Posts Tagged ‘Vinnova’

Det hettar till för Life Science

tisdag, juni 24th, 2014

fältet

På senaste tiden har Life Science kommit att bli ett hett område i Sverige. Detta kanske tack vare Astra Zenecas flytt av verksamheter från Södertälje. Och att Södertälje ligger nära Stockholm. Tidigare har stiftelsen Forska!Sverige presenterat en lägesrapport och sedemera ett förslag till åtgärdsprogram för att Life Science-branscherna ska ha möjlighet att överleva i Sverige. Regeringen tillsätter nu också en samordnare för Life Science-sektorn

Idag presenterar LIF, SwedenBio och Swedish Medtech ett Idéprogram för svensk Life Science. Idéprogrammet har sin utgångspunkt i två seminarier och en workshop som hållits i Riksdagen under 2013 och 2014 där representanter för över 200 aktörer inom svensk hälso- och sjukvård medverkat. LIF, SwedenBio och Swedish Medtech kommer nu att med utgångspunkt i programmet ta fram en konkret handlingsplan för svensk Life Science.

Idéplattformens kanske viktigaste slutsats är att det krävs nationell satsning och ökad samordning. Därför presenteras konkreta förslag på hur denna samverkan kan se ut och vilka åtgärder som är nödvändiga, bland andra:

 • Skapa ett samlat ansvar, engagemang och styrning från politiker på nationell nivå med en tydligt utpekad ansvarig minister för svensk Life Science, på liknande sätt som genomförts i t.ex. Storbritannien.
 • En homogenisering av statligt finansieringsstöd för forskning och produktutvecklig skulle underlätta för företagen att få tillgång till kapital och ge staten bättre möjligheter att bidra till utveckling av nya behandlingsmetoder och till tillväxt.
 • Strömlinjeforma processen vid ansökan om statliga investeringsmedel. Genomför en gemensam översyn av gällande ansökningsprocesser och formalia för statlig finansiering från t.ex. Almi och VINNOVA.
 • Inför en ny introduktionsmodell för nya innovativa behandlingsmetoder och produkter: Kombinera ett utvecklat ”stegvis godkännande” med en speciellt avsatt ”produktpeng” för nya innovationer, med öronmärkta pengar.
 • Inrätta en särskild statlig ”Innovationsfond”. Syftet med en sådan är avlasta hälso- och sjukvården kostnader och risker vid tidig introduktion av innovationer.
 • Sjukvårdens ersättningssystem bör förändras till att premiera medicinska hälsoresultat och inte produktionsfaktorer. Vården behöver tydligare mätas och ersättas genom patientnöjdhetsindex. Politikernas styrning av vården ska innefatta kvalitet utifrån patientvärden, brukarmedverkan och FoU.
 • Sätt upp målet att en procent av landstingens budgetar ska gå till verksamhetsutveckling. Och inför en obligatorisk modell för mätbar och dokumenterad fortbildningsplan, t ex för specialistkompetenta läkare.
 • Sektorns aktörer bör verka för skapandet av ett branschråd på t.ex. VINNOVA, med experter om marknaden för vårdinnovationer. Tillvarata universitetssjukhusen unika kompetens och ställning genom att ställa tydliga krav på att de ska ha en aktiv roll i innovationskedjan.
 • Sektorns aktörer bör även verka för en gemensam plan för inrättandet av kombinationstjänster/adjungerade tjänster inom FoU mellan näringsliv, sjukvård och akademi för att utveckla och behålla kompetenser.

(Källa: LIF)

Här hittar du hela idéplattformen.

Bra för Life Science i Västsverige

söndag, maj 25th, 2014

Sahlgrenska Science Park har tagit ytterligare ett kliv i rätt riktning. Bra jobbat Gunilla Bökmark med medarbetare! 

