Posts Tagged ‘Uppsala’

Medicintekniska förordningen

tisdag, januari 31st, 2017

De nya förordningarna för medicintekniska produkter beräknas träda i kraft under andra kvartalet i år. Läkemedelsverket känner sig säkra på innehållet i de ”nya” medicintekniska regelverken. Verket har därför planerat in två st informationsdagar. Föredömligt!

Den 31 maj anordnas en informationsdag om ”Förordning om medicintekniska produkter” (MDR) vilken vänder sig till tillverkare, auktoriserade representanter, importörer och distributörer av medicintekniska produkter. Informationsdagen kommer att hållas på Uppsala Konsert och Kongress i Uppsala.

Den andra informationsdagen är planerad till den 13 juni och avhandlar ”Förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik” (IVDR) och hålls på Läkemedelsverket i Uppsala. Informationsdagen vänder sig till tillverkare, auktoriserade representanter, importörer och distributörer av medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Det är utmärkt att Läkemedelsverket blivit betydligt mer aktivt gentemot intressenterna inom den medicintekniska branschen!

Uppsala

onsdag, augusti 14th, 2013

På samma plats! Kirurgveckan 19-23 augusti, Ortopediveckan 26-30 augusti, Röntgenveckan 2-6 september.

Måndag 19 augusti går startskottet för tre medicinska veckor på Uppsala Konsert- och Kongress (UKK). Det är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra.

– Att vi kraftsamlar på detta sätt kommer ge många effekter, inte bara för Uppsala som ett av landets ledande medicinska centra, utan också för den svenska sjukvårdsprofessionen och såklart patienterna som blir omhändertagna av välutbildade personer inom vården, säger Per Hellman, professor och överläkare i kirurgi på Akademiska sjukhuset samt vetenskaplig sekreterare i Svensk kirurgisk förening. Arrangörerna räknar med drygt 6 000 deltagare. Ett flertal internationella gäster är inbjudna talare och vid mötena deltar även representanter för den medicintekniska industrin.

För Svensk kirurgisk förening, som inleder de tre Medicinska veckorna, är det 18:e gången man anordnar en kirurgvecka, men första gången i Uppsala. Fokus blir bland annat tumörkirurgi och kirurgiska behandlingar av diabetes.

Ortopediveckan, som startar den 26 augusti, har den åldrande patienten i fokus, då främst ortogeriatrik, det vill säga ortopediska operationer på äldre patienter.

Röntgenveckan, som startar 2 september, har diagnostik och behandling av cancer som huvudtema. Detta är andra gången veckan arrangeras i Uppsala. Förra gången var 2008 och då hade man 1 600 deltagare.

– Målgruppen är alla som arbetar inom ämnet: röntgensjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sekreterare, fysiker och ingenjörer. Detta gör att programmet blir mycket omfattande med upp till elva parallella program, säger Anders Magnusson, professor i radiologi.

Utöver det vetenskapliga programmet på UKK kommer även föreläsningar för allmänheten att äga rum på Akademiska sjukhuset.

Medicinteknik på Akademiska

tisdag, juni 18th, 2013

Vinnova har beslutat anslå 2,5 miljoner det kommande året till Innovation Akademiska, för utveckling av testbäddar för medicintekniska företag. Anslaget kan komma att förlängas med samma belopp ytterligare två år. Även Regionförbundet har beslutat stödja verksamheten med sex miljoner de kommande tre åren.

Innovation Akademiska inrättades 2008 som ett projekt för att hjälpa personalen på Akademiska att tillvarata och utveckla idéer till färdiga tjänster och produkter. Verksamheten, som numera ingår i sjukhusets forsknings- och utbildningsavdelning, stöttar personalen med bland annat patentsökning och affärsplaner. Sedan ett par år har man dessutom lagt en grund för testbäddar och haft kontakt med 75 företag, en satsning som nu ska expandera.

Som följd av beslutet kommer en rekrytering att starta av kliniska testledare ute i de olika verksamheterna, vars ansvar kommer att likna forskningssjuksköterskornas när det gäller läkemedelsstudier.

Lite fakta om Innovation Akademiska

* Startades som projekt vid Akademiska sjukhuset 2008 i syfte att stötta personal tillvarata och utveckla idéer till färdiga tjänster och produkter. Ingår numera i forsknings- och utbildningsavdelningen.

* Projektet har sedan starten finansierats via Vinnova, Regionförbundet, Uppsala Bio, ALMI samt ett flertal andra aktörer inom det regionala innovationssystemet.

