Posts Tagged ‘prostatacancer’

2017 års Scheele Award

torsdag, januari 19th, 2017
Sawyer's Lab SKI

Foto: Sawyer’s Lab SKI

Hur gick det, vem fick utmärkelsen 2017 års Scheele Award?

Jo, Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan.

Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi (KML) och prostatacancer.

Genom sin forskning var professor Sawyers med och genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer).

Idag vet man att flera olika typer av cancer har mutationer/förändringar med andra kinaser som bygger på samma mekanismer vilket har lett till utveckling av fler kinashämmare som målsökande läkemedel inom cancerområdet. Genom den forskning och utveckling av läkemedel som kommit fram tack vare hans forskning har utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till ökad överlevnad för många patienter.

MedTechbloggen gratulerar!

Gränssnitt

onsdag, mars 5th, 2014

ypwsmdkp9lzvdfdfscvy (2)

Foto: Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborgsföretaget Micropos Medical  lanserar nu en unik lösning där RayPilot systemet interagerar direkt med utrustning från Varian Medical System, världens ledande tillverkare av strålbehandlingsutrustning.

Mjukvarukoppling som kan erbjudas Variananvändare i hela Europa, innebär bl.a. att strålningen avbryts om tumören rör sig utanför målområdet, s.k. gating, och är kompatibel med och godkänd för användning tillsammans med Varians linjäracceleratorer av typerna Clinac iX och Trilogy.

RayPilot består av tre delar: en sändare som placeras i prostatan, en mottagarplatta som placeras ovanpå samtliga typer av behandlingsbord samt en dator med programvara som visar eventuella organrörelser i realtid. Funktionen liknar ett GPS system, där målområdets position anges i förhållande till behandlingsstrålen. Initialt ger RayPilot information om patientens identitet och var behandlingsbordet ska placeras vid patientinställningen. När patienten strålas registrerar RayPilot kontinuerlig tumörens position 30 gånger per sekund och ger varningar om målområdets marginaler överskrids. Samtliga rörelsedata registreras och lagras i en patientdatabas och kan enkelt tas fram för ytterligare visuella analyser.

En koppling mellan RayPilots programvara och Varians MMI gränssnitt möjliggör synkronisering och fastställande av patientdata, att objektiva koordinater för patientinställning skickas till Varian 4D Integrated Treatment Console (4DITC) för automatisk bordsinställning, gating-funktionalitet samt att behandlingsbordet ompositioneras ifall tumören förflyttas utanför toleransområdet. Denna koppling som efterfrågats av kliniker i Europa automatiserar arbetsflödet vilket kan innebära en snabbare och säkrare behandling.

RayPilot har använts på prostatacancerpatienter sedan 2010. I nästa steg kommer även RayPilot anpassas för andra cancertyper såsom vid strålbehandling av barn, lever, gynekologisk cancer och bröst. En metod för att mäta dosen in-situ, d.v.s. inne i tumören, kommer att utvärderas kliniskt på det franska cancercentret CGFL i Dijon under 2014.

Prostatacancer

torsdag, oktober 17th, 2013

Ett av MedTechbloggens favoritföretag är på väg att förse hela världen med sin unika medicintekniska produkt.

Nu 10 år efter att företaget Micropos AB grundades på Chalmers i Göteborg väcker deras innovation stort intresse.

Århus Universitetssjukhus har i samarbete med University of Sydney publicerat en ny vetenskaplig artikel där RayPilot har använts för att styra behandlingsstrålen (MLC tracking) på en linjäraccelerator från Varian (Varian RapidArc). Artikeln som heter Time-resolved dose reconstruction by motion encoding of volumetric modulated arc therapy fields delivered with and without dynamic multi-leaf collimator tracking är skriven av Thomas Ravkilde och är antagen till augustinumret av den vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica.