Sahlgrenska Science Park har tecknat avtal med Uppsala BIO inför den första nationella utlysningen inom BIO-X och är därmed först ut att bli en egen nod, motsvarande Uppsala BIO som utvecklat BIO-X -processen. När BIO-X -programmet nu blir tillgängligt över hela Sverige har Sahlgrenska Science Park ansvar för Västsverige, med resursstöd från GU Holding. Västra Götalandsregionen står starkt bakom den utökade satsningen, bland annat genom driftsfinansiering.

Positiva erfarenheter från pilotprojektet med en BIO-X -utlysning i Västra Götalandsregionen år 2012 ligger till grund för det fortsatta och numera utökade samarbetet. Affärsrådgivare från Sahlgrenska Science Park och GU Holding har bidragit i processen som lett fram till en viktig utveckling för samtliga projekt som påbörjade BIO-X -programmet i Göteborg under 2013.

”Vi hade aldrig kunnat göra BIO-X nationellt nu om vi inte hade gjort pilotutlysningen i Västra Götalandsregionen. Planen är att fler regioner ska tillkomma som noder framöver”, säger Karin Agerman, ansvarig för den nationella satsningen.

Driftsfinansiering för Göteborgs utökade deltagande kommer att ske via Västra Götalandsregionen, medan VINNOVA står för delfinansiering till utvalda BIO-X -projekt. Den första nationella utlysningen gäller ICT/e-hälsa och är aktuell nu. BIO-X söker förslag på lösningar inom ICT som stödjer individanpassning av patienters vård eller behandling.

BIO-X är ett nationellt program som utifrån ett industriellt perspektiv stödjer life science relaterade projekt. Det riktar sig till forskare, vårdanställda samt företag med lösningsförslag till väldefinierade behov inom sjukvård, industri och samhälle. Projekten ska bli attraktiva investeringsmöjligheter för investerare eller bolag och därmed bidra till svensk tillväxt. Inom BIO-X får projekten en möjlighet att ta det första kritiska steget för kommersialisering. En stringent urvalsprocess inkluderar oberoende experter inom området. BIO-X projekt coacher stöttar projekten med projektplanen och partners. Utöver finansiering får projekten fortsatt stöd samt tillgång till experter som finns i nätverket kring BIO-X.

Pengaregn

måndag, mars 24th, 2014

MedTechbloggen sprider gärna lite Vinnovainfo.;

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas.

– Det är ofta svårt för små företag att få finansiering för innovationsprojekt med hög risk, därför behövs den här typen av innovationsstöd. Bland de projekt vi nu finansierar finns många med stor potential som kan leda till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster i framtiden, säger Carl Naumburg, programledare på VINNOVA. Ett av projekten som får finansiering är en ny typ av seende robot, som är mer standardiserad, enklare att använda och som har större flexibilitet än de som funnits tidigare, något som kan få stor betydelse för verkstadsindustrin i Sverige. Ett annat exempel är en ny nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, som kan styras med nerv- och muskelsignaler. Andra projekt som får finansiering är undervattenspositionering för fritidsdykare, utveckling av teknik för översättning av flerstämmig musik till noter och en ny typ av rotorblad för vindturbiner med bättre prestanda.

MedTechbloggen listar de life science-företag som fått ta del av Vinnovas pengar:

Gearwheel AB, Jönköpings län, 1 906 865 kr, Unik växlingslösning för marknadens samtliga modeller av rullstolar.

Solutions for Tomorrow AB, Kronobergs län, 2 514 200 kr, Miljövänligt och effektivt batterisystem godkänt för medicinteknisk utrustning.

Adenovir Pharma AB, Skåne län, 600 000 kr, Trisialinsyra (SA-3) som potentiell läkemedelskandidat för behandling av adenovirusorsakad ögoninfektion (EKC).

Compacta AB, Skåne län, 1 500 000 kr, Operation i steril miljö – utan gränser.

Alzecure Discovery AB, Stockholms län, 2 615 650 kr, Utvecklande av en unik terapi för att återställa/återuppbygga skadade områden i hjärnan för behandling av neurologiska sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom.

Biocrine AB, Stockholms län, 540 000 kr, Utveckling av mikrosystem för in vivo studier av cellulär signalering med ögat som plattform.

