Archive for the ‘Miljö’ Category

Standarder ute på remiss

fredag, januari 20th, 2017

MedTechbloggen har gjort ett försök att lista de standarder som just nu är under remissförfarande hos Swedish Standards Institute som kan beröra life science-området. Dock tar MedTechbloggen inte ansvar för att den är fullständig.

SIS: ”Genom remissförfarandet får de som ska använda standarden möjlighet att testa den och framföra synpunkter på förslaget. Samtidigt sprids information om vilka standarder som snart kommer att publiceras. Vid respektive remiss ser du till vem du lämnar dina kommentarer och vilket datum de senast måste vara SIS tillhanda.”

SS 872400, Medical compression hosiery – Requirements and test methods

SS 8760011, Health care textiles – Hospital beds – Determination of resilience and durability

ISO/DIS 21063, Prosthetics and orthotics — Soft orthoses — Uses, functions, classification and description

prEN ISO 21149, Cosmetics – Microbiology – Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria (ISO/FDIS 21149:2017)

prEN ISO 18415, Cosmetics – Microbiology – Detection of specified and non-specified microorganisms (ISO/FDIS 18415:2017)

prEN ISO 16212, Cosmetics – Microbiology – Enumeration of yeast and mould (ISO/FDIS 16212:2017)

prEN 13704, Chemical disinfectants – Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas – Test method and requirements

prEN ISO 5832-2, Implants for surgery – Metallic materials – Part 2: Unalloyed titanium (ISO/DIS 5832-2:2017)

prEN ISO 25424, Sterilization of health care products – Low temperature steam and formaldehyde – Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO/DIS 25424:2017)

ISO/DIS 20186-1, Molecular in vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for venous whole blood – Part 1: Isolated cellular RNA

prEN ISO 20186-2, Molecular in vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for venous whole blood – Part 2: Isolated genomic DNA correct (ISO/DIS 20186-2:2016)

prEN ISO 20186-1, Molecular in vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for venous whole blood – Part 1: Isolated cellular RNA (ISO/DIS 20186-1:2016)

ISO/DIS 20186-2, Molecular in vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for venous whole blood – Part 2: Isolated genomic DNA correct

ISO/DIS 21065, Prosthetics and orthotics —Terms relating to the treatment and rehabilitation of persons having a lower limb amputation

prEN ISO 21533, Dentistry – Reusable cartridge syringes intended for intraligamentary injections (ISO/DIS 21533:2016)

ftSS 8760015, General requirements for distribution logistics of sterile medical devices intended for health care organization”

prEN ISO 14044:2006/A1, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines (ISO 14044:2006/DAM 1:2016)

ISO/DIS 7886-3, Sterile hypodermic syringes for single use – Part 3: Auto-disable syringes for fixed-dose immunization

prEN ISO 7886-3, Sterile hypodermic syringes for single use – Part 3: Auto-disable syringes for fixed-dose immunization (ISO/DIS 7886-3:2016)

ISO/DIS 7176-2.2, Wheelchairs – Part 2: Determination of dynamic stability of electrically powered wheelchairs

prEN ISO 14644-3, Cleanrooms and associated controlled environments – Part 3: Test methods (ISO/DIS 14644-3:2016)

prEN ISO 11986, Ophthalmic optics – Contact lenses and contact lens care products – Determination of preservative uptake and release (ISO/DIS 11986:2016)

prEN ISO 10939, Ophthalmic instruments – Slit-lamp microscopes (ISO/FDIS 10939:2016)

prEN ISO 20126:2016/A1, Dentistry – Manual toothbrushes – General requirements and test methods

prEN 16777, Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area – Test method and requirements

Life Science på gymnasiet

måndag, januari 16th, 2017

orebro_teknis

Foto: Tommy Andersson

Chefens gamla skola i Örebro, Teknis, kliver in i life sciencebranschen. Det var ju några år sedan som chefen pluggade på Teknis, men han kanske känner till att skolan numera heter Rudbecksgymnasiet.

