Archive for juli, 2013

Geografi o kultur

torsdag, juli 18th, 2013

Veckans fråga! MedTechbloggen är ute och reser i vårt vackra land. Var har vi hamnat? En, kanske lite långsökt, ledtråd ger den nedersta bilden

SJ-nostalgi

onsdag, juli 17th, 2013

 

En institution inom medicinteknik byter ägare

tisdag, juli 9th, 2013

Nordic Medical Advisor har överlåtit NMA Nätverk till nya krafter.

Mölndalsbaserade NMA Nätverk har blivit den samlingspunkt för aktörer inom de medicintekniska branscherna som man hoppades på vid starten för 8 år sedan. Nätverkets syfte är i första hand att arrangera träffar där representanter för olika företag och organisationer ska ges möjlighet att träffas fysiskt och utbyta erfarenheter. Detta under lättsamma former där alla vill delta i diskussionerna. Under åren har många värdefulla kontakter knutits, affärer har inletts och personer har hittat nya jobb.

”Vi har lyckats över förväntan”, säger grundaren Bengt Wallman. Nätverket har många aktiva medlemmar och det är många duktiga föreläsare som passerat revy under åren; bl.a från Läkemedelsverket, Anmälda Organ, tillverkare och konsulter. ”Framför allt minns jag”, säger Bengt, ”när vi hade representanter från fyra Anmälda Organ på en medlemsträff. De var i grund och botten rörande eniga om det mesta, men ändå fick vi till ganska livliga diskussioner, som visade att det trots allt fanns stora skillnader”

NMA Nätverk fick en ny ägare från den 1 juli 2013. Det är konsultföretaget Mediteq som tar över, och nätverkets nya namn blir då Mediteq Forum.

”Det ska bli riktigt roligt att driva nätverket vidare i Bengts anda”, säger Helen Sandelin, ägare till Mediteq, ”Vi kommer att bevara de flesta delarna av nätverket och dess aktiviteter. Men det kommer också bli en del nyheter för att göra nätverket än mer värdefullt för medlemmarna. Framför allt kommer vi att fortsätta att fokusera på dialog och erfarenhets-utbyte mellan medlemmarna inom nätverket.”

MedTechbloggen önskar Helen Sandelin all lycka med  Mediteq Forum!

Felaktig medicinteknik juni 2013

onsdag, juli 3rd, 2013

Nedan hittar du de ”Säkerhetsmeddelande från tillverkare”  som registrerats av Läkemedelsverket i juni 2013. De sträcker sig dock endast till den 17/6. Troligvis gick hen som registrerar på semester i samband med midsommar.