FFT Pharmaceuticals AB, Stockholms län, 805 240 kr, Utveckling av en metod som möjliggör enkel oral behandling av migrän med propofol.

JonDeTech Sensors AB, Stockholms län, 500 000 kr, Helt unik, kostnadseffektiv, IR-sensor (minst i världen) för beröringsfri registrering av närvaro, rörelse, värmeflöden och överhettning, för alltifrån konsumentelektronik till medicinteknik.

Karo Bio AB, Stockholms län, 1 031 825 kr, Östrogenreceptor beta som målprotein för behandling av multipla cancerformer.

Med Universe AB, Stockholms län, 300 000 kr, En digital plattform som tillåter sjukvårdens olika intressenter att dela, lära av, och interagera kring simulerade patientfall.

Synphora AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Den första farmakologiska behandlingen av alla tre symptom (1) yrsel, (2) hörselnedsättning och (3) tinnitus vid Menières sjukdom som drabbar innerörat.

Cellectis AB, Västra Götalands län, 3 004 255 kr, Cellterapier via storskalig odling av pluripotenta stamceller.

Integrum AB, Västra Götalands län, 5 000 000 kr, Nerv – och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel.

Promimic AB, Västra Götalands län, 243 000 kr, 3D-printing av nedbrytbart bensubstitut – möjliggör utveckling av individanpassade implantat för rekonstruktion av förlorad benvävnad.

Scicross AB, Västra Götalands län, 420 000 kr, Innovativa metoder för att minska läkemedels risk för oönskad immunogenicitet.

Toleranzia AB, Västra Götalands län, 800 000 kr, Unik behandling för den sällsynta muskelsjukdomen Myasthenia Gravis.

 

Liver Intrinsic Function Evaluation

måndag, oktober 21st, 2013

Foto: Göran Billeson

10000000:- till nytt leverprojekt för att slippa biopsier. CMIV:s magnetkameror ska få göra än mer nytta i ett fyraårigt forskningsprojekt, LIFE, som ska leda till bättre diagnostik av sjukdomar i levern och minska riskerna vid kirurgiska ingrepp.

Många leversjukdomar är smygande och när symptomen väl visar sig har sjukdomsprocessen i vissa fall gått så långt att en operation är enda möjligheten. Men det är svårt att veta hur stor del av levern som kan opereras bort utan att patienten riskerar att drabbas av till exempel leversvikt. Dagens bästa teknik att diagnosticera sjukdomar i levern är att ta ett litet prov, en biopsi, med hjälp av en nål. Det kan handla om 10-20 mikroliter och eftersom provet är så litet är det inte lätt att veta om provet tas från en sjuk eller frisk del av levern.

I magnetkameran kan man se hur vågorna fortplantar sig i frisk respektive sjuk lever och på så vis bestämma hur styv levern är.

Peter Lundberg och hans forskarkollegor vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett protokoll där de med hjälp av magnetkameran kan få fram en mängd olika parametrar som tillsammans ger ett svar på hur väl levern fungerar. För patienten är undersökningen helt smärtfri och alla mätningar görs vid ett enda tillfälle. Målet för projektet, LIFE, Liver Intrinsic Function Evaluation, är att få fram ett för kirurgen intuitivt, användbart och enkelt verktyg som visar hur levern mår. Förhoppningen är också att kunna simulera ett ingrepp för att se vilken effekt det har på levern, innan det utförs i operationssalen.

LIFE samfinansieras av Vetenskapsrådet, VR, med 2,8 miljoner, och Vinnova, med 3,6 miljoner. Till det kommer motfinansiering av Landstinget, universitetet och deltagande företag som bland annat bidrar med industridoktorander. Deltagande företag är LiU-avknoppningen Amra och Wolfram Mathcore, båda i Mjärdevi. Totalt har projektet en budget på över tio miljoner kronor.