Micropos ställde under dagarna 19-22 april 2013 ut RayPilot systemet på 2nd ESTRO forum som är Europas största kongress inom strålbehandling. Fackfolk från olika delar av världen besökte under dessa dagar Micropos monter för att se RayPilot systemet.

Micropos har tillsammans med distributören Additec genomfört RayPilot-presentationer på både en privat sjukhuskedja och universitetssjukhus i Tyskland. Sjukhusen visade stort intresse för produkten och var väl medvetna om vikten av realtidspositionering av tumören för att kunna möjliggöra en säkrare och effektivare behandling. Pågående diskussioner förs med ett av sjukhusen som uttryckt önskemål om att gå vidare med installation och test av RayPilot på deras linjäraccelerator.

Micropos deltog under slutet av september i världens största strålbehandlingskongress ASTRO i Atlanta, USA. ASTRO-kongressen är känd för att locka besökare från hela världen och Micropos hade en välbesökt monter där besökarna kunde få en demonstration av RayPilot-systemet. Även Micropos distributörer från Italien och Frankrike hade personer på plats och tog med sig ett flertal kunder från sina respektive länder som kunde ta del av de senaste uppdateringarna av RayPilot-systemet.

Under första veckan i oktober ställdes RayPilot-systemet, för realtidspositionering av cancertumörer vid strålbehandling, ut på det franska strålonkologiska årsmötet SFRO som hölls i Paris. Under dessa dagar samlades många franska strålläkare, fysiker och övrig strålbehandlingspersonal från samtliga stora cancercenter samt mindre privata sjukhus för att ta del av de senaste nyheterna inom forskning och ifrån industrin.

Fortsätt i samma takt!

Källa: Micropos

Lite smått o gott

måndag, juni 24th, 2013

MedTechbloggen bjuder på några notiser. 

  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, håller på att ömsa skinn. Från den 1 juli kommer det att heta Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd, Forte. Myndigheten säger att ”namnbytet ska tydliggöra vårt uppdrag och den kraft som vi bidrar med till forskarsamhället.”
  • Kvalitetsgruppen i Hässleholm önskar trevlig sommar. Ok, tack, men MedTechbloggen har fortfarande svårt att förstå att det finns företag som 2013 ”köper” sitt ledningssystem för att enbart få ett diplom att sätta upp i receptionen!
  • MedTechbloggen har också svårt att förstå hur ett certifieringsorgan som AAA Certification AB vill förknippas med den typ av affärer som Kvalitetsgruppen genomför.
  • Samtidigt kallar Kvalitetsmagasinet till konferens ”Kom med på en heldag med fokus på kvalitetsarbetes möjligheter att skapa framgångsrika arbetsplatser. Vi samlar kraften i kvalitetsarbetet genom gruppen, verksamheten och ledarskapet.” Då behövs något annat än ett ”köpt” ledningssystem!
  • SKL har listat VINNOVA-projekt för utveckling av digitala välfärdstjänster

Medicinteknik i världsklass

torsdag, mars 21st, 2013

En stor donation från Walleniusrederierna AB har gjort det möjligt för Karolinska att skaffa nya avancerade robotar för kirurgi.

Robotkirurgicentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer nu att kunna operera många fler patienter, tack vare två nya toppmoderna robotar. I första hand kommer patienter med prostatacancer och blåscancerpatienter att opereras, men även andra avancerade operationer kommer nu att kunna utföras med titthålsteknik, till exempel för livmoder- och livmoderhalscancer, ändtarmscancer och tumörer i binjurarna.

– Vi räknar med att göra över 1000 robotkirurgiska canceroperationer årligen vid Karolinska Universitetssjukhuset, vilket är en kraftig ökning från dagens 600, säger professor Peter Wiklund vid Robotkirurgicentrum. Det är en stor vinst för Karolinskas patienter, eftersom robotkirurgins höga precision gör operationerna skonsamma och patienterna återhämtar sig snabbare.

