Posts Tagged ‘Karolinska’

Sahlgrenska life

tisdag, januari 17th, 2017

capriwallander

Planeringen av det nya ”Sahlgrenska Life” tuffar på i maklig takt. För något år sedan avslutades arkitekttävlingen för området. Vinnare blev ett förslag från Sweco och Architema Archtects. Tanken är att Sahlgrenska Life ska binda samman forskningen och utbildningarna på Medicinareberget, Göteborg, med den kliniska vården i sjukhuset och bli ett forsknings-/utvecklingskluster. Det finns planer för två byggnader på Medicinareberget och en på sjukhussidan. De tre ska i så fall bindas samman av en fjärde byggnad över Per Dubbsgatan.

I slutet av förra året tecknade Västfastigheter, Vitartes och Akademiska Hus tecknade samarbetsavtal för utvecklingen av Sahlgrenska Life. Akademiska Hus äger hus och mark i området som kan tänkas användas. Vitartes vill ses som det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Science. Bl.a bygger man Scandinavian Life Science vid Karolinska i Solna. Vitartes säger att ”kärnan i projektets koncept är bildandet av s.k. Centers of Excellence, där sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv integreras och samverkar med fokus på utvalda diagnoser och patientgrupper.” Det låter fint.

Tanken är att sätta spaden i jorden på Medicinarberget under 2019 men innan dess behövs politiska beslut och inte minst pengar.

 

Buggar i systemen!?

tisdag, januari 3rd, 2017

Skrämmande att de installerade it-systemen inte fungerar!

Pressrelease från Karolinska Universitetssjukhuset:

”Under nyårshelgen har nya störningar uppstått i systemen för larmning på NKS där det samtidigt förekom problem att ringa till vissa mobiltelefoner.

  • Ett antal omedelbara åtgärder genomfördes under gårdagen, 2/1:

o Ett antal fasta telefoner installeras på intensivvårdavdelningar/operation och i nästa steg på slutenvårdsavdelningar.

o Som förstärkt reservrutin distribueras nya icke-växelanknutna mobiltelefoner till centrala funktioner i larmkedjor. 

o Bemanningen ökas i växeln under nattetid.

o För att stärka funktionalitet av kallelsesystemet införs displayer i korridorer på samtliga slutenvårdsavdelningar samt i pausrum och läkemedelsrum.

  • Ett inriktningsbeslut har tagits för att undersöka möjligheten och tidsplan att ansluta NKS till personsökarsystemet på den övriga Solna-siten.
  • Den taskforce för vårdnära tekniska miljöer som skapades innan jul har arbetat såväl med omedelbara åtgärder för att stabilisera de nuvarande systemen som analys och planering för högre driftsäkerhet. Därför läggs nu en plan för att ytterligare öka driftsäkerheten genom komplettering med etablerad teknik, enligt ovan. I gruppen finns företrädare för vård och tekniska funktioner på Karolinska, SLL IT och våra leverantörer för att ytterligare förstärkas samarbetet.

Övergripande bedömning av läget 

Ledningen ser allvarligt på att de tekniska problemen fortsätter och följer detta noga.
Upptrappningen av barnsjukvården går enligt plan. Många besök på barnakuten och högsäsongen för infektioner har nu tydligt startat.

På grund av tekniska problem är antalet platser för hjärtövervakning på Karolinska Solna neddraget till tio platser.”

Forska Sverige!

onsdag, april 29th, 2015

capri3

Sverige har halkat efter i forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer inom vården. Det drabbar både befolkningen och life science-industrin.

Den 6:e maj kommer Sveriges ministrar för näringsliv, forskning och hälsa att ta del av och diskutera de 14 åtgärdsförslag som organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige: ”Forska!Sverige initierade ”Agenda för hälsa & välstånd” som ett samarbetsprojekt för 25 organisationer från olika delar i life science-systemet för att bidra med prioriterade åtgärder för att vända den negativa utvecklingen”

Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, Gabriel Wikström, Hälso- sjukvårds- och idrottsminister, och Mikael Damberg Närings- och innovationsminister kommer att finnas på plats den 6/5 på Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet, Solna.

Agenda-gruppens förslag på åtgärder med handlingsplaner kommer att presenteras inom fyra målområden:

1. Excellent forskning och utbildning

2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus

3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling

4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

Heldagsprogrammet hittar du här.

Kanske rent av Industrikanslern dyker upp?

Gratulerar KI

torsdag, november 28th, 2013

Foto: Camilla Svensk 

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år professor Ola Winqvist, professor i cellulär immunterapi, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, och hans forskargrupp. Ola Winqvist och hans medarbetare har utvecklat en ny princip för behandling av autoimmuna sjukdomar. Metoden går ut på att mildra inflammationen genom att filtrera bort aktiverade immunceller som är på väg mot inflammationshärden. Ett första användningsområde som metoden prövats på är kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Behandlingen påminner om dialys. Blodet leds ut ur kroppen och renas i en kolonn som har packats med inflammationsmolekyler, så kallade kemokiner, som binder de aktiva immuncellerna till sig och fastnar i kolonnen. Idén har visat sig fungera väl i de första försöken på ett fåtal patienter. Samma behandlingsprincip skulle kunna fungera även för andra immunsjukdomar, som multipel skleros eller reumatoid artrit. Förutsättningen är att det går att skräddarsy kolonnen med rätt kemokin så att rätt celltyp kan fångas upp. En stor fördel med metoden är att behandlingen görs utan att tillföra kroppen någon främmande substans. Jämfört med de mycket potenta läkemedel som används vid immunsjukdomar skulle behandlingen därigenom vara mycket skonsam.