* Har hittills utvecklat 140 idéer från personalen och bidragit till utveckling av 40 projekt och prototyper. Sju produkter har lanserats, fem bolag bildats och två lincensavtal tecknats.

* Sedan 2010 har 75 företag fått hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.

Topplista ska locka life science-investeringar

torsdag, mars 14th, 2013

MedTechbloggen presenterar en pressrelease från Stockholm Business Region och väntar ett motdrag från Business Region Göteborg

Det ska bli lättare för utländska investerare att hitta partners i Stockholm och Uppsala. Nu lanseras Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist, en topplista där regionens hetaste investeringsobjekt presenteras för investerare.

– Med Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist erbjuder vi en kvalitetsstämpel. Det finns ett stort intresse för regionen bland utländska investerare, vi har ett starkt anseende i forskarvärlden och massor av spännande företag. Nu måste vi bli bättre på att omsätta detta i partnerskap och kommersiella framgångar. Listan gör grovjobbet åt de som letar investeringsmöjligheter, säger Ylva Hultman-Erlandsson, life science-ansvarig på Stockholm Business Region Development.

Listan har tagits fram i samarbete med konsultföretaget Avanture och innehåller 20 företag vid lanseringen, tydligt definierade med position, framtidsutsikter, behov och kontaktmöjligheter. Genom att skapa kännedom om listan via investerarmöten, PR och sociala medier, ska den etableras som ett verktyg för investerare. Listan kommer att revideras löpande och företag kommer att tillkomma eller försvinna. För att kvalificera sig till listan måste företagen erbjuda en produkt eller tjänst, baserad på unik forskning, vilket ska leda till en kommersiell lösning med global potential. De måste även ha etablerat sig på marknaden med en färdig produkt eller tjänst, alternativt vara nära kommersialiseringsfasen.

– Det övergripande målet är att skapa synighet för bolag bland investerarna och få till möten och presentationsmöjligheter. Vi ska nå 150 möten för företagen under 2013, säger Ylva Hultman-Erlandsson.

De utvalda företagen är:

Abera Bioscience,  BinaryBio,  BioLamina,  Biovica,  Corline Systems,  Diamyd Medical,  Episurf Medical, Inerventions,  IRRAS,  KeytoLead,  ModPro,  NeoDynamics,  NoseLabs,  Oss-Q,  Premune,  Q-linea,  Senzime, Spiber Technologies,  Xbrane Bioscience och Xspray.

 

In vitrodiagnostik

torsdag, februari 7th, 2013

BIO-X banar väg för in vitrodiagnostik inom cancerområdet!

Liquid Biopsy AB har utvecklat en provförbättringsmetod för cancerdiagnostik som kommer att bana väg för bättre cancerbehandling och dramatiskt minska sjukdom och död i cancer.

Cancer som upptäcks sent, när den hunnit metastasera, d.v.s. bildat sekundära tumörer i kroppen, är ofta mycket svår eller omöjlig att bota. En förutsättning för metastasering är förekomsten av cirkulerande tumörceller, CTC, i blodet. Dagens etablerade experimentella tekniker kan endast fånga och mäta CTC med hjälp av redan identifierade biomarkörer. Men många CTC är av en annan typ som saknar kända markörer, varför dagens metoder inte kan påvisa dessa. Nu har tre experter, bl.a. från Karolinska institutet, hittat ett sätt att identifiera alla typer av CTC. Cellseparationsspecialisten Juan Castro, instrumentmakaren Lars Wännmar och cancerforskaren Christer Ericsson, har tillsammans utvecklat en provförbättringsmetod för diagnostik baserad på cancercellers karaktäristiska egenskaper i vätska. Metoden kommer att ge hälso-och sjukvården en mycket bättre grund att stå på för tidig upptäckt, val av behandling och uppföljning än vad som är möjligt idag. Liquid Biopsy ska få stöd från Uppsala BIOs program för strukturerad öppen innovation, BIO-X, till vilket man knutit det globala läkemedels- och diagnostikföretaget Roche. Avtalet garanterar både processtöd från BIO-X och Roches globala R&D-kapacitet, som erbjuder tillgång till bland annat utrustning, tjänster, reagenser och know how, samt finansiellt stöd för projektet i upp till två år.

Liquid Biopsy får även kontinuerligt affärsutvecklingsstöd från affärsacceleratorn STING (Stockholm Innovation & Growth).