De nya robotarna är också utrustade med simulatorutrustning som medger träning av kirurger och operationsteknik, utan att patienter behöver medverka i utbildningen. De kommer också att användas i ett flertal olika forskningsområden inom den patientnära forskningen. Robotarna är dessutom försedda med ny så kallad fluorescensteknik, som medför att man lättare kan visualisera lymfvävnad utanför tumörvävnaden och får större möjligheter att avlägsna tumörvävnad som växer utanför huvudtumören.

Foto: Medicinsk Bild

Diagnostik

tisdag, februari 12th, 2013

I morgon, den 13 februari, möts forskare från industri och akademi från Europa och USA på Uppsala Konsert och Kongress då Uppsala BIO arrangerar Diagnostics Forum. Mötet tar avstamp i de behov som finns av ny diagnostik för att sedan ge plats åt exempel på nya idéer och lösningar. Diagnostics Forum är en mötesplats som ska stimulera till nya kontakter över organisationsgränser och stimulera till nya samarbeten. Behov av ny diagnostik diskuteras från medicinska och samhällsekonomiska perspektiv.

Den brittiska myndigheten NICE, vars uppgift är att besluta om nya metoder och produkter för vården, anses via sina grundläggande utvärderingar ha stor betydelse för hur innovationer tas upp i vården även utanför Storbritannien. Från NICE enhet för utvärdering av medicinsk teknik medverkar Mark Campbell med erfarenheter från ett nytt program för utvärdering av nya metoder, speciellt av ny diagnostik.

Henrik Grönberg, Karolinska Institutet, som koordinerar en stor studie om prostatacancer, och Birgit Reimaier från Merck KGaA, Tyskland, kommer att ge exempel på vikten av precis diagnostik för att kunna erbjuda rätt typ av behandling.

Ett stort antal abstract av hög kvalitet har skickas in i förväg. Av dessa har tio valts ut för muntliga presentationer. Många av bidragen handlar just om nya lösningar för mer precisa diagnoser.

Dagen avslutas med en session om tekniska lösningar, t ex nya biomarkörer eller nya detektionssystem. Bland huvudtalarna i den här sessionen finns Ulf Landegren, Uppsala universitet, som själv står för en lång rad upptäckter som utvecklas vidare i företag över världen. Industri och akademi från Europa och USA är väl representerade både bland talare och i publiken. Totalt samlar Diagnostics Forum cirka 200 deltagare.

Diagnostics Forum följs upp dagen därpå, den 14 februari, av AIMday Diagnostics and Biomarkers, en dag med workshops runt industrins frågeställningar.

Redan idag träffas den Europeiska sammanslutningen European Diagnostics Cluster Alliance, EDCA, för styrelsemöte i Uppsala, koordinerat av Uppsala BIO och Thermo Fisher Scientific.

RayPilot intar Italien

onsdag, mars 21st, 2012

MedTechbloggen har fått lite info från ett av sina favoritföretag på Chalmers Innovation:

Micropos Medical har installerat det första RayPilot-systemet för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer på ett sjukhus i norra Italien. Installationen har gjorts på en strålbehandlingsklinik som ingår i en kedja av italienska sjukhus och förväntas verka som en referens både för övriga sjukhus i kedjan samt för den italienska marknaden.
Micropos har sedan juli 2011 ett distributörsavtal med den Italienska distributören Radius och denna första referensinstallation är ett resultat av detta samarbete.

Hur känns det Tomas Gustafsson, VD för Micropos, att vara på plats i Italien?
”Det känns mycket bra att den kliniska användningen av RayPilot-systemet inom kort är igång i Italien. Micropos strategi är att etablera referenskliniker på våra distributörers respektive hemmamarknad så att de får en bra grund att bygga upp sina marknads- och försäljningsaktiviteter från.”

I Italien finns över 160 strålbehandlingskliniker vilket innebär att marknaden teoretiskt är värd över 250 MSEK på systemsidan och över 135 MSEK årligen för förbrukningsvara inom Micropos första produktsegment för RayPilot som gäller prostatacancer.