Rudbecksgymnasiet i Örebro har fått godkännande att starta en nationell spetsutbildning inom naturvetenskap med riksintag. Utbildningen har döpts till LifeScience och startar höstterminen 2017. Den riktar sig till ungdomar med ett särskilt intresse för modern biologi och medicin.

Utbildningen har utformats i samverkan med Örebro universitet som erbjuder ungdomar att läsa vid universitetet redan under gymnasietiden. Utöver Universitetet sker samarbeten i flera projekt med anknytning till biologisk forskning. Ett av projekten sker i samarbete med Marine Biological Laboratory i Massachusetts, USA. Ett annat projekt genomförs i samarbete med Miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Örebros politiker är givetvis glada och ser det som mycket positivt att stadens gymnasieskolor intensifierar samarbetet med Örebro universitet. Från Örebro universitet finns ett stort engagemang främst genom professorn i biologi Per-Erik Olsson och den relativt nytillträdde rektorn Johan Schnürer.

Utbildningen kommer att starta höstterminen -17 och erbjuda 30 platser.  Ungdomar sök, ni kommer att behövas!

Personcertifiering

måndag, juli 27th, 2015

Dorrarogrindar

Standardiseringen i Sverige, SIS, har bytt VD. Kanske är man på väg bort från det gamla statliga instituttänket. Bra i så fall! Ett steg kan vara att SIS släpper personcertifieringen till SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Pressreleasen från SIS:

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar över verksamheten för ackrediterad personcertifiering från SIS, Swedish Standards Institute. Övergången sker under juni månad och innebär att SP framöver kommer att erbjuda tjänsten personcertifiering och ta över ansvaret för de personer som har ett personcertifikat som är utfärdat av SIS, Swedish Standards Institute.

SIS har erbjudit ackrediterad personcertifiering inom områdena Maskinsäkerhetsspecialist, Information Security Management Professional och Miljörevisor, samt personcertifiering Specialist ledningssystem; kvalitets- och miljöledning. Flera hundra personer har personcertifikat utfärdade av SIS. SP tar nu över ansvaret både för de som har giltiga certifikat samt för de som önskar att certifiera sig inom dessa områden framöver.– En personcertifiering innebär en opartisk bekräftelse av fackkunskaper inom ett visst område. För den enskilda personen är det en konkurrensfördel att kunna visa ett aktuellt certifikat på sin kompetens, säger Per Norstedt, Operativ Chef SIS Förlag.

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut erbjuder redan idag personcertifiering inom en rad områden, till exempel byggarbetsmiljösamordnare, entreprenad och energi, med flera. – För SP är det ett utmärkt komplement till vår övriga verksamhet inom personcertifiering och expertområden. De nya områdena som vi nu tar över från SIS är väldigt efterfrågade, säger Lennart Månsson, Enhetschef Certifiering SP.

Tillverkaransvar medicinteknik

måndag, februari 16th, 2015

folktandvården

MedTechbloggen har tidigare ställt sig tveksam till regenerering av begagnade medicintekniska produkter. Likaså att utrangerade medicintekniska produkter ges som gåva till vården i fattiga länder. Visst kan det vara behjärtansvärt och många gånger kan utrustningen komma till användning. Det ser ju också bra ut för den som ses som givare. Västra Götalandsregionen driver bla ett AB som ska ”bidra till att positionera Sahlgrenska Universitetssjukhuset som en världsledande aktör inom utvalda högspecialiserade vårdområden”, Sahlgrenska International Care AB. Förutom att sälja vård och utbildningsplatser för tandläkare och ST-läkare på den internationella marknaden bedriver företaget också Internationellt materialbistånd.

”Varje år utrangerar Västra Götalandsregionens olika förvaltningar en stor mängd sjukvårdsutrustning som ännu håller hög kvalitet och funktionalitet. Mycket av den utrustning som byts ut eller på annat sätt blir överflödig kan därför fortfarande göra stor nytta för människor i andra delar av världen.” Utmärkt!

