Posts Tagged ‘Skånes universitetssjukhus’

Medicinteknik ur havet

tisdag, september 10th, 2013

Enzymatica kan nu visa positiva resultat från en klinisk pilotstudie som genomfördes på Öron-Näsa-Hals kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hos de personer som blev infekterade av förkylningsviruset reducerade ColdZyme Munspray både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo.

– Det här är mycket intressanta och lovande resultat. COLDPREV-studien visar statistiskt signifikanta resultat med ColdZyme Munspray, avseende reduktion av virusmängden i halsen och antalet förkylningsdagar hos infekterade försökspersoner, säger Enzymaticas forskningschef Mats Clarsund

”COLDPREV”  är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk pilotstudie för den CE-märkta medicinteknikprodukten ColdZyme Munspray. I studien inokulerades (infekterades) 46 försökspersoner, både män och kvinnor, med förkylningsvirus via näsan. Trots att studien var en pilotstudie, med syfte att ligga till grund för större studier, sågs en statistiskt signifikant skillnad mellan ColdZyme Munspray och placebo avseende reduktion av virusmängden i halsen och reduktion av antalet förkylningsdagar.

– Även om studien med ColdZyme Munspray inte var konklusiv i alla avseenden, är resultaten intressanta, säger överläkare Cecilia Ahlström Emanuelsson, huvudansvarig för studien.

ColdZyme Munspray är en CE-märkt medicinteknikprodukt, med avsedd användning att reducera risken för att få en förkylning eller förkorta sjukdomsperioden vid tidiga sjukdomssymptom genom att skapa en skyddande barriär i munhåla och svalg. Produkten registrerades hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt klass I i augusti 2012. Försäljning av ColdZyme Munspray startade på apotek i hela Sverige februari 2013.

tisdag, maj 15th, 2012

Skåne ökar takten!

Peab har av INSPI AB förvärvat projektet INSPI Health Campus i Malmö. Projektet omfattar i en första etapp totalt mer än 20 000 kvm moderna och funktionella lokaler,strategiskt placerade vid Dalaplan och intill södra Sjukhusområdet i Malmö. Hyresgäster är kontrakterade och flera på väg in.

Läget är perfekt ur flera synvinklar. Närvaron av Malmö Högskola med bl a sköterskeutbildningar, Lunds Universitet med sin forskningsanläggning CRC, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, det förnyade Mobilia samt de omkringliggande boendemiljöer – allt detta medverkar till ett stort flöde av människor i området, som medför att Södra Innerstaden spås en positiv utveckling. Närheten till busslinjer, cykelstråk, framtida spårvagnar och Triangelns tågstation påverkar på ett positivt sätt.

INSPI-anläggningen blir en central del av Det Medicinska Malmö.

Varför fokuserar INSPI just på Skåne/Köpenhamnsregionen?

Jo,det är en region med starka synergieffekter, där finns envälutvecklad infrastruktur som ger lättillgänglighet, tillgång till sex forskningsparker och 11! universitetssjukhus och inte minst forskningscentra med 14 000 forskare och ca 6500 doktorander.

MedTechbloggen önskar Lycka till!

EQ-5D – QALY

tisdag, september 6th, 2011

MedTechbloggen tänker inte ge sig in i vårdens prioriteringdebatt men vill gärna tipsa om ett par artiklar inom kvalitet och hälsoekonomi.

EQ-5D; ”Det vägda medelvärdet för EQ-5D motsvarar 1,0 för en helt frisk person och 0 för en död. Vissa negativa värden, motsvarande tillstånd värre än döden, kan förekomma.”

QALY; ”Ju mer önskvärt en individ anser att ett hälsotillstånd är desto högre värdering (livskvalitetsvikt) skall vara förknippad med tillståndet.”

Du hittar artikeln Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D i Läkartidningen här.

Och debattartikeln EQ-5D – ett svårtolkat instrument för kliniskt förbättringsarbete ur samma tidning här.

Ibland undrar man om man inte gör livet mer komplicerat än det är?

