Posts Tagged ‘VGR’

Abigo Medical satsar vidare inom Västra Götaland

onsdag, december 23rd, 2015

Medtechbloggen refererar till pressrelease från GU Venture och Abigo Medical. Chefen har ett gott öga till Abigo och deras produkt Sorbact. (Han deltog i utvecklingen av Sorbact-produkterna på den riktigt gamla goda tiden)

ABIGO Medical AB och GU Ventures AB har startat ett nytt strategiskt samarbete som grundas i ett gemensamt intresse att utveckla nya medicintekniska produkter och läkemedel.

Företagen ABIGO Medical och GU Ventures bedriver utveckling av nya medicintekniska produkter och läkemedel. ABIGO gör det i egen regi med global försäljning och distribution och är ett internationellt snabbt expanderande och lönsamt komplett life science-företag i Västra Götalandsregionen. GU Ventures gör det genom sitt inkubatorstöd och såddinvesteringar i nya forskningsbaserade verk-samheter med anknytning till Göteborgs universitet. Företagen har nu förenats i sina ambitioner att utveckla nya innovativa projekt till kommersiellt attraktiva verksamheter. Fokus kommer vara framför allt inom de områden där ABIGO har sitt fokus, såsom infektionskontroll, sårvård, öron/näsa/hals, ögon, samt livsmedel för speciella medicinska ändamål.

ABIGO och GU Ventures kommer inom det strategiska samarbetet arbeta tillsammans med konkreta pragmatiska aktiviteter och åtgärder för att lämpliga innovativa projekt snabbare skall nå en kommersiellt attraktiv nivå. Samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures syftar till att öka resultaten av respektive företags utveckling av nya medicintekniska och läkemedelskoncept.

Det nya samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures har vuxit fram under flera år, när bolagens företrädare arbetat tillsammans i olika konstellationer. Det finns ett grundmurat förtroende och ett gemensamt intresse att stötta och dra nytta av varandra, vilket borgar för att samarbetet kommer ge de viktiga resultat som fordras.

MedTechbloggen önskar lycka till och fortsatt framgång!

Ambulansen ex-jobb Part 2

måndag, juni 1st, 2015

Ambulans1

Danielle Vik och Ulf. P. Green.     Foto: Lotta Abrahamsson, NU-sjukvården

Forts examensarbete…

Danielle Vik på Gullmarsgymnasiet, Teknikprogrammet, har tagit fram ett mycket bra examensarbete. Handledare har Ulf P Green varit. Han är en entusiastisk medicinteknisk ingenjör på Uddevalla Sjukhus inom NU-sjukvården.

Danielle har, förutom med Ulf, samarbetat med ambulansen i Uddevalla. Det hon konstaterade inledningsvis var att det fanns mycket forskning om ambulanser och personalen i allmänhet. Många avhandlingar berörde bältesanvändning och säkerhet generellt. Därimot fanns det i princip ingenting om tekniken i vårdutrymmet eller teknik överhuvudtaget i ambulansen förutom det som har med kommunikationssystemet Rakel att göra. När det gäller bältesanvändning visar en studie att ambulanspersonalen ofta sitter obältade i vårdsituationer, endast 6% av personalen alltid sitter bältade. Anledningen är att de annars inte når den utrustning de behöver eller kan läsa av registrerade värden.

I ambulansen finns ett antal ”maskiner” som mäter och registrerar olika viktiga parametrar. Det kan vara problematiskt att med en snabb överblick få all väsentlig information. Om man istället kunde samla alla värden på en monitor hade sjuksköterskans jobb gå snabbare, säkerheten öka och ergonomin förbättras. DEFFEN är tydligen den mest använda maskinen, men visar enbart ca 50% av de aktuella värdena.

2015 arbetar man fortfarande med papper och penna när gäller journalskrivning! Och dubbelarbetar, journalen ska vid ankomst till akuten skrivas över från papper till det digitala systemet AmbuLink (Västra Götalandsregionen).

De frågeställningar som Danielle sökt svar på:

– Kan alla värden samlas på en monitor?

– Hur kan monitorn se ut i så fall?

– Var skulle den optimala placeringen av monitorn vara i ambulansen?

– Kan journalen för den prehospitala skrivas på surfplatta eller monitor?

– Behövs hela journalen i ambulansen eller endast en den del så som i akutjournalen?