Medicintekniska produkter omfattas av rigorösa legala regler. Inom EU/EES är det Medical Device Directive som gäller. Tillverkaren är ansvarig för att produkten uppfyller kraven i regelverket och tillverkare ska kunna visa det. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet. Liknande regler finns i många länder utanför EU. Frågor som kan uppstå när tillverkarens kund (landsting/region) skänker utrangerade produkter till användare utanför den egna verksamheten? Är den ursprunglige tillverkaren då fortfarande tillverkare? Eller ligger det regulatoriska ansvaret för funktion, patientsäkerhet, etc hos landstinget/regionen som avyttrat produkten när de sätter produkten på marknaden?

Global Medical Aid, GMA, är en dansk hjälporganisation som samlar in medicin och utrustning från sjukhus i utvecklade länder som Danmark och sedan skickar dem till tredje världen. GMA har problem med utrangerad medicinteknisk utrustning. Organisationen får lägga stora resurser på att ”kvalitetssäkra” de donerade medicintekniska produkterna. De misstänker att de givande organisationerna använder hjälporganisationen som soptipp. Hur säkert är det att andra hjälporganisationer kontrollerar produkterna innan de skeppas iväg till ”3dj världen”? Hur många produkter kommer till reell användning? Hur många hamnar i en hög på bakgården? Beroende på att de inte fungerar eller att användarna saknar kunskap. Och återingen; vem är ansvarig för de medicintekniska produkterna?

Nya upphandlingskrav

torsdag, mars 6th, 2014

halsans_stig

Medicintekniska produkter har fått nya krav att följa vid upphandlingar. Miljöstyrningsrådet har tagit fram helt nya miljökrav för medicinteknisk utrustning. Redan nu har landstingen visat stort intresse för kraven, vars fokus ligger på energieffektivitet.

Medicinteknisk utrustning är den tredje största elanvändaren på ett sjukhus efter ventilation och belysning. Miljökraven täcker ett 20-tal olika produktgrupper, från kuvös till MR-kamera. Gemensamt för produktgrupperna är att de är vanligt förekommande inom sjukvården och använder mycket energi. Energikraven utgår från den funktion som utrustningen ska tillhandahålla. Höga patientsäkerhetskrav har följts med hjälp av experter inom respektive område. Exempelvis ska en kuvös ge ett nyfött barn en varm och behaglig miljö.

”Vi har länge sett behovet av att kunna ställa energikrav vid upphandling av medicinteknisk utrustning. För första gången är nu metoder framtagna för att kunna jämföra de olika utrustningarnas energianvändning”, säger Eva Dalenstam, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Miljökraven kommer att bli de första officiella medicintekniska upphandlingskriterierna inom EU, och är framtagna åt kommissionens miljödirektorat. I ett första steg publiceras de nu på svenska. Projektet har följt Miljöstyrningsrådets rutiner och kriterieprocess och EU:s process för kriterieutveckling. Det finns stora miljövinster och ekonomiska besparingar att göra genom att ställa krav; exempelvis kan en datortomograf minska sin elanvändning med upp till 80 procent. Driftkostnaden för dialys kan halveras genom krav på energi- och vattenanvändning. Utöver energieffektivisering och vattenanvändning har även andra miljöaspekter tagits i beaktande. Exempelvis resurseffektivisering, kemikalier och sociala krav.

”Kriterierna har varit efterlängtade, vilket avspeglas i att sju olika landsting redan har börjat använda sig av de nya kriterierna. Det känns roligt att de kriterier vi tar fram verkligen används”, säger Eva Dalenstam.

