Posts Tagged ‘cancer’

2017 års Scheele Award

torsdag, januari 19th, 2017
Sawyer's Lab SKI

Foto: Sawyer’s Lab SKI

Hur gick det, vem fick utmärkelsen 2017 års Scheele Award?

Jo, Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan.

Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi (KML) och prostatacancer.

Genom sin forskning var professor Sawyers med och genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer).

Idag vet man att flera olika typer av cancer har mutationer/förändringar med andra kinaser som bygger på samma mekanismer vilket har lett till utveckling av fler kinashämmare som målsökande läkemedel inom cancerområdet. Genom den forskning och utveckling av läkemedel som kommit fram tack vare hans forskning har utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till ökad överlevnad för många patienter.

MedTechbloggen gratulerar!

Gränssnitt

onsdag, mars 5th, 2014

ypwsmdkp9lzvdfdfscvy (2)

Foto: Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborgsföretaget Micropos Medical  lanserar nu en unik lösning där RayPilot systemet interagerar direkt med utrustning från Varian Medical System, världens ledande tillverkare av strålbehandlingsutrustning.

Mjukvarukoppling som kan erbjudas Variananvändare i hela Europa, innebär bl.a. att strålningen avbryts om tumören rör sig utanför målområdet, s.k. gating, och är kompatibel med och godkänd för användning tillsammans med Varians linjäracceleratorer av typerna Clinac iX och Trilogy.

RayPilot består av tre delar: en sändare som placeras i prostatan, en mottagarplatta som placeras ovanpå samtliga typer av behandlingsbord samt en dator med programvara som visar eventuella organrörelser i realtid. Funktionen liknar ett GPS system, där målområdets position anges i förhållande till behandlingsstrålen. Initialt ger RayPilot information om patientens identitet och var behandlingsbordet ska placeras vid patientinställningen. När patienten strålas registrerar RayPilot kontinuerlig tumörens position 30 gånger per sekund och ger varningar om målområdets marginaler överskrids. Samtliga rörelsedata registreras och lagras i en patientdatabas och kan enkelt tas fram för ytterligare visuella analyser.

En koppling mellan RayPilots programvara och Varians MMI gränssnitt möjliggör synkronisering och fastställande av patientdata, att objektiva koordinater för patientinställning skickas till Varian 4D Integrated Treatment Console (4DITC) för automatisk bordsinställning, gating-funktionalitet samt att behandlingsbordet ompositioneras ifall tumören förflyttas utanför toleransområdet. Denna koppling som efterfrågats av kliniker i Europa automatiserar arbetsflödet vilket kan innebära en snabbare och säkrare behandling.

RayPilot har använts på prostatacancerpatienter sedan 2010. I nästa steg kommer även RayPilot anpassas för andra cancertyper såsom vid strålbehandling av barn, lever, gynekologisk cancer och bröst. En metod för att mäta dosen in-situ, d.v.s. inne i tumören, kommer att utvärderas kliniskt på det franska cancercentret CGFL i Dijon under 2014.

Uppsala

onsdag, augusti 14th, 2013

På samma plats! Kirurgveckan 19-23 augusti, Ortopediveckan 26-30 augusti, Röntgenveckan 2-6 september.

Måndag 19 augusti går startskottet för tre medicinska veckor på Uppsala Konsert- och Kongress (UKK). Det är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra.

– Att vi kraftsamlar på detta sätt kommer ge många effekter, inte bara för Uppsala som ett av landets ledande medicinska centra, utan också för den svenska sjukvårdsprofessionen och såklart patienterna som blir omhändertagna av välutbildade personer inom vården, säger Per Hellman, professor och överläkare i kirurgi på Akademiska sjukhuset samt vetenskaplig sekreterare i Svensk kirurgisk förening. Arrangörerna räknar med drygt 6 000 deltagare. Ett flertal internationella gäster är inbjudna talare och vid mötena deltar även representanter för den medicintekniska industrin.

För Svensk kirurgisk förening, som inleder de tre Medicinska veckorna, är det 18:e gången man anordnar en kirurgvecka, men första gången i Uppsala. Fokus blir bland annat tumörkirurgi och kirurgiska behandlingar av diabetes.

Ortopediveckan, som startar den 26 augusti, har den åldrande patienten i fokus, då främst ortogeriatrik, det vill säga ortopediska operationer på äldre patienter.