I undersökningen har Danielle fokuserat på 2 ambulanser; Mercedes-Benz 115 VITO byggd i Sverige och Mercedes-Benz 115 VITO byggd i Polen.

I det resultat som presenteras framkommer att det är möjligt och önskvärt att samla all information inkl akutjournal på surfplatta. Undersökningen har även kommit fram till lämplig placering i sjukhytten och bakgrundsfärger på plattan.

Ett mycket bra gymnasiearbete!

Önskar du ytterligare information kan du kontakta handledaren Ulf.P.Green@vgregion.se och/eller Danielle.Vik@live.se

Gratulerar till ett bra exjobb och till studentexamen, Danielle!

 

Ambulansen ex-jobb. Part 1

måndag, maj 25th, 2015

Under senaste tiden har Ambulansen och ambulansverksamheten varit i fokus. SOS Alarm ifrågasätter den nödställdes behov, det tar lång tid att larma ut, ambulanspersonalen får inte fedd back på det jobb de gjort pre hospitalt etc.

Från gamla tiders ambulanstransporter, som just var transporter, till dagens pre hospitala vård är det långt. Idag utvecklas den medicintekniska utrustningen i snabb takt och det är dessvärre inte alltid ambulansen hänger med och får möjlighet att nyttja den nya tekniken. Det kan bl.a bero på organisatoriska problem liksom på den stora variationen av ambulanstyper och därtill hörande variationer i lay out av sjukhytten. Idag finns ett stort antal övervakningsinstrument installerade i fordonen. Instrumenten visar kontinuerligt mätresultat. Resultaten skrivs ner av den vårdande, på papper! Ett papper som vid ankomst till akuten kopieras, en kopia till akuten och den andra behåller ambulanspersonalen. De skriver sedan in uppgifterna i E-journal AmbuLink (Västra Götalandsregionen). Dokumentationsrutinen känns inte 2015 eller Lean.

Ett gymnasiearbete på Gullmarsgymnasiet, teknikprogrammet, har tagit fasta på detta. Danielle Vik har undersökt och skrivit ett mycket bra arbete som fått rubriken ”Centralmonitorering i ambulanser, Monitorering och journalskrivning på platta”. De frågeställningar som Danielle sökt svar på: ”Kan alla värden samlas på en monitor? – Hur kan monitorn se ut i så fall? – Var skulle den optimala placeringen av monitorn vara i ambulansen? Kan journalen för den prehospitala skrivas på surfplatta eller monitor? – Behövs hela journalen i ambulansen eller endast en den del så som i akutjournalen?

MedTechbloggen kommer i de närmast kommande inläggen att beskriva och redovisa Danielles slutsatser. Så håll ögonen öppna!

Klokt i Skåne

tisdag, februari 17th, 2015

Region Skåne kommer att slå samman regionens tre helägda innovationsbolag; Teknopol, Innovator Skåne och ClinTrials Skåne AB till ett nytt gemensamt bolag. Klokt tänkt! MedTechbloggen har tidigare haft synpunkter på den spretighet som är vanlig inom innovationsområdet. Med konkurrens om samma pengar. Med organisationer som var för sig kostar pengar. Med ömma tår.

Region Skåne:

”Det nya bolaget ska särskilt verka för att Region Skånes egen sjukvårdsapparat blir en naturlig del i utvecklingen av nya produkter och tjänster inom Life Science och personlig hälsa.

‒ Sammanslagningen är en del i arbetet med att öka Region Skånes bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Bolagen bidrar med olika infallsvinklar och flera synergieffekter kan uppnås om styrkorna samlas. Tillsammans utgör de en stark helhet med tydligt operativt fokus. Det nya bolaget blir en betydelsefull partner till det skånska näringslivet och regionens innovationsutvecklande medarbetare, säger regiondirektör Jonas Rastad.

Fusionsarbetet genomförs under första kvartalet 2015. Tekniskt kommer respektive bolag att ha kvar sina nuvarande uppgifter. Uppdrag och befintliga produktområden lyfts in i det nya bolaget. Sammanslagningen innebär inte några omedelbara personalförändringar. Regionfullmäktige fattar beslut om fusionen den 24 februari och samtidigt utses också styrelsen i det nya bolaget. Det blir styrelsens uppgift att formera bolaget och att arbeta fram en affärsplan och profilering. Arbetet som ska vara klart under senare delen av 2015.