Landstinget Gävleborg använde sig redan av remissversionen av kriterierna för dialysutrustning i sin upphandling. Deras pilotarbete gav värdefull återkoppling till det fortsatta arbetet med EU-kriterierna. Stockholms läns landsting har integrerat kriterierna i sina processer för miljöanpassad upphandling. Landstingen har kartlagt energianvändningen på sjukhus och upptäckt att medicinteknisk utrustning är ett viktigt område. Däremot befinner sig arbetet med att energieffektivisera den medicintekniska utrustningen i ett tidigt skede.

Detta är första gången som ett medlemsland utvecklar kriterier åt kommissionen. Arbetet görs vanligen av EU:s Joint Research Center.

MedTechbloggen tar för givet att fortfarande gäller att människoliv går före miljö!

Sahlgrenska bäst i Sverige

måndag, maj 27th, 2013

På Sahlgrenska kan man tvätta händerna! 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lägst andel vårdrelaterade infektioner av landets universitetssjukhus. Det visar den nationella punktprevalensmätningen, PPM-VRI, av vårdrelaterade infektioner som genomförts i vår. Siffran 9,2 procent är sjukhusets lägsta sedan 2009. För andra året i rad!

– Vårens värde för somatisk vård, 9,2 procent, är det lägsta sedan 2009. Ett resultat som vi kan vara stolta över, säger Katja Urwitz Iversen, överläkare på Vårdhygien.

Tidigare i år utsågs Sahlgrenska Universitetssjukhuset till bästa universitetssjukhus i kategorin hygien i Dagens Medicins ranking av svenska sjukhus. De goda resultaten i de nationella mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler var en starkt bidragande orsak till detta. I arbetet för att motverka vårdrelaterade infektioner har Sahlgrenska Universitetssjukhuset startat ett projekt för att etablera sjukhus-STRAMA, en strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, berättar Katja Urwitz Iversen

– Vidare kan det elektroniska infektionsverktyget framöver bli ett utomordentligt bra hjälpmedel genom att man med det kan följa upp såväl antibiotikaanvändning som vårdrelaterade infektioner, säger Katja Urwitz Iversen.

Hon hoppas att infektionsverktyet ska hjälpa verksamheterna att arbeta för att minska antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen.

Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 

Lean i vården

tisdag, mars 12th, 2013

MedTechbloggen har ju vid några tillfällen raljerat över ”Lean Healthcare”, desto roligare är det då att se att det går att lyckas!

Med nya flödesanpassade arbetssätt enligt Lean-principer har akutoperation på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge infört effektivare och säkrare rutiner. Det har lett till kortare väntetider till akutoperationer.

I morgon den 13 mars visar akutoperation Karolinska Huddinge upp sitt flödesarbete för externa besökare under Lean Healthcare-konferensen.

Akutoperation i Huddinge har tidigare haft snäva personalresurser och ett högt patienttryck. Det innebar ofta en lång väntetid till operation vilket inte var bra för patienterna. Beställningar av akuta operationer kommer från många av sjukhusets kliniker och för cirka två år sedan påbörjades ett förbättringsarbete enligt Lean-modellen. I dag har klinikerna utvecklat ett patientprioriteringssystem som har ökat patientnyttan, minskat icke-effektiv tid och gett resultat i sjukhusets mätvärden.

En annan förbättring är att patienterna alltid kommer rätt förberedda till operation enligt en checklista. Detta kunde tidigare skapa en onödig väntan och öka riskerna. För att förbättra överblicken har även en elektronisk operationstavla införts som tydligt visar vilka operationer som ska genomföras och i vilken turordning. I dag startar också operationerna tidigare på dagen och långa, avancerade akutoperationer genomförs i större utsträckning under dagtid. Det möjliggör för nattpersonalen att direkt ta emot akut inkomna patienter.

Foto: Anders Norderman

SIS ökar tillgängligheten

tisdag, februari 26th, 2013

Nu börjar det lossna! SIS, Swedish Standards Institute, har klivit ut ur gömmorna och blivit lite modernare!