– Det här är ett bra exempel på hur forskare från många olika håll tillsammans kan lösa ett problem. Här samarbetar fysiker, radiologer, systembiologer, kirurger, invärtesmedicinare och visualiserare med medicinteknik-företag som snabbt kan föra ut tekniken i sjukvården. Utan CMIV hade detta inte varit möjligt, säger Peter Lundberg

Källa: Monica Westman Svenselius, LiU

IT-testbädd

tisdag, oktober 15th, 2013

MedTechbloggen höjer lite lätt på ögonbrynen. Årets Företagare utsedd av Företagarna är System Verifications VD, Hamdija Jusufagic.

System Verification AB egen beskrivning av sin verksamhet: ”Vår affärsidé är att genom effektiv kvalitetssäkring av mjukvara skapa bestående värden för våra kunder. Vi är experter inom Quality Assurance och erbjuder analys, kravhantering, test och utveckling på plats hos kunden eller i outsourcingprojekt. Kompetensområdet test växer för varje år och vi strävar efter att ligga i framkant. Idag har vi spetskompetens inom samtliga QA-områden som exempelvis kravhanterare, testledare, testdesigners och testautomatiserare. Vi erbjuder även utbildningar inom krav och test med möjlighet till REQB- och ISTQB-certifieringar.”

Då undrar vän av ordning om det inte är just detta som håller på att utvecklas i Skoghall inom Nordic MedTest?

Nordic MedTest: ”Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet och Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)”.

Har MedTechbloggen missförstått, men håller inte Vinnova och SKL på att uppfinna något som redan finns. Och som i förlängningen kommer att konkurrera ut en privat aktör?

Sverige på efterkälken

måndag, oktober 7th, 2013

Regeringen, Vinnova, Tillvätverket etc har nu fått något att bita i. Sverige saknar tillväxt när det gäller forskning och utveckling. Skrämmande! 

En färsk rapport från EU-kommissionen visar att Sverige har en negativ tillväxt för forskning och utveckling, i relation till BNP. I en jämförelse av 33 länder i Europa hamnar Sverige trea från slutet, bara Kroatien och Luxemburg har en sämre utveckling.

Sveriges mål är att de samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) ska uppgå till 4 procent av BNP. Mellan 2001 och 2011 minskade denna andel från 4,13 till 3,37 procent, en minskning med nästan en femtedel. Företagens bidrag till de svenska FoU-investeringarna sjönk från 3,20 procent av BNP 2001 till 2,34 procent under 2011. Detta beror inte bara på att stora företag investerar mer utomlands. Rapporten visar också att FoU-investeringarna inom små och medelstora företag minskade med nästan 30 procent mellan 2005 och 2009. Sverige har fortfarande en hög andel FoU i relation till BNP, och placerar sig på tredje plats av de 33 undersökta länderna. Men trenden är kraftigt nedåtgående. EU-rapporten konstaterar att det kommer bli en utmaning för Sverige att uppnå målet om 4 procent FoU-intensitet år 2020.

Enligt rapporten ligger Sverige efter världens ledande forskningsnationer inom framtida strategiska områden som hälsa, energi och miljö, samt säkerhet och bilar. Det finns utrymme att öka vetenskaplig kvalitet inom de områden där svensk industri har en styrka.

– Regeringens satsning på life science i forsknings- och innovationspropositionen var helt riktig, men det behövs även en tydlig strategi för hur vi stärker hela processen från forskning till patient. Det är nödvändigt både för Sveriges framtida roll som forskningsnation, vårt välstånd och medborgarnas hälsa, säger Anna Nilsson Vindefjärd, VD på Forska!Sverige.

Källa: Forska!Sverige

måndag, september 16th, 2013

Eftersom MedTechbloggen av och till är lite tyken mot vårdens informationssystem har MedTechbloggen uppskattat det initiativ som tagits i Värmland, Nordic MedTest. Samtidigt har MedTechbloggen oroats över de ”mängder” av initiativ som tas inom området på olika håll i landet. Det är väl inte så att Vinnova delar ut pengar utan att ha helhetsbilden klar för sig?

Nordic MedTest påskyndar nu arbetet med att ta fram ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet.  Målet – ett ISO-certifierat ledningssystem.