 • Flergångsprodukter – Soft Tissue Retractor – Synthes GmbH
 • In vitro diagnostiska produkter – CoaguChek XS, CoaguChek XS Plus och CoaguChek XS Pro – Roche Diagnostics GmbH
 • In vitro diagnostiska produkter – Dimension Chemistry Wash – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
 • In vitro diagnostiska produkter – Tyreoideastimulerande hormon (TSH) analys på ADVIA Centaur-, Dimension-, Dimension Vista- och IMMULITE-systemen – Siemens Healthcare Diagnostics
 • Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Ysio dRF och Luminos dRF – Siemens AG Medical Solutions
 • Engångsprodukter – Laryngoskopisk metallsats och batterihandtag för engångsbruk och Laryngoskopiska handtag för flergångsbruk – M.A. ARAIN & BROTHERS (PVT) LTD.
 • In vitro diagnostiska produkter – SYNCHRON System laktat (LACT) – Beckman Coulter Inc
 • Hjälpmedel för funktionshindrade – Lille Viking 2000 – Etac Supply Center AB
 • Hjälpmedel för funktionshindrade – Vårdarstyrning Co-pilot P+ och R-net – Permobil AB
 • Engångsprodukter – BD Vacutainer Multiple Sample Luer Adapter – Becton Dickinson and Company
 • Medicinsk programvara – TakeCare – CompuGroup Medical Sweden AB
 • Engångsprodukter – ELS kanyler – Maquet Cardiopulmonary AG
 • Engångsprodukter – Vacuette Vingkanyler – Greiner Bio-One GmbH
 • Engångsprodukter – Rüsch Macintosh laryngoskop – M.A. ARAIN & BROTHERS (PVT) LTD.
 • Engångsprodukter – QuickDraw Venkanyl – Edwards Lifesciences LLC
 • Medicinsk programvara – Melior – Siemens AB
 • Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – NEUROVENT-precisionstryckkatetrar – Raumedic AG
 • In vitro diagnostiska produkter – Dimension Takrolimus (TACR) Flex-reagenskassett – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
 • In vitro diagnostiska produkter – PTS Panels glukos teststickor – Polymer Technology Systems, Inc.
 • Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – PRIMUS och ONCOR – Siemens AG
 • Anestesi- och andningsstödjande produkter – Avance CS2 – Datex-Ohmeda, Inc
 • Engångsprodukter – Versaport 5 mm Bladeless optisk troakar med fixationshylsa – Covidien
 • Medicinsk programvara – TakeCare – CompuGroup Medical Sweden AB
 • Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Discovery MR450, Discovery MR750, Discovery MR750w, Optima MR450w, 1.5T Signa HDxt, 3.0T Signa HDxt och Signa Vibrant – GE Medical Systems LLC / GE Healthcare Japan Corporation
 • In vitro diagnostiska produkter – Liquid Specific Protein (LSP)-kalibratorn – Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
 • Implantat – Skruvar till Synthes CMF MatrixMIDFACE, MatrixMANDIBLE, MatrixORTHOGNATHIC och MatrixNEURO – Synthes GmbH
 • In vitro diagnostiska produkter – Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc – Thermo Fisher Scientific Microbiology Basingtoke
 • Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Mobil C-båge – Ziehm Imaging GmbH
 • Diagnostiska och behandlande strålningsprodukter – Applikatorset för segmenterad cylinder – Varian Medical Systems, Inc.
 • In vitro diagnostiska produkter – Afinion CRP – Axis-Shield PoC AS
 • In vitro diagnostiska produkter – LIFECODES QuikScreen – Gen-Probe Inc.
 • Engångsprodukter – Patientslang 250cm, 2 backventiler – Ulrich GmbH & Co. KG
 • In vitro diagnostiska produkter – SYNCHRON System laktat (LACT) – Beckman Coulter, Inc.
 • Medicinsk elektrisk/mekanisk utrustning – Trima Accel automatiserat bloduppsamlingssystem – Terumo BCT Inc

Skövde tar ledningen

tisdag, juli 2nd, 2013

När man drar nytta av personalens kompetens når man resultat!

Våren 2010 startade ett förbättringsprojekt som skulle involvera kirurgklinikens alla 200 anställda i arbetet med att bli mer processorienterade, jobba med ständiga förbättringar, förbättra arbetsmiljön och försöka komma till rätta med kösituationen. Man skapade ett antal förbättringsgrupper, som alla var tvärprofessionella med representanter från alla yrkesgrupper. Grupperna jobbade med problem-identifiering och kom fram till egna lösningsförslag där mycket handlade just om produktionsuppdrag och resursfördelning, till exempel läkarschema. Löpande har klinikens alla medarbetare träffats och förbättringsgruppernas resultat redovisats.

Personalen på kirurgkliniken i Skövde har lyckats få bort sin kö – enbart genom att förändra sitt arbetssätt. Det visar en fallstudie av Anders Plantin som är kirurg på Skaraborgs sjukhus och doktorand vid Chalmers. Bakom förändringen ligger kunskap om logistik och produktionsplanering, som från början kommer från industrin. Anders Plantin hade arbetat som läkare i 20 år när han inledde en ny bana som logistikforskare på Chalmers.

– Jag har engagerat mig inom det här området på grund av all frustration jag har känt under åren i sjukvården, säger han. Där finns ett extremt stort behov av bättre produktionsplanering. Vårdens största problem är inte medicinska, utan organisatoriska.

Kirurgkliniken i Skövde var en ganska typisk sjukhusklinik för några år sedan. Den hade en operationskö på 120 dagar i genomsnitt. Personalen jobbade hårt och hade en hög stressnivå, men de hade svårt att se vad man kunde göra åt det hela och planeringsprocesserna var dåligt utvecklade.

Våren 2010 startade ett förbättringsprojekt på kliniken. Anders Plantin fick rollen som projektledare, samtidigt som han påbörjade en studie av förändringen, i rollen som forskare. När studien var klar två år senare kunde han konstatera att projektet hade fått väldigt positiva konkreta resultat. Kliniken har inte fått ökade resurser under perioden, men operationskön är numera nere på 30 dagar i genomsnitt. Det är precis lagom för att kunna matcha operationstiderna med rätt patienter. Personalen upplever inte att arbetsbördan har ökat, utan att den har jämnats ut så att det blir färre dagar med överbelastning.