IT i Vården, Följetongen

måndag, juni 20th, 2011

Socialstyrelsen har varit ute och genomfört ”Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet.” Det är bra! Man har granskat informationssäkerheten vid Norrlands Universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
Eftersom Sahlgrenska just nu ligger närmast MedTechbloggens hjärta tar vi en titt i rapporten från det sjukhuset:

”Den 1 juli 2008 trädde patientdatalagen (2008:35) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hålso- och sjukvården i kraft. Dessa regelverk omfattar alla vårdgivare som hanterar patientuppgifter och ställer krav på att patientuppgiftema hanteras patientsäkert. //
Mot ovanstäende bakgrund har Socialstyrelsen beslutat att genomföra en granskning av vårdgivarens informationssäkerhet. Tillsynen omfattar vårdgivarens ledning och styrning av informationssäkerheten samt
hur informationssäkerhetskraven har applicerats på Sahlgrenska Universitetssjukhusets journalsystem Melior. //
Socialstyrelsens bedömning
Styming och ledning
Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. Socialstyrelsen konstaterar att vårdgivaren har en informationssäkerhetspolicy. //
Det framkom vid inspektionen att informationssäkerhetsansvariga rapporterar en gång per år till vårdgivaren
men att återrapporteringen inte omfattar kraven i gällande författning.
Socialstyrelsen noterade detta som en brist.
Drift, incident och support
Socialstyrelsen noterade att det finns avtalade servicenivåer (SLA) vad gäller tillgänglighet till systemet. Vid inspektionen noterades att den senaste riskanalysen avseende driften för Melior skedde 2007. Övergripande
rutiner för riskanalys av driften verkar saknas. Uppföljning av SLA-avtalet skall enligt avtalet följas upp två gånger per år. Det är oklart hur man dokumenterat att detta är gjort. SLA-dokumentet är daterat 2007-06-29. Det är således oklart på vilket sätt vårdgivaren säkerställer att journalsystemets tillgänglighet, med avseende på driften lever upp till ställda krav över tiden.
Öppna nät och sekretess
Om en vårdgivare gör patientuppgifter tillgängliga över öppna nät måste detta göras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan nå uppgifterna. I praktiken innebär detta bland annat att patientuppgifter måste överföras Ett annat krav är att åtkomst till patientuppgifiema skall föregås av stark autentisering. Vid Socialstyrelsens inspektion framkom att vårdgivaren definierar sitt nätverk som öppet samt att kommunikation av uppgifter i Melior sker okrypterat över nätverket vilket Socialstyrelsen noterade som en brist. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset förekommer det att vissa patientuppgifter skickas externt via fax. Socialstyrelsen vill göra vårdgivaren uppmärksam på att telenätet räknas som ett öppet nät. Fax använder telenätet för sin kommunikation. Bestämmelserna om öppna nät gäller därför också överföring av patientuppgifter med hjälp av fax. Detta innebär att det kan vara svårt att överföra uppgifter via fax på ett sådant sätt som uppfyller föreskrifternas krav på säkerhet. Den vårdgivare som använder fax för sådana överföringar måste förvissa sig om att ingen obehörig kan nå patientuppgiftema. Socialstyrelsen noterade en faxrutin hos vårdgivaren som är känd bland personalen.
Socialstyrelsen noterade vid inspektionen att det saknas stöd för låsning av journalanteckningar i aktuell version av Melior. Enligt uppgift kommer nästa version av Melior att hantera stöd för låsning av journalanteckning.
Behörigheter
Vårdgivaren ska ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavares behörighet begränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård. Vid Socialstyrelsens inspektion franikom att personalen har behörighet till patientjournaler oavsett vart man arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det framkom inte vilken risk och behovsanalys som ligger till grund för detta beslut.
Vårdgivaren ska även ansvara för att det finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheterna. Socialstyrelsen kan konstatera att det finns övergripande dokumenterade rutiner på vårdgivarnivå som styr villkoren för behörighetstilldelning, spärr för åtkomst samt för kontroll av åtkomst till patientuppgifter. Socialstyrelsen noterade dock att det saknas rutiner för förvaltning av behörigheter, det vill säga rutiner för förändring, borttagning samt regelbunden uppföljning av behörigheter. Det fanns en rutin för att få support då användarkontot låst sig eller då användaren exempelvis glömt sitt lösenord. Vid inspektionen noterades svagheter i denna rutin. //
Brister
Socialstyrelsen har vid sin tillsyn funnit följande brister som rör kvalitet och patientsäkerhet hos vårdgivaren:
• Brister i återrapportering av informationssäkerhetsarbetet
• Bristande egenkontroll/uppföljning av tillgänglighet
• Brister i övergripande rutiner för riskanalys av driften
• Brister vid överföring av patientuppgifter/okrypterat nätverk
• Brister i styrning/tilldelning/förvaltning av behörigheter
• Avsaknad av kontinuitetsplan Sahlgrenska Universitetssjukhuset”

Landstinget/Regionen ställer tuffa och berättiga krav på sina leverantörer för att de ska få leverera sina produkter till sjukhusen. Men tillverkare har inte några möjligheter att ställa krav att deras produkter används på det avsedda sättet ute på sjukhusen. Ledningssystemen hos vårdgivarna verkar sakna kraft och strignens. En sista berättigad fråga bör vara: Varför behöver Sahlgrenska Universitetssjukhuset använda fax år 2011?