Teknopol, Innovator Skåne och ClinTrials har idag tre skilda uppdrag men med den gemensamma nämnaren att samtliga arbetar för att stärka innovation och entreprenörskap i Skåne. De bidrar också på skilda vägar med att stärka banden mellan hälso- och sjukvården och näringslivet.

Teknopol AB är en av Sveriges största aktörer inom rådgivning till affärsidéer med internationell marknadspotential. Utöver affärsrådgivningen utvecklar Teknopol nya metoder för att underlätta innovativt företagande och driver fyra branschspecifika satsningar inom miljöteknik, mobilteknik, nya material och inom sjukvård.

Innovator Skåne har uppdraget att ta tillvara och utveckla goda idéer med kommersiell potential som växer fram i arbetsvardagen hos Region Skånes medarbetare.

ClinTrials Skåne AB har Region Skånes uppdrag att främja utvecklingen av Skånes hälso- och sjukvård genom forskning och kliniska prövningar. Bolaget ingår alla ekonomiska avtal för huvudmannens räkning vid kliniska prövningar.”

MedTechbloggen önskar all lycka och hoppas att fler kommer att följa efter!

Tillverkaransvar medicinteknik

måndag, februari 16th, 2015

folktandvården

MedTechbloggen har tidigare ställt sig tveksam till regenerering av begagnade medicintekniska produkter. Likaså att utrangerade medicintekniska produkter ges som gåva till vården i fattiga länder. Visst kan det vara behjärtansvärt och många gånger kan utrustningen komma till användning. Det ser ju också bra ut för den som ses som givare. Västra Götalandsregionen driver bla ett AB som ska ”bidra till att positionera Sahlgrenska Universitetssjukhuset som en världsledande aktör inom utvalda högspecialiserade vårdområden”, Sahlgrenska International Care AB. Förutom att sälja vård och utbildningsplatser för tandläkare och ST-läkare på den internationella marknaden bedriver företaget också Internationellt materialbistånd.

”Varje år utrangerar Västra Götalandsregionens olika förvaltningar en stor mängd sjukvårdsutrustning som ännu håller hög kvalitet och funktionalitet. Mycket av den utrustning som byts ut eller på annat sätt blir överflödig kan därför fortfarande göra stor nytta för människor i andra delar av världen.” Utmärkt!

Medicintekniska produkter omfattas av rigorösa legala regler. Inom EU/EES är det Medical Device Directive som gäller. Tillverkaren är ansvarig för att produkten uppfyller kraven i regelverket och tillverkare ska kunna visa det. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet. Liknande regler finns i många länder utanför EU. Frågor som kan uppstå när tillverkarens kund (landsting/region) skänker utrangerade produkter till användare utanför den egna verksamheten? Är den ursprunglige tillverkaren då fortfarande tillverkare? Eller ligger det regulatoriska ansvaret för funktion, patientsäkerhet, etc hos landstinget/regionen som avyttrat produkten när de sätter produkten på marknaden?

Global Medical Aid, GMA, är en dansk hjälporganisation som samlar in medicin och utrustning från sjukhus i utvecklade länder som Danmark och sedan skickar dem till tredje världen. GMA har problem med utrangerad medicinteknisk utrustning. Organisationen får lägga stora resurser på att ”kvalitetssäkra” de donerade medicintekniska produkterna. De misstänker att de givande organisationerna använder hjälporganisationen som soptipp. Hur säkert är det att andra hjälporganisationer kontrollerar produkterna innan de skeppas iväg till ”3dj världen”? Hur många produkter kommer till reell användning? Hur många hamnar i en hög på bakgården? Beroende på att de inte fungerar eller att användarna saknar kunskap. Och återingen; vem är ansvarig för de medicintekniska produkterna?

Vävd stent, bl.a

tisdag, november 18th, 2014

Hugo

För någon vecka sedan redovisades slutrapporterna för de projekt i VGR vilka fått pengar och annat stöd via BIO-X.

Den oförtröttlige kärlkirurgen Erney Mattssons projekt ”Unraveling stent” har kommit en bra bit på väg. Stenten ska kunna repas upp och dras ut igen efter att ha stabiliserat upp ett utvidgat blodkärl. Den består av en kombination av smart textil och ny teknik och har som syfte att förhindra ärrbildning i förträngda kärl.