MedTechbloggen gläder sig över att alla ges möjlighet att ge synpunkter på kommande eller uppdaterade standarder. Det känns som ett stort och framförallt viktigt steg som SIS har tagit genom att skapa tjänsten Kommentera. För att få tillgång till Kommentera måste man först registrera sig och garantera att ”man är seriös”. När man fått sitt log in kan man botanisera bland de standarder som är ute på remiss. Där finns också ett fält där man kan lämna sina synpunkter vid varje avsnitt av standarden. Just nu finns drygt 100 st standardförslag att kommentera. De flesta inom gruppen Miljö- och hälsoskydd, säkerhet.

MedTechbloggen har ju varit lite småtyken mot SIS i några sammanhang och det är roligt att kunna konstatera att SIS genom Kommentera underlättar tillgängligheten inom det viktiga standardiseringsområdet. Förhoppningsvis kommer SIS också att få värdefulla synpunkter. Men fortfarande kvarstår frågan när vi får alla svenska standarder på det svenska språket?

Öppna externa innovationer

tisdag, februari 19th, 2013

Det finns företag som öppet och aktivt letar innovationer. Allt administreras inte av Svensk Nationell Innovationsstrategi ellerVinnova.

Procter & Gamble öppnar just nu upp dörren för ännu fler samarbeten kring innovationer. P&G´s Connect+ Develop program, som syftar till att ta hjälp av externa samarbetspartners för att driva och utveckla innovationsarbetet, har lanserat en ny sajt, www.pgconnectdevelop.com. Sajten sammanför innovatörer direkt med företagets behov och P&G´s chefer får direkt tillgång till externa ansökningar. Sajten ska hjälpa till att snabba på och förenkla kontakter inom externt innovationsarbete. P&G lanserade Connect+Develop för mer än tio år sedan och har till idag utvecklat över 2000 samarbeten, levererat flertalet produkter till konsumenter och har ökat på innovationstakt och produktivitet både för P&G och samarbetspartners. Sajten får över 20 ansökningar varje veckodag, mer än 4000 per år, från hela världen. Här hittar du ytterligare information.

Företaget har ett stort utbud av konsumentprodukter, i Norden marknadsförs bl a Pampers, Always, Alldays, Yes, Ariel, Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Wella, Vicks, Gillette, Oral-B, Duracell och Braun. Företaget har 127 000 anställda som arbetar i mer än 180  länder.

MedTechbloggen sponsras inte av P&G.

Nytt statligt institut

tisdag, januari 15th, 2013

Staten stöttar Södertälje!

SP har etablerat ett helt nytt forskningsinstitut, SP Process Development, som ska arbeta inom kemisk och farmaceutisk processutveckling inom bland annat Life science. Det är resultatet av att regeringen satsar på att stödja svenskt näringsliv inom dessa områden. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) fick under 2012 förtroendet att bygga upp institutet i Södertälje. Ett 30-tal personer anställs till en början. Institutet planerar att växa med ett tiotal nya medarbetare varje år.

Våren 2012 presenterade SP en förstudie med konkreta förslag på hur samhället kan säkerställa att kompetenserna som frigjordes i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggningar i Södertälje kommer svensk forskning och näringsliv till godo. Ett av förslagen var detta nya forskningsinstitut. Regeringen beslutade sig för att stödja initiativet.

Life science omfattar, som de flesta läsare av MedTechbloggen vet, vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap. Kompetensen inom processutveckling kan även appliceras inom andra områden, till exempel fordons- och energiindustrin. SP Process Development blir en brygga mellan akademi och näringsliv, men även en aktör som ska hjälpa akademiska och industriella aktörer att kommersialisera nya produkter och utveckla tillverkningsprocesser. SP Process Development får placering inom SP-koncernen, som är Sveriges största och bredaste forskningsinstitut. Maria Khorsand, koncernVD, räknar med att SP Process Development blir ett bra komplement till de nuvarande verksamheterna och utökar SPs tjänsteutbud ytterligare.

Annie Lööf inviger det nya institutet den 4 februari i Södertälje.