De nominerade är…

tisdag, mars 22nd, 2011

Försäkringsbolaget SalusAnsvar och Vårdförbundet instiftade 2009 SalusAnsvars Vårdpris. Detta för att uppmärksamma framstående insatser inom utveckling av svensk vård. Årets tema är ledarskap i vården. Kandidater till 2011 års pris är:

Ingrid Wåhlin, avdelningschef Intensiven, Länssjukhuset, Kalmar.
Anders Modin, stf resultatområdeschef, avdelningschef, avd 2, Rättspsykiatri Västmanland, Sala.
Karin Eklund, röntgensjuksköterska, klinisk lärare, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Röntgen, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Juryns motiveringar:

Ingrid Wåhlin har målinriktat arbetat för att utveckla vården och förbättra för patienterna genom olika projekt, studier och forskning. För att öka kunskapen om hur medarbetarna kan stärka intensivvårdspatienten och anhöriga disputerade Ingrid Wåhlin på en avhandling som heter: The circle of strengh and power – Experiences of empowerment in intensive care . Efter disputationen har hon som avdelningschef förverkligat sin forskning och utvecklat en lärande organisation. Hon arbetar också i olika andra projekt och som forskningshandledare.

Anders Modin har som avdelningschef genomfört ett mycket väl genomtänkt och hållbart utvecklingsarbete för att säkerställa god vård inom rättspsykiatrin. Genom hans utveckling av modellen: kvalitativ arbetsledande och målstyrning, KAM, har enheten en effektivare metod att styra, leda och kvalitetssäkra arbetet. Han har skapat en vårdkultur som präglas av en tydlig vårdidé kring varje patient och tydliggjort det rättspsykiatriska uppdraget. Grundidén i utvecklingsarbetet var att identifiera potentialer hos medarbetarna, bejaka det som fungerar och ge alternativa lösningar.

Karin Eklund har som projektledare på Skånes Universitetssjukhus i Lund, initierat och genomfört Sveriges första Mobila Röntgen i samarbete med 10 kommuner. Ett samarbete med många aktörer och över huvudmannagränser.
Mobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boenden och hospice, för att erbjuda röntgenundersökningar i den egna trygga hemmiljö, istället för transport till sjukhuset. Vilket har utvärderats som mycket positivt. Även andra enheter som smittskydd i Malmö har fått hjälp med att screena hemlösa för TBC på ett härbärge.

Priset delas ut i samband med Vårdförbundets kongress 5 maj på Norra Latin i Stockholm.

Skåne tar täten

onsdag, juni 30th, 2010

Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö är man först ut i Sverige med att testa en navigationsutrustning. Det har inget med fartyg att göra utan är en navigationsutrustning för att säkrare fixera de skruvar som behövs vid ryggoperationer. Acke Ohlin som är överläkare på kliniken ser utrustningen som värdefull framförallt vid operationer av skolios. Navigationsutrustningen är också användbar inom annan ryggkirurgi, komplicerad höftkirurgi och vid bäckenfrakturer.
Utrustningen som tillverkas av Medtronic och kallas O-arm gör det möjligt att i realtid se hur skruvarna fästs, tredimensionellt. Denna överblick gör det ännu säkrare för patienten. Dessutom behöver den opererande läkaren oftast inte frilägga lika stora operationssår som tidigare.
Metoden bygger på datortomografi och CT-scanning och medger en säker optisk navigation under själva operationen. Läkaren kan hela tiden styra operationen. Tidigare fick man studera bilder i efterhand sedan operationen slutförts.
MedTechbloggen konstaterar att Region Skåne är först ut, igen!

5 dagar gammal

tisdag, januari 5th, 2010

MedTechbloggen gratulerar Region Skåne! Ett nytt sjukhus har sett dagens ljus; Skånes universitetssjukhus. Sjukhuset kommer att kallas Sus som betyder gris på latin och franska. Lite Göteborgskt skulle man kunna tro, men enligt Dagens Medicin var namngivarna inte hemma på det latinska språket. Sammanslagningen av sjukhusen i Lund och Malmö har som projekt kallats Proluma. Kritiken mot Proluma har under resans gång inte varit nådiga. Vi får hoppas att man benchmarkat och dragit lärdom från alla de bekymmer som sammanslagningen av Sahlgrenska, Östra och Mölndal orsakade. Men man vet aldrig… Skånes Regionpolitiker kan vara nöjda, nu har man fått sitt efterlängtade universitetssjukhus. MedTechbloggen önska lycka och välgång!