Matematikprofessorn Torbjörn Lundh har tillsammans med Erney Mattson och Smart Textiles, Borås, tagit fram ett unikt tryckförband ”PressCise” som är avsett att främst användas vid åderbrocksoperationer. Det är tillverkat i ett helt nytt material för att skapa ett enhetligt och jämnt tryck där det lindas.

Det projekt som hittills fått mest publicitet är troligen professor Suchitra Holgerssons ”Tissue-engineered vascular grafts for vascular replacement therapy”. Tissue Engineering med egna stamceller kan innebära att man kan undvika avstötningsreaktioner vid transplantationer. Med stöd av BIO-X har man kunnat genomföra en verifieringsstudie som visar att de odlade venerna fungerar och kan motstå trycket. Detta kan vara ett genombrott inom donations- och transplantationsområdet.

Syftet med BIO-X är att hitta och utveckla livskraftiga nya lösningar på konkreta vårdbehov samt att stötta dessa i den tidiga utvecklingsfasen. Mer info om BIO-X hittar du här.

En skärv till Life Science

söndag, juni 29th, 2014

wallanderFlyg

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. I denna omgång 77 miljoner kronor till 61 st innovativa små och medelstora företag. MedTechbloggen listar de företag som verkar inom Life Science-området:

Ten Medical design AB, 228 000 kr, Utveckling av en tvättbar strålskyddsprodukt baserad på nytt innovativt material.

Integrative Research Laboratories Sweden AB, 3 762 500 kr, Ny princip för förbättrad behandling av Parkinsons sjukdom.

Inkit AB, 250 000 kr, Gravity pump – En ny pumpteknologi inom Life-science.

OSS-Q AB, 2 205 000 kr, Läkningsbefrämjande teknik för skall-fixation.

Viscogel AB, 244 000 kr, Ny stamcellsmatris för implantation.

EnginZyme AB, 500 000 kr, Enzymkatalys för tillverkning av antivirala läkemedel.

Etvax AB, 4 500 000 kr, Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister.

Cormorant Pharmaceuticals AB, 730 290 kr, Utvärdering av metoder och markörer som kan användas för att styra behandling riktad mot cancerstamceller

BioLamina AB, 1 481 000 kr, Stamceller i stor skala öppnar stora möjligheter.

Brain Shuttle AB, 495 000 kr, Utveckling av en unik teknologi för att öka proteinläkemedels selektiva upptag i hjärnan.

Synergio AB, 5 000 000 kr, Innovativt implantat för behandling av hjärtsvikt.

Medetect AB, 2 586 000 kr, Ny banbrytande teknik för mikroskopibaserad vävnadsanalys och diagnostik.

Digital Health Guide IRL AB, 400 000 kr, Individuell hälsoutveckling genom öppen innovation!

Av dessa mottagare är 3 st från Västra Götalandsregionen, 7 st från Stockholm-Uppsala och 3 st från Skåne. Mest pengar gick till Synergio i Lund. Var finns övriga Sverige??

Satsning på e-hälsa

tisdag, januari 21st, 2014

MedTechbloggen sprider idag vidare en artikel från Sahlgrenska Science Park. Text: Annika Åkervall.

Utvecklingen av ny teknik och moderna, tekniska lösningar inom hälsoområdet ökar snabbt. Sahlgrenska Science Park satsar nu mer och mer på olika e-hälsoprojekt och samverkar framåtriktat för att försöka definiera vad som behöver förstärkas, bland annat när det gäller verifieringsmöjligheter.

Sahlgrenska Science Park var nyligen initiativtagare till ett spännandre möte om e-hälsa, där representanter från vården, näringslivet, akademin och regionen deltog. Samtliga deltagare var aktiva i diskussioner kring möjligheter och utmaningar ur olika perspektiv – en viktig dialog som nu kan fortsätta att ge ringar på vattnet.

”Ett jättebra initiativ! Det blev tydligare vad vi på VGR behöver göra för att bidra till innovation. Vi kan till exempel lyfta upp problem och utmaningar mer samt visa på behovet och uppmuntra till nya lösningar, det är ju en investering i framtiden”, säger Marika Hellqvist Greberg från Regionutvecklingen. ”Det är jätteintressant att alla ses för att sätta pusselbitarna och skapa samverkan för att jobba smart”, menar Ida Wernered, utvecklingschef på Angereds Närsjukhus som gärna vill ha fler samarbetspartners in i den framtida innovativa utvecklingen.