Röntgenveckan, som startar 2 september, har diagnostik och behandling av cancer som huvudtema. Detta är andra gången veckan arrangeras i Uppsala. Förra gången var 2008 och då hade man 1 600 deltagare.

– Målgruppen är alla som arbetar inom ämnet: röntgensjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sekreterare, fysiker och ingenjörer. Detta gör att programmet blir mycket omfattande med upp till elva parallella program, säger Anders Magnusson, professor i radiologi.

Utöver det vetenskapliga programmet på UKK kommer även föreläsningar för allmänheten att äga rum på Akademiska sjukhuset.

Mjukstart

måndag, augusti 5th, 2013

Sommaren är på väg in i sensommar. De svenska ishockeylagen har börjat säsongen med att träna på is. Inom Life Science-området har det både hänt och inte hänt saker.

Artimplant har begärt sig i konkurs.

Läkemedelsverket har inte uppdaterat ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare”.

Det gamla vanliga, som vi svenskar verkar acceptera, folk kommer till skada när vårdavdelningar och akuter ”måste” stänga.

Hur tänker våra sjukvårdspolitiker när man med berått mod låter människor dö pga av principer?

Louise Reuterhagen har börjat jobba som projektledare för upphandling och hälsoekonomi på Swedish Medtech.

Annie Lööf pumpar in mer pengar i Vinnova för ”att hjälpa företagen med utvecklingsanalys genom att kartlägga deras behov av ny kunskap, ny teknik, hantering av immateriella tillgångar, innovationsledning och validering av kommersiella förutsättningar.” MedTechbloggen är aningen skeptisk till att de 12 miljonerna kommer att generera snabbare tillväxt och innovation. MedTechbloggen gissar att pengarna kommer att öka byråkratin ytterligare inom Vinnova.

En klinisk studie som man hoppas ska bekräfta att leverperfusion är en effektiv behandling som kan leda till förlängd överlevnad för cancerpatienter har startats vid Sahlgrenska Akademin.

Bactiguard har fått regulatoriskt produktgodkännande i Indien.

Uppsala universitet är ett av 13 europeiska lärosäten som tillsammans fått 13 miljoner euro i forskningsanslag från EU för att utveckla mer nötningsbeständiga och ”kroppssnälla” beläggningar för ledimplantat.

Russian Government May Exclude Foreign Manufacturers from Certain Medical Device Tenders.

Israeli device maker InSightec landed a green light from the Chinese Food & Drug Administration for its ExAblate MRI-guided focused ultrasound therapy, with an indication to treat non-cancer-causing tumors in the uterus.

En humanare, patientsäkrare och arbetsmiljövänligare sjukvård kräver fler vårdplatser och anställda.

Det är inte enbart lönen som påverkar svenska sjuksköterskors beslut att jobba i Norge!

Det var lite smått o gott från MedTechbloggen måndag. Bilden? Jo, den är tagen på Kafferosteriet på Österlen.

Samarbete – Cancerbehandling

tisdag, mars 19th, 2013

Nu händer det grejer! Elekta Instrument AB, Siemens AB, Naslund Medical AB, ScandiDos AB, Cureos AB, Micropos Medical AB och ONCOlog Medical QA AB har inlett ett samarbete som man kallar Nationell testbädd för innovativ strålbehandling. Detta tillsamman med Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Norrlands Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Örebro Universitetssjukhus. Vilken kompetens och vilka resurser!

Pressmeddelande från Karolinska: Samtliga svenska universitetssjukhus och sju ledande specialistföretag etablerar en nationell testbädd för att gemensamt driva utvecklingen av cancerbehandling med strålterapi, ett område där Sverige kan bli världsledande. Vård och näringsliv har gått samman i ett konsortium och idag hålls den första gemensamma stämman i Linköping. Inom tre år ska samarbetet resultera i en högspecialiserad nationell testbädd för innovativ strålterapi. Allt effektivare strålbehandling ökar kraven på kvalitetssäkring. Nya metoder för både behandling och utvärdering ska säkerställa att cancerpatienter i hela landet kan få den bästa – och säkraste – vården.

– Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan sjukhusvärlden och de medicintekniska företagen. I vården har vi idéer om hur strålbehandlingen kan utvecklas och kvalitetssäkras. Nu får vi en plattform för att realisera dem, säger Sven Hertzman, 1:e sjukhusfysiker vid strålbehandlingen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samarbetet mellan vård och näringsliv gör också att nya innovationer snabbare kan föras in i vården, så att de verkligen kommer patienterna till del.