”Det är bråttom eftersom de första testuppdragen av nationella tjänster redan är på gång – betydligt tidigare än vi räknat med”, förklarar Göran Karlström på Nordic MedTest och betonar: ”En förutsättning och framgångsfaktor för ett öppet testcenter som Nordic MedTest är att kvalitet och informationssäkerhet genomsyrar hela organisationen, arbetssätt och relationen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter”.

När Nordic MedTest startades för ett år sedan (1 oktober 2012) – som ett samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet – var målet att komma igång med kommersiell drift till 2015.

”Men redan nu är de första skarpa testuppdragen på gång vilket visar att behovet av och därmed intresset för ett oberoende och öppet testcenter för vård-IT är stort – mycket stort”.

Inom vården måste patientinformation hanteras på ett säkert sätt – både för patientens och vårdgivarens säkerhet och trygghet. Men ju fler aktörer och IT-system som ska hantera patientinformationen – desto större risker för fel och misstag. Därför är högsta möjliga nivå på informationssäkerhet en förutsättning och framgångsfaktor för Nordic MedTest – dels för att kunna testa kunders IT-system i enlighet med det lagar och krav som finns, dels för att internt inom Nordic MedTest kunna hantera den information som behövs för att kunna genomföra testuppdragen. Målet för Nordic MedTest har redan från start varit att få ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet baseras på ISO 27000-serien och harmonierat med andra tillämpliga ISO-standards samt ITIL (Information Technology Infrastructure Library) som är en uppsättning principer för att hantera IT-tjänster.

Arbetet pågår nu med att ta fram och implementera ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet inom Nordic MedTest. ”Bland mycket annat som vi måste ordna samtidigt för att komma igång med de första pilotuppdragen”, konstaterar Göran Karlström.

Implementeringen drivs i ett internt projekt under ledning av Lena Engman (Nordic MedTest) med externt stöd och experthjälp för etablering och långsiktig förvaltning – i det här fallet av Compare-företaget Greenfinger AB som har stor kunskap om och erfarenhet av informationssäkerhet inom vården.

”Det är så här vi arbetar inom Nordic MedTest”, förklarar Göran Karlström: ”När så behövs kompletterar vi våra egna resurser med externa partners som har den spetskompetens och erfarenhet som krävs för uppdragen”.

Uppdraget att etablera och långsiktigt förvalta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) var ett av de nio uppdrag kring infrastruktur och arbetsprocesser för test av IT-system i hälso- och sjukvården som Nordic MedTest utlyste före sommaren.

Kliniska prövningar

torsdag, augusti 8th, 2013

MedTechbloggen vidarebefordrar en nyhet från Regeringen. MedTechbloggen har, kanske lite enfaldigt, trott att Vinnovas Testbäddar skulle fixa detta. Kan det vara misstro från regeringens sida?

En statlig satsning för att främja kliniska studier inom sjukvården presenteras. De kliniska studierna utförs åt läkemedelsindustrin, annan medicinsk industri och universitetsforskningen. Sedan slutet av 1980-talet har kliniska prövningar av nya läkemedel, trots tidigare goda förutsättningar i Sverige, haft en stor nedgång. Kliniska prövningar är viktiga för utvecklingen av hälso- och sjukvården och för att Sverige ska vara fortsatt attraktivt för läkemedelsindustrin. För att förbättra förutsättningarna behövs en ökad samordning mellan kliniker och sjukvårdshuvudmän och en bättre samverkan mellan sjukvården och läkemedelsindustrin.

-Läkemedelsindustrin drar in mer exportintäkter till Sverige än bilindustrin, men är utsatt för en stenhård internationell konkurrens. För att klara den globala konkurrensen måste vi skapa goda förutsättningar för Sverige att behålla läkemedelsindustrin, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Utredare är Ingrid Petersson, tidigare vid Astra Zeneca, nu tillträdande Generaldirektör för forskningsrådet Formas. Utredaren har bland annat i uppgift att föreslå ett system för nationell samordning av kliniska studier. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.  Sverige har tidigare profilerat sig med innovationer inom det medicintekniska området;  pacemakern, dialysen, kuvösen och gammakniven. Utvecklingen av nya medicintekniska produkter kräver likaså nära och kontinuerligt samverkan mellan näringslivet, kliniker och forskare inom den patientnära sjukvården.  Statens satsning uppgår till 30 mnkr 2013, 40 mnkr per år 2014 och 2015 samt 50 miljoner kr per år fr.o.m. 2016.