Mötesdeltagarna var överens om att det vi idag kallar e-hälsa kommer att öka markant framöver. Det ökade vårdbehovet och den snabba tekniska utvecklingen är ett viktigt område för många och ett nära samarbete mellan olika aktörer är en förutsättning för framtiden. ”Vi hoppas och tror nu att det ska öppna sig många fler möjligheter att kunna verifiera e-hälsoprojekt i vårt närområde”, säger Sofia Ström, affärsrådgivare, Sahlgrenska Science Park.

Västra Götaland

torsdag, januari 9th, 2014

MedTechbloggen publicerar idag ett debattinlägg av Margareta Berg som på eget initiativ startat upp den numera världsberömda kompetensplattformen Surgicon. Inlägget publicerades i GP den 18/12 -13.

”I veckan sades på nyheterna att Miljöminister Lena Ek (C) vidtagit åtgärder för att rädda sju liv per år genom att avsätta medel för lavin-prognoser. I trafiken har vi bara cirka 250-300 dödsfall per år tack vare miljardsatsningar på trafiksäkerhet. Däremot dör 3 000 människor varje år på svenska sjukhus på grund av vårdskador, vara cirka hälften är relaterade till kirurgiska ingrepp, enligt Socialstyrelsens vårdskademätning 2008. Varje vårdskada kostar dessutom i medeltal sex extra vårddagar vilket motsvarar två till tre miljarder kronor per år.

Göteborg och Västra Götalandsregionen VGR har intagit en ledande position för förbättringar på området ”Kirurgisk Kvalitet och Säkerhet” tack vare projektet Surgicon som bedrivits på frivillig basis sedan 2010. Projektet är nu känt från USA till Australien.

Internationellt genomslag

Detta projekt har hittills skapat två kongresser i Göteborg 2011 och 2013, och driver dessutom ett fortlöpande internationellt arbete. Detta innebär en helt ny arena där vi placerat Göteborg och VGR på den internationella kartan inom världskirurgin. Vi kan skapa jobb, ny forskning och bättre kirurger tack vare detta projekt.

Projektet har nu med kort varsel bjudits in till ett samarbete med WHO med start den 13 januari nästa år. Men vi kan inte åka till WHO i Genève för att vi saknar budgetmedel. Vi behöver ett belopp som beskrivits som ”fickpengar” för regionen. Men ärendet har i stället fastnat hos handläggarna i det regionala utvecklingssekretariatet, vilka uppbär lön för att stötta regional utveckling. Man har inga pengar till projektet – men det finns pengar för 40 personer att resa på ”fastighetsmässa” i Cannes.

Margareta Berg

med dr, överläkare”

(MedTechbloggen har skapat länkarna i artikeln)

Universitetssjukhuset i Mölndal

tisdag, juni 25th, 2013

Ett nytt forskningscentra ska byggas på Mölndals sjukhus. Hus R, som det initialt kallas, blir ett unikt nav som samlar viktig forskning och undervisning. VGRs Regionstyrelse tog beslutet vid sitt sammanträde den 18 juni 2013.

Hus R blir en gemensam gränsöverskridande mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer med sin flexibla utformning klara att tillfredsställa lokalbehoven under lång tid. Byggnaden ska ses som en viktig brygga mellan vård och forskning. Forskningen i huset kommer att spänna över ett brett fält, från preklinisk forskning till klinisk tillämpning. Projektet utgör en viktig del i den strategiska satsningen som samlar merparten av den ortopediska verksamheten vid Mölndals sjukhus. Hus R ska innehålla högt specialiserade forsknings- och laboratorielokaler såväl som mer allmänt tillgängliga forsknings-, undervisnings- och konferensytor.

För utveckling och undervisning skall huset vara en sjukhusgemensam resurs. När det gäller forskning är Hus R främst en arena för forskning relaterat till rörelseorganen, men även annan strategiskt viktig forskning vid Mölndals sjukhus kommer gynnas. I huset är olika typer av kliniska träningscenter planerade, där såväl studenter som medarbetare under realistiska former kommer att tränas i praktiska vårdmoment både enskilt och i team.  Det kommer också att finnas en stor aula som ska rymma 150 personer.

Huset består av sex våningsplanplan och en yta om totalt cirka 6 500 kvm. Rivning och markarbete ska påbörjas under våren 2014 och huset beräknas stå klart under vintern 2016.

Illustration: Västfastigheter