– Detta handlar inte om att folk ska springa ännu fortare, säger Anders Plantin. Och projektet kom inte till på grund av besparingskrav, utan ett beslut om att utbilda medarbetarna i förbättringsarbete. Förändringen har drivits fram av medarbetarna eget engagemang. Det tror jag är nödvändigt om man ska få till en förändring som är hållbar i längden.

Förbättringsprojektet har bestått av många olika processer och åtgärder. Ett konkret exempel är att man nu har ett jämnare antal kirurger i tjänst på operationsavdelningen. Tidigare varierade antalet kirurger mellan 2 och 8, medan antalet övrig personal och operationssalar var mer konstant. Antalet läkare var ofta den begränsande faktorn.

Anders Plantin är doktorand vid forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI) på Chalmers, där man arbetar just med sjukvårdens organisatoriska problem. Kunskap om till exempel produktionsplanering har utvecklats inom tillverkningsindustrin under mer än 50 år. Forskarna på CHI arbetar med att anpassa den kunskapen och överföra den till sjukvårdens verklighet – något som kommer att behövas allt mer under kommande år när sjukvårdens utmaningar blir än större, bland annat på grund av vår åldrande befolkning. CHI:s föreståndare Andreas Hellström menar att det finns enorma möjligheter för svensk sjukvård att förbättras på ett liknande sätt som kirurgkliniken i Skövde.

– Flera studier visar att 20 till 30 procent av sjukvårdens kostnader beror på brister i effektivitet, säger han. De kostnaderna är det första man måste försöka få bort, snarare än ta till generella nedskärningar. Mycket kan vinnas bara genom att satsa på modern kunskap om kvalitetsarbete, logistik och organisering.

IT i Vården

måndag, juli 1st, 2013

Nordic MedTest verkar rulla på riktigt bra. Bottenplattan är lagd och nu bygger man vidare. Leverantörer har nu utsetts till åtta av tio uppdrag som Nordic MedTest utlyst för tjänster kring infrastruktur och arbetsprocesser inom test av IT-system i hälso- och sjukvården.

Greenfinger AB har fått uppdraget att ge stöd och experthjälp i arbetet att etablera och långsiktigt förvalta ett ledningssystem för rätt informationssäkerhet (LIS). Ledningssystemet ska baseras på ISO 27000-serien och harmonieras med andra tillämpliga ISO-standards samt ITIL.

Qtema AB ska ta fram en prototyp för NMT:s kundprocess som ska kunna hantera och stödja utvärdering av kundens behov och krav, analys av system och tekniska lösningar samt föreslå och konkretisera ett lösningsförslag.

LearningWell AB har fått uppdraget att utreda grundförutsättningarna och utvärdera möjliga verktyg för testautomatisering av vårdinformationssystemet Cosmic på Landstinget i Värmland. Kravet är att vald metodik ska kunna användas generiskt – dvs kunna användas även på andra liknande system.

Omegapoint AB kommer att ta fram ett konceptförslag för att hantera de komplexa testdata som ingår i test av större vårdinformationssystem. Lösningen ska vara generisk och möjlig att tillämpa på flera system baserade på en gemensam testdatabas eller liknande.

Knowit Karlstad AB har i samarbete med Redpill Linpro AB fått uppdraget att leverera, installera och göra grundkonfiguration av Alfresco som dokumenthanteringslösning i NMT:s ledningssystem.

Stretch AB har fått uppdraget att under hösten leverera och sätta upp JIRA som ärendehanteringssystem för NMT. Ärendehanteringssystemet ska klara såväl interna som externa ärenden.

Qtema AB ska också ta fram förslag till hur användbarhetstestning av vårdinformationssystem ska kunna genomföras på NMT.

Omegapoint AB får även uppdraget att ta fram lösningsförslag för enkel flyttning, aktivering och deaktivering av miljöer för komplexa vårdinformationssystem mellan kund och NMT samt intern inom NMT.

Till två av uppdragen pågår urvalsprocessen fortfarande. Det gäller dels att ta fram en prototyp för NMT:s leverantörsprocess, dels att göra en förstudie av testmöjligheter för nationella eHälso-tjänster. Här gäller det att hålla sig framme!