Posts Tagged ‘Lars-Göran Wadén’

Det har gått 720 dagar

torsdag, november 8th, 2012

Dagens Gästbloggare är Lars-Göran Wadén. Lars-Göran är Vice Ordförande, Gävleavdelningen DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Hur tycker du att vi ska ha det i Sverige? Tycker du att vi ska utgå från några få människor som har full funktionsförmåga hela livet, som inte behöver vare sig en hiss eller en rollator, ens på ålderns höst? Människor som nästan inte finns i verkligheten. Eller, ska samhället planeras och utgå från hur de flesta av oss ser ut och fungerar, med variationer och skilda behov under hela livscykeln?

I över 20 år har frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering utretts och föreslagits av olika utredningar. För 720 dagar sedan gick remisstiden ut för det senaste förslaget, kallat Bortom fagert tal (Ds 2010:20). Det betyder att regeringen nu haft 720 dagar på sig att komma överens och lägga fram ett lagförslag till riksdagen.

720 dagar är lång tid för något som är så självklart som allas rätt till delaktighet. 720 dagar är lång tid för något som till allra största delen handlar om att följa lagstiftning som redan finns men sällan efterlevs. 720 dagar är lång tid att inte våga fatta beslut för att man är rädd för kostnader som inte är nya utan som beror på att man inte följt den lagstiftning som redan finns. 720 dagar är lång tid att smita från de skyldigheter FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lägger på staten. 720 dagar är en lång tid utan ett ställningstagande.

Vi tycker det är dags att regeringen nu vågar ta ställning! Ställning för att vi ska se befintlig lagstiftnings minimikrav som självklara, men sträva efter full tillgänglighet och användbarhet där människors olika förutsättningar tas med redan från planeringsstadiet – det vill säga Design för alla. Sveriges styrande måste våga ta ställning för att vi ska föra utvecklingen framåt och bygga ett hållbart samhälle där alla kan komma in, komma runt, ta del av. Ställning för att alla ska ha rätt och möjligheter att kunna fullgöra sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Inte bara några.

Vad tycker du?