Mjukstart

måndag, augusti 5th, 2013

Sommaren är på väg in i sensommar. De svenska ishockeylagen har börjat säsongen med att träna på is. Inom Life Science-området har det både hänt och inte hänt saker.

Artimplant har begärt sig i konkurs.

Läkemedelsverket har inte uppdaterat ”Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillverkare”.

Det gamla vanliga, som vi svenskar verkar acceptera, folk kommer till skada när vårdavdelningar och akuter ”måste” stänga.

Hur tänker våra sjukvårdspolitiker när man med berått mod låter människor dö pga av principer?

Louise Reuterhagen har börjat jobba som projektledare för upphandling och hälsoekonomi på Swedish Medtech.

Annie Lööf pumpar in mer pengar i Vinnova för ”att hjälpa företagen med utvecklingsanalys genom att kartlägga deras behov av ny kunskap, ny teknik, hantering av immateriella tillgångar, innovationsledning och validering av kommersiella förutsättningar.” MedTechbloggen är aningen skeptisk till att de 12 miljonerna kommer att generera snabbare tillväxt och innovation. MedTechbloggen gissar att pengarna kommer att öka byråkratin ytterligare inom Vinnova.

En klinisk studie som man hoppas ska bekräfta att leverperfusion är en effektiv behandling som kan leda till förlängd överlevnad för cancerpatienter har startats vid Sahlgrenska Akademin.

Bactiguard har fått regulatoriskt produktgodkännande i Indien.

Uppsala universitet är ett av 13 europeiska lärosäten som tillsammans fått 13 miljoner euro i forskningsanslag från EU för att utveckla mer nötningsbeständiga och ”kroppssnälla” beläggningar för ledimplantat.

Russian Government May Exclude Foreign Manufacturers from Certain Medical Device Tenders.

Israeli device maker InSightec landed a green light from the Chinese Food & Drug Administration for its ExAblate MRI-guided focused ultrasound therapy, with an indication to treat non-cancer-causing tumors in the uterus.

En humanare, patientsäkrare och arbetsmiljövänligare sjukvård kräver fler vårdplatser och anställda.

Det är inte enbart lönen som påverkar svenska sjuksköterskors beslut att jobba i Norge!

Det var lite smått o gott från MedTechbloggen måndag. Bilden? Jo, den är tagen på Kafferosteriet på Österlen.

Lite smått o gott

måndag, juni 24th, 2013

MedTechbloggen bjuder på några notiser. 

 • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, håller på att ömsa skinn. Från den 1 juli kommer det att heta Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd, Forte. Myndigheten säger att ”namnbytet ska tydliggöra vårt uppdrag och den kraft som vi bidrar med till forskarsamhället.”
 • Kvalitetsgruppen i Hässleholm önskar trevlig sommar. Ok, tack, men MedTechbloggen har fortfarande svårt att förstå att det finns företag som 2013 ”köper” sitt ledningssystem för att enbart få ett diplom att sätta upp i receptionen!
 • MedTechbloggen har också svårt att förstå hur ett certifieringsorgan som AAA Certification AB vill förknippas med den typ av affärer som Kvalitetsgruppen genomför.
 • Samtidigt kallar Kvalitetsmagasinet till konferens ”Kom med på en heldag med fokus på kvalitetsarbetes möjligheter att skapa framgångsrika arbetsplatser. Vi samlar kraften i kvalitetsarbetet genom gruppen, verksamheten och ledarskapet.” Då behövs något annat än ett ”köpt” ledningssystem!
 • SKL har listat VINNOVA-projekt för utveckling av digitala välfärdstjänster