– Det stora värdet för industrin är att komma närmare kliniken och patienterna. En avancerad teknisk innovation är oanvändbar om den inte passar in i vårdprocessen. Med testbädden får vi också kortare utvecklingsprocesser eftersom vi lättare kan se om produkten verkligen motsvarar vårdens behov, säger Jonas Gårding, forskningschef på Elekta.

Satsningen delfinansieras av VINNOVA och koordineras av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Cancerhämmare

måndag, februari 25th, 2013

MedTechbloggen återger en pressrelease från Karolinska:

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en ny så kallad pseudogen som reglerar den cancerhämmande genen PTEN. Förhoppningen är att denna pseudogen ska kunna styra PTEN så att cancertumören blir extra känslig för cellgiftsbehandling och även förhindra utveckling av resistens. Fynden publiceras i vetenskapstidskriften Nature Structural and Molecular Biology och kan få betydelse för framtida utveckling av cancerläkemedel.

I samband med att cancer utvecklas aktiveras ett flertal cancergener medan andra cancerhämmande gener inaktiveras. Detta sker på grund av skador i DNA och för att cancercellerna lyckas stänga av läsningen av sådana cancerhämmande gener.

För att identifiera vad som kan reglera en sådan avstängning studerade forskarna PTEN, en av de vanligast förändrade cancerhämmande generna. Länge har man trott att avstängningen är icke-reversibel, men forskarna visar nu att avstängda PTEN-gener i cancerceller kan ”räddas” och återaktiveras av en så kallad pseudogen, det vill säga en gentyp som till skillnad från vanliga gener inte kodar för ett helt protein.

Hela 98 procent av människans DNA består av icke proteinkodande gener som till exempel pseudogener och genom att studera de här tidigare outforskade generna har forskarna nu alltså börjat förstå att de är mycket viktiga och kan vara verksamma helt utan att koda för proteiner. I modellsystem visade forskarna att man med hjälp av den nya pseudogenen kan styra uttrycket av PTEN och göra att tumörer blir känsligare för traditionell cellgiftsbehandling.

Studien har gjorts i samarbete med Scripps Research Institute, USA, och University of New South Wales, Australien. Den har finansierats av Barncancerfonden, Cancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder, Karolinska Institutets KID-program, Vetenskapsrådet, Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Cancer Institute och National Institutes of Health.

In vitrodiagnostik

torsdag, februari 7th, 2013

BIO-X banar väg för in vitrodiagnostik inom cancerområdet!

Liquid Biopsy AB har utvecklat en provförbättringsmetod för cancerdiagnostik som kommer att bana väg för bättre cancerbehandling och dramatiskt minska sjukdom och död i cancer.

Cancer som upptäcks sent, när den hunnit metastasera, d.v.s. bildat sekundära tumörer i kroppen, är ofta mycket svår eller omöjlig att bota. En förutsättning för metastasering är förekomsten av cirkulerande tumörceller, CTC, i blodet. Dagens etablerade experimentella tekniker kan endast fånga och mäta CTC med hjälp av redan identifierade biomarkörer. Men många CTC är av en annan typ som saknar kända markörer, varför dagens metoder inte kan påvisa dessa. Nu har tre experter, bl.a. från Karolinska institutet, hittat ett sätt att identifiera alla typer av CTC. Cellseparationsspecialisten Juan Castro, instrumentmakaren Lars Wännmar och cancerforskaren Christer Ericsson, har tillsammans utvecklat en provförbättringsmetod för diagnostik baserad på cancercellers karaktäristiska egenskaper i vätska. Metoden kommer att ge hälso-och sjukvården en mycket bättre grund att stå på för tidig upptäckt, val av behandling och uppföljning än vad som är möjligt idag. Liquid Biopsy ska få stöd från Uppsala BIOs program för strukturerad öppen innovation, BIO-X, till vilket man knutit det globala läkemedels- och diagnostikföretaget Roche. Avtalet garanterar både processtöd från BIO-X och Roches globala R&D-kapacitet, som erbjuder tillgång till bland annat utrustning, tjänster, reagenser och know how, samt finansiellt stöd för projektet i upp till två år.

Liquid Biopsy får även kontinuerligt affärsutvecklingsstöd från affärsacceleratorn STING (Stockholm Innovation & Growth).