Europeiskt designskydd

fredag, november 25th, 2011

Tomas Gustafsson informerar:

Micropos RayPilot är ett system för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer.

Systemet finns nu i klinisk användning på universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Tyskland. Dessutom bedrivs forskningssamarbete med Århus Universitetssjukhus på framtida användningsområden av systemet bl a för att styra strålen så att den följer strålmålet/tumören under hela behandlingen och för samtidig mätning av att tumören får tillräcklig dos enligt upprättad plan.

Micropos har kontinuerligt arbetat med olika typer av immaterialrättsligt skydd för produkten och innehar idag flera patent och varumärkesrättigheter. Nu har ytterligare ett europeiskt designskydd beviljats för RayPilot-sändaren som är en förbrukningsvara i RayPilot-systemet.

Designskyddet ger Micropos ensamrätt till designen och hindrar andra från att utnyttja den. Det innebär bland annat att ingen annan får tillverka, sälja, importera eller hyra ut en produkt vars utseende inte ger ett annat helhetsintryck jämfört med designen på RayPilot-sändare.

MedTechbloggen sponsras inte av Micropos.

Rapport från DEGRO

måndag, juni 13th, 2011

Värmlänningen Tomas Gustafsson, VD på Micropos informerar med högburet huvud:

”I maj 2011 ställde Micropos tyska distributör, Additec, ut det unika tumörpositioneringssystemet RayPilot på DEGRO-kongressen.

DEGRO (Deutsche Gesellschaft für Radiooncology) är den viktigaste strålbehandlingskongressen i Tyskland inom radioterapi. 3000 registrerade delegater (terapeuter, fysiker och sjuksköterskor) deltog i mötet för att utbyta idéer och lyssna på vetenskapliga föreläsningar om den senaste tekniken och avancerade procedurer inom diagnostik och strålbehandling.

Tyskland har mer än 350 strålbehandlingskliniker (på universitet, sjukhus och privata kliniker) som betjänar en befolkning på 82 miljoner invånare. Cancerincidenten i Tyskland uppgår till cirka 30%.

Intresset för RayPilot-systemet på utställningen var enorm och man var upptagen med demonstrationer av systemet hela dagarna. Läkare, fysiker och sjuksköterskor fascineras av denna innovation, som ger en unik möjlighet att lägesbestämma cancertumören i realtid under strålbehandling.

I Additecs monter visade universitetet i Rostock en poster med sina senaste resultat från deras användning av RayPilot. Prostatapatienter har behandlats med RayPilot-systemet i Rostock sedan början av 2011. Klinikchefen, professor Hildebrand, rapporterade att systemet har tagits emot mycket väl av de behandlade patienterna. Han har aldrig upplevt ett så stort intresse från patienternas sida tidigare. – Patienterna är stolta över att delta och bidra till medicinska framsteg och uppskattar mig för att få en sådan avancerad teknik till Rostock säger han vidare.”

MedTechbloggen gratulerar Tomas med team till framgångarna!

GPS i prostatan

tisdag, februari 22nd, 2011

Ett av MedTechbloggens favoriföretag visar återigen framfötterna. Hittills har det producerats 11 vetenskapliga publikationer runt företagets produkt som dessutom har visats upp på 38 nationella och internationella strålbehandlingskongresser i Europa och USA. Vilket företag? Jo, Micropos Medical AB som finns på Chalmers Innovation med produkten RayPilot. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har installerat och påbörjat en klinisk studie av Micropos RayPilot-systemet. RayPilot med sin unika konstruktion ger en ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer.
Pågående studie: Cancerbehandling kan upplevas jobbig att genomgå för cancerpatienter och det är därför av största vikt att trots alla potentiella fördelar även studera patienternas upplevelse med att ha RayPilot-sändaren implanterad under hela behandlingstiden.

Micropos hemsida hittar du ytterligare info om systemet.