Södertälje kramar Uppsala

måndag, juni 18th, 2012

Bra, man behöver inte uppfinna hjulet på nytt:

Uppsala Innovation Centre, UIC, är en av landets främsta företagsinkubatorer för tillväxtföretag. Nio av tio företag som fått affärsutvecklingsstöd från UIC är fortsatt aktiva på marknaden. Cirka 40 procent av UICs tillväxtföretag kommer från life science-sektorn. Nu har Södertälje kommun valt UIC till branschoberoende breddinkubator för regionen.

Behovet av stöd inom entreprenörskap och affärsutveckling i kölvattnet efter AstraZenecas nedskärningar är i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och avknoppningar hos regionens stora arbetsgivare. Samarbetet innebär att UIC öppnar en filial i området Snäckviken med närhet till AstraZeneca.

UICs etablering i Södertälje innebär att företagsinkubatorn snabbt kommer kunna erbjuda kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling till entreprenörer och företagare i Södertälje. Målet är att fler idéer kan kommersialiseras och fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad kan etableras i regionen.

UIC-modellen innefattar fyra programsteg som är skräddarsydda för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. I UIC-modellen innefattas även ett affärscoachsystem där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet stöttar bolagen i deras . UIC tar inte några ägarandelar i företagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till företagen i inkubatorverksamheten.

Innovationssystemet del 2

tisdag, januari 31st, 2012

MedTechbloggen har fastnat i vårt svenska innovationssystem och förundras över hur många människor som systemet sysselsätter. På Vinnova får ca 230 personer sin utkomst. Som en relativt stor exportindustri! Hur många som administrerar Tillväxtverket kan man ju alltid gissa. MedTechbloggen listar ett antal av Sveriges Science Parker och inkubatorer nedan. Vid sidan om dessa måste varje stad med självaktning också ha någon form av life science-organisation, 4 st i Stockholm/Uppsala. Göteborg, Umeå och Malmö med en var.

Uppfinnare/entreprenörer, hjälpen kanske finns närmare än du tror!

Acusticum
Åkroken Science Park
Arctic Business Incubator
Atrinova Affärsutveckling
Aurorum Science Park
Blekinge Business Incubator
Borlänge Science Park
Brewhouse Incubator
Business & Science Arena Karlskoga
Business Incubator Östersund
Chalmers Innovation
Encubator
Entreprenörsarenan
Espira Tillväxtcenter
Faxe Park
Gothia Science Park
GU Holding
Idélab
Ideon Bioincubator
Ideon Innovation
Ideon Science Park
Inkubatorn i Kronoberg
Inkubera
Innovatum Teknikpark
Inova
Johanneberg Science Park
Kalmar Science Park
Karolinska Institutet Science Park
Kista Science City
Krinova Science Park
LEAD
Lindholmen Science Park
Medeon Science Park
MINC – Malmö Incubator
Mjärdevi Science Park
Movexum
Munktell Science Park
Netport Karlshamn
Norrköping Science Park
Sahlgrenska Science Park
Sandbacka Park
Science Park Gotland
Science Park Halmstad
Science Park Jönköping
Science Park Systemet
Serendipity innovations
Solander Science Park
Stiftelsen Teknikdalen
Sting
SU Innovation
Teknikparken i Gävle
Telecom City
Tillväxt Gotland
Umeå Biotech Incubator AB
Uminova Innovation
Uminova Science Park
Uppsala Innovation Centre AB
Valhall Science Park
Västerås Science Park
Videum Science Park

Krånglande journalsystem

onsdag, september 28th, 2011

Journalsystem inom vården som lägger av, är krångliga, inte är kompatibla etc hör vi om daglig dags.
Nu har några användare av Cambios journalsystem Cosmic bestämt sig för att tillsammans med tillverkaren komma tillrätta med alla brister.
Det är landstingen i Västmanland, Uppsala, Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Jönköping och Värmland och vårdföretaget Capio som gör gemensam sak och sätter ner foten.
I dag finns stora skillnader i hur Cosmic används hos de åtta vårdorganisationerna, beroende på vilka moduler av systemet man använder och hur det är anpassat lokalt. De problem som flera har upplevt är förseningar samt bristande kvalitet i vissa projekt och leveranser från Cambio. För att identifiera och hitta lösningar på problemen har de gemensamt beställt en översyn av utvecklings- och leveransprocesserna.
Översynen pekar bland annat på brister vid utveckling av nya funktioner, behov av tydligt definierade roller och ansvar hos kunder och leverantör. Leverantörens tester av nya funktioner i systemet måste förbättras innan de nya funktionerna börjar användas i vården, för att säkerställa kvalitet och prestanda. MedTechbloggen vill påpeka att journalsystem är att ses som en medicinteknisk produkt och ska uppfylla kraven i det medicintekniska regelverket. Punkt slut!