Var är VGRs 5-årsplan?

fredag, november 23rd, 2012

Region Skåne tecknade under veckan ett samarbetsavtal med en av Kinas största städer, Tianjin. Avtalet gäller ett samarbete inom life science mellan universitet, sjukhus, forskningsinstitut och kommersiella bolag i respektive region och är första steget i ett ökat utbyte inom medicinsk forskning, till en början inom cancerområdet.

Kina förväntas snart vara en av världens största marknader för medicinteknik och life science. Region Skånes strategi för Kina är under framtagning men redan nu har regionen fått till stånd ett samarbetsavtal som främjar ett samarbete inom life science mellan Tianjin och Skåne.

Carl Borrebaeck , vicerektor på Lunds universitet och ansvarig för cancerforskningscentrumet CREATE Health : ”Detta avtal öppnar nya möjligheter för både universitet och företag inom life science”.

Tianjin ligger långt framme med sin kliniska forskning. Kina kan som världens folkrikaste land och med sina stora patientgrupper på relativt kort tid ge Region Skåne tillgång till en stor och viktig mängd data. – Valideringsprocesserna snabbas upp väsentligt, vilket bidrar till att forskningen kan komma patienterna till godo snabbare, hoppas Anna Cherouvrier-Hansson, affärsområdesansvarig för life science på Invest in Skåne.

Tianjins sjukhus, Medical University Cancer Institute and Hospital, genomför man 30 bröstcanceroperationer dagligen som kan jämföras med 10 bröstcanceroperationer i på SUS per vecka. Sjukhuset betraktas som ett av de bästa cancersjukhusen i Kina.

Avtalet, som undertecknas av Region Skånes representant, regionfullmäktiges vice ordförande Thomas Lantz, och Tianjin Municipal Science and Technology Commission, träder i kraft från och med nu och gäller i fem år framåt.

Ok, Västra Götalands-Regionen har Ostindiefararen, men inom Life Science-området är det, tyvärr, väldigt mycket prat men inte så mycket av kraftfull handling!

Karolinska Leanar

onsdag, februari 1st, 2012

Flera organisatoriska stuprör rivs på Karolinska!

Idag invigs Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Vi vet att smärta är ett stort problem ur folkhälsoperspektiv och det finns fortfarande stora luckor i kunskapen om smärta och smärtbehandling och ett stort behov av vård, forskning och utbildning inom området. Tre specialiserade enheter slås samman; sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling, sektionen för Neuropatisk smärta och sektionen för Tumör- och Traumarelaterad smärta har fått gemensamma lokaler och även samlats organisatoriskt inom ANOPIVA-kliniken. Detta ger en mer samlad resurs inom specialiserad smärtvård vid Karolinska Solna än någonsin tidigare.
Syftet med Smärtcentrum är att stärka möjligheten att vid Karolinska utveckla framtidens smärtvård. Gemensamma lokaler och organisatorisk tillhörighet ger ökad möjlighet att samverka. Vid Smärtcentrum bedrivs poliklinisk öppenvårdsmottagning och sektionen för Tumör och Trauma fungerar även som konsulter gentemot sjukhusets samtliga slutenvårdsavdelningar med framförallt patienter med cancerrelaterad smärta. Smärtcentrum på Karolinska Solna har nära samverkan med smärtavdelningen Karolinska Huddinge.

Samordning skapar effektivitet, bra!

Årets Bröstsjuksköterska 2011

måndag, oktober 17th, 2011

Grattis Norrland!
Förra veckan delades utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska 2011 ut. Utmärkelsen är instiftat av BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation) i samarbete med Novartis för att uppmärksamma bröstsjuksköterskornas arbete.
Årets Bröstsjuksköterska 2011 delas av Maria Forssell och Britt Andersson. Syster Maria jobbar på lasarettet i Skellefteå och syster Britt på Sundsvalls sjukhus.
Maria Forssell blir Årets Bröstsjuksköterska ”för sitt varma engagemang och professionella bemötande av patienter samt för sitt idoga arbete med rehabiliteringskurser för bröstcancerbehandlade vilket ger dessa personer ett enormt stöd att gå vidare i livet”.
Britt Andersson från kirurgkliniken i Sundsvall, belönas för ”sitt helhjärtade arbete genom att i varje enskilt möte ge bröstcancerbehandlade stöd och finnas som en ledsagare längs vårdkedjan samt för sin ihärdiga kamp för att lymfterapin ska få finnas kvar vid sjukhuset”.
MedTechbloggen gratulerar!