //
Det framkom vid inspektionen att informationssäkerhetsansvariga rapporterar en gång per år till vårdgivaren
men att återrapporteringen inte omfattar kraven i gällande författning.
Socialstyrelsen noterade detta som en brist.
Drift, incident och support
Socialstyrelsen noterade att det finns avtalade servicenivåer (SLA) vad gäller tillgänglighet till systemet. Vid inspektionen noterades att den senaste riskanalysen avseende driften för Melior skedde 2007. Övergripande
rutiner för riskanalys av driften verkar saknas. Uppföljning av SLA-avtalet skall enligt avtalet följas upp två gånger per år. Det är oklart hur man dokumenterat att detta är gjort. SLA-dokumentet är daterat 2007-06-29. Det är således oklart på vilket sätt vårdgivaren säkerställer att journalsystemets tillgänglighet, med avseende på driften lever upp till ställda krav över tiden.
Öppna nät och sekretess
Om en vårdgivare gör patientuppgifter tillgängliga över öppna nät måste detta göras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan nå uppgifterna. I praktiken innebär detta bland annat att patientuppgifter måste överföras Ett annat krav är att åtkomst till patientuppgifiema skall föregås av stark autentisering. Vid Socialstyrelsens inspektion framkom att vårdgivaren definierar sitt nätverk som öppet samt att kommunikation av uppgifter i Melior sker okrypterat över nätverket vilket Socialstyrelsen noterade som en brist. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset förekommer det att vissa patientuppgifter skickas externt via fax. Socialstyrelsen vill göra vårdgivaren uppmärksam på att telenätet räknas som ett öppet nät. Fax använder telenätet för sin kommunikation. Bestämmelserna om öppna nät gäller därför också överföring av patientuppgifter med hjälp av fax. Detta innebär att det kan vara svårt att överföra uppgifter via fax på ett sådant sätt som uppfyller föreskrifternas krav på säkerhet. Den vårdgivare som använder fax för sådana överföringar måste förvissa sig om att ingen obehörig kan nå patientuppgiftema. Socialstyrelsen noterade en faxrutin hos vårdgivaren som är känd bland personalen.
Socialstyrelsen noterade vid inspektionen att det saknas stöd för låsning av journalanteckningar i aktuell version av Melior. Enligt uppgift kommer nästa version av Melior att hantera stöd för låsning av journalanteckning.
Behörigheter
Vårdgivaren ska ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavares behörighet begränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård. Vid Socialstyrelsens inspektion franikom att personalen har behörighet till patientjournaler oavsett vart man arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det framkom inte vilken risk och behovsanalys som ligger till grund för detta beslut.
Vårdgivaren ska även ansvara för att det finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheterna. Socialstyrelsen kan konstatera att det finns övergripande dokumenterade rutiner på vårdgivarnivå som styr villkoren för behörighetstilldelning, spärr för åtkomst samt för kontroll av åtkomst till patientuppgifter. Socialstyrelsen noterade dock att det saknas rutiner för förvaltning av behörigheter, det vill säga rutiner för förändring, borttagning samt regelbunden uppföljning av behörigheter. Det fanns en rutin för att få support då användarkontot låst sig eller då användaren exempelvis glömt sitt lösenord. Vid inspektionen noterades svagheter i denna rutin. //
Brister
Socialstyrelsen har vid sin tillsyn funnit följande brister som rör kvalitet och patientsäkerhet hos vårdgivaren:
• Brister i återrapportering av informationssäkerhetsarbetet
• Bristande egenkontroll/uppföljning av tillgänglighet
• Brister i övergripande rutiner för riskanalys av driften
• Brister vid överföring av patientuppgifter/okrypterat nätverk
• Brister i styrning/tilldelning/förvaltning av behörigheter
• Avsaknad av kontinuitetsplan Sahlgrenska Universitetssjukhuset”

Landstinget/Regionen ställer tuffa och berättiga krav på sina leverantörer för att de ska få leverera sina produkter till sjukhusen. Men tillverkare har inte några möjligheter att ställa krav att deras produkter används på det avsedda sättet ute på sjukhusen. Ledningssystemen hos vårdgivarna verkar sakna kraft och strignens. En sista berättigad fråga bör vara: Varför behöver Sahlgrenska Universitetssjukhuset använda fax år 2011?

Årets MedTech Företag

fredag, november 19th, 2010

För fjärde året i rad delade MedTech Magazine, tillsammans med Leading Healthcare och Invest Sweden, för någon vecka sedan ut priset Årets MedTech Företag. Priset gick i år till Cambio Healthcare Systems. Det är sitt journalsystem Cosmic som man prisas för. MedTechbloggen har av och till haft synpunkter på havererande journalsystem. Det är dock inget som avhåller MedTechbloggen att gratulera Cambio Healthcare Systems. Grattis!

Juryns motivering:
”Ett svenskt företag som på en allt kärvare marknad lyckats driva en framsynt utveckling av sin produkt, journalsystemet Cosmic. Man har dessutom framgångsrikt marknadsfört sig internationellt och levererar på flera marknader. Produkten har under 2010 CE-märkts och man uppfyller nu kraven i det nya medicintekniska direktivet. Med ett nära samarbete med forskningsvärlden har systemet tidigt anpassats mot valda nationella standarder. Företaget är även mycket aktiva i realiseringen av förbättrad kommunikation med nationella kvalitetsregister med en moderniserad informationsstruktur. Implementeringen hos en av kunderna, Kronoberg, har uppmärksammats för att man visat på höjd patientsäkerhet och hemtagning av nytta.”

(Sen kan man ju undra varför man väntat ända till 2010 för att CE-märka produkten och vad juryn menar med det ”nya” medicintekniska direktivet? Det finns inte något nytt medicintekniskt direktiv!)

Datastrul

tisdag, augusti 10th, 2010

Då har det hänt igen; datasystem i vården utslaget. Under flera dagar har patientliggarna på akuten vid skånska sjukhus varit utslagna. Personalen har återgått till spiralblock och blyertspenna. Vid SUS i Malmö har man infört höjt beredskapsläge. Trots det ser man att patientsäkerheten är i fara.
”Experterna vet inte vad som är fel, och det är väldigt problematiskt. Det händer då och då att det blir problem med patientliggaren men då brukar vi kunna lösa det snabbt”, säger Svante Normark, sektionsledare på Sus i Malmö, till Sydsvenskan.
MedTechbloggen satsar på att det är en bugg. Från IT-världen har vi förstått att ”buggar måste vi acceptera”. Varför?, kan MedTechbloggen inte fatta. Om det ”då och då” är problem med systemet borde det inte enbart vara quick fix som gäller utan att gå till botten med problemet. Småfel blir alltid en krasch i slutänden inom alla branscher.

Slut på datastrul i vården?

måndag, mars 1st, 2010

”Journalsystemet SysteamCross som infördes i primärvården i Blekinge 2009, är en katastrof. Det anser Christer Olofsson, ordförande i Blekinge distriktsläkarförening, som gjort en enkätundersökning bland personalen i primärvården”, kan man läsa i it i vården den 1/3 -10.
Ställer upphandlarna och vården rätt krav på sina IT-leverantörer? Som de flesta känner till gäller tydligare regler från den 21/3; mjukvara ska uppfylla kraven i det medicintekniska regelverket. Det är då nya förutsättningar för leverenatörer av mjuvarusystem till vården. Leverantören måste känna till och kunna tolka det medicintekniska direktivet. Vården måste förstå kraven och ställa krav på kompatibilitet. En utmärkt utbildning hos NMA, som genomför kursen ”Medicinteknik och mjukvara” kommande vecka i Mölndal.