Det fördjupade samarbetet mellan kunderna innebär nu bland annat att ett gemensamt underhållsavtal har tagits fram. Sedan tidigare pågår också utvecklingen av nya, förbättrade moduler för läkemedelshantering och remisshantering. En utökad samverkan kring införandet av olika e-tjänster riktat till medborgare/patienter planeras också.

Tandteknisk vägledning

tisdag, augusti 16th, 2011

MedTechbloggen rekommenderar:

Den 14 oktober anordnar Läkemedelsverket ett seminarium i Uppsala om den nya vägledningen för tillverkning av tandtekniska arbeten.

Seminariet vänder sig till dig som är tandläkare eller som arbetar på tandtekniskt laboratorium och behöver kunskap om den nya vägledningen.

Vägledningen omfattar:
•Ansvarsfördelning
•Regelverket och definitioner
•Krav på tillverkningsprocessen – från anvisning till arkivering
•Sparade dokument och journalföring
•Avvikelsehantering
•Upphandling och standarder
•Import av tandtekniska arbeten
•Egenkontroll

Vägledningen har tagits fram i ett projekt hos Läkemedelsverket i samarbete med Socialstyrelsen och där branschföreträdare har bidragit med synpunkter.

Pengaregn

tisdag, maj 3rd, 2011

MedTechbloggen har lite svårt att få grepp om Sveriges Innovationssystem. Men troligen sysselsätter det många administratörer. Förmodar att det också sysselsätter många entreprenörer och uppfinnare som får lämna fokus på sin egen ”kärnprocess” och fylla i blanketter.
Från ett pressmedelande från Innovationsbron kan man glädja sig åt att det just nu regnat miljontals kronor över de svenska inkubatorerna i några forskningsparker:
”Innovationsbron satsar drygt 50 miljoner på årsbasis i ett nytt nationellt inkubator­program. Inledningsvis ingår 42 inkubatorer i satsningen varav 21 också beviljas driftstöd. Samtliga 42 ingår i ett kompetensutvecklingsprogram, där fokus ligger på ökad kompetens genom erfarenhetsutbyten, benchmarking, utbildning samt nätverkande. Därtill kommer särskilda satsningar på projekt, processer och utveckling för att ytterligare stärka inkubatorerna. Innovationsbrons nya inkubatorprogram; BIG Sweden, Business Incubation and Growth Sweden, riktar sig till inkubatorer och inkubationsmiljöer som arbetar med utveckling av nya företag med tillväxtfokus. Inkubatorerna ska sträva mot egna resultatmål samt mot de resultatmål som definierats för BIG Sweden. De 21 inkubatorer som beviljats finansiering har valts ut i en noggrann urvalsprocess och i nationell konkurrens. I satsningen ingår, förutom drifts­finansiering för att delfinansiera inkubatorns verksamhet, att inkubatorerna får tillgång till coachning och erfarenhetsmöten på nationell nivå samt kvalitets­säkring genom ett så kallat assessmentverktyg.”
Det här låter ju mycket bra. Men, MedTechbloggen kan se hur personal på inkubatorerna suttit och brottats med frågeställningar i formulär och byråkratiska blanketter.
Man kan ju också fundera på hur ett ”assessmentverktyg” ser ut.
Vilka inkubatorer har lyckats med sina ansökningar? Jo;

ABI, Luleå och Skellefteå
Blekinge Business Incubator, Karlskrona, Karlshamn, Ronneby och Olofström
Chalmers Innovation, Göteborg
Create, Västerås och Eskilstuna
Encubator, Göteborg
Espira, Borås
Gothia Science Park, Skövde
GU Holding, Göteborg
Ideon Innovation, Lund
Inova, Karlstad
Karolinska Innovation AB – KIAB, Stockholm
Lead, Linköping och Norrköping
Lund Life Science, Lund
Minc, Malmö
Sahlgrenska Science Park, Göteborg
Science Park Jönköping, Jönköping
STING, Stockholm
Teknikdalen, Borlänge
Uppsala Innovation Center, UIC, Uppsala
Umeå Biotech, Umeå
Uminova Innovation, Umeå

MedTechbloggen gratulerar! Ta väl vara på pengarna!