Athenaprisjuryns motivering:

”En ny och banbrytande princip för skräddarsydd behandling av inflammatoriska sjukdomar som har utvecklats i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Metoden balanserar det aktiverade immunförsvaret genom att avlägsna proinflammatoriska celler specifikt riktade mot den sjuka vävnaden. En förebild för klinisk forskning baserad på en innovativ hypotes och där resultaten kan leda till förbättrade behandlingsmöjligheter för stora patientgrupper.”

Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas på Svenska Läkaresällskapets Medicinska Riksstämma torsdagen den 5 december.

PET/CT

onsdag, november 6th, 2013

 Foto: Medicinsk bild

I morgon invigs Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinges nya lokaler för Nuklearmedicin och en ny, state-of-the-art, PET/CT-utrustning. Med modern nuklearmedicinsk bilddiagnostik avbildas organfunktion och olika biokemiska processer på molekylär nivå med hjälp av radioaktiva substanser samtidigt som morfologisk information fås från parallell röntgenbildtagning. Denna typ av hybrida bildsystem används bland annat inom tumördiagnostik och för att utvärdera hur kroppen svarar på olika terapeutiska åtgärder.

PET/CT används i stor utsträckning vid tumördiagnostik. Tumörerna matas då med sockerglukos märkt med radioaktiv fluorsubstans. Tumörerna suger åt sig sockret medan PET- delen kan spåra fluoren. Med hjälp av CT- delen kan tumören lokaliseras med stor precision. Undersökningar i PET/CT och gammakamera går ut på att patienten injiceras med radioaktivt läkemedel (radiofarmaka) i blodet. Läkemedlet är designat att söka sig till det organ som ska undersökas. Genom att ta en bild var tionde sekund kan ett förlopp filmas för att se hur ett organ beter sig. PET/CT- kameran kom till Sjukhusfysik i november 2012.

CT- delen tar röntgenbilder av kroppen, medan PET-delen visar hur kroppens organ fungerar. Bilderna kan sedan kombineras.

75 miljoner kronor satsar Karolinska på den nya diagnostiken.

Sjukhusdirektörerna samarbetar

fredag, november 1st, 2013

Under våren 2013 har de tre stora universitetssjukhusen i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund genomfört ett unikt projekt. I samråd med respektive landsting/regions hälso- och sjukvårdsdirektörer har de ”öppnat sina böcker” och delat data kring produktion, personal, ekonomi, kvalitet, forskning och utbildning.

Karolinska Universitetssjukhuset har bra tillgänglighet, bedriver stark forskning men använder mer resurser. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har god kvalitet, men långa vårdtider. Skånes universitetssjukhus är produktivt och kan arbeta mer strukturerat med kvalitetsarbetet.

De stora universitetssjukhusen i Sverige har tillsammans nära 50 000 anställda. När de nu öppnar upp för att lära av varandra framkommer både områden där respektive sjukhus ligger bra till i relation till de andra, och områden man nu på de skilda ställena vill arbeta vidare med. Viktigast av allt, säger de tre sjukhusdirektörerna och hälso- och sjukvårdsdirektörerna inom respektive region/landsting, är att man nu med gemensam metodik strukturerat jämför data, lär av varandra och skapar faktaunderlag som är relevanta för universitetssjukhusens unika förutsättningar.  Hälso- och sjukvårdsdirektörerna i respektive region och landsting har varit involverade i arbetet och tycker att detta är en modell för framtiden. Sjukhusen kommer att använda materialet i sitt fortsatta utvecklingsarbete och kommer under hösten undersöka möjligheten att fortsätta samarbetet.

Du hittar hela resultatet från benchmarkingen här.

Foto: Marie Ullnert

Medicinteknik i global studie

torsdag, januari 24th, 2013

Detta är stort! Hjärtkliniken på Karolinska ska leda ny global pacemakerstudie.

Det är Cecilia Linde på hjärtkliniken som har blivit utsedd till global ledare för den världsomspännande studien MIRACLE EF. Studiens syfte är att utvärdera effektiviteten hos resynkroniseringspacemakrar (CRT-P) när det gäller att fördröja förloppet för hjärtsvikt hos symtomatiska patienter med lätt nedsatt pumpförmåga, det vill säga att man ska undersöka fördelarna med att behandla patienter med pacemaker tidigare i sjukdomsförloppet än normalt.

Det rör sig om patienter som har fått diagnosen hjärtsvikt, men som är mindre sjuka än de som hittills har fått pacemaker. Vanliga symptom hos den berörda patientgruppen är trötthet och andfåddhet vid fysisk ansträngning. Det beror på att hjärtat inte pumpar ordentligt, eftersom det växer och hjärtmuskeln förslappas. Trots medicinsk behandling avlider många av patienterna i gruppen av sin sjukdom. Oftast är det människor i 65 – 70-årsåldern som drabbas av hjärtsvikt.

Denna prospektiva, randomiserade, kontrollerade dubbelblinda studie kommer att genomföras på cirka 275 testcentra över hela världen, i länder såsom Sverige, USA, Kanada, övriga Europa, Japan och i utvecklingsländer, och innebär att upp till 2.300 patienter utrustas med en CRT-pacemaker.

MedTechbloggen har länge funderat på hur man gör blindstudier med medicintekniska produkter, men det är en annan fråga.

Möjligheter

torsdag, oktober 11th, 2012

        Foto: Medicinsk bild

Gigantisk möjlighet för företagen inom den medicintekniska branschen att vara med och sälja in sina produkter och utrustning!

Nu går planeringen av Nya Karolinska Solna-projektet in i en ny intensiv fas, där verksamheternas faktiska placering ska fastställas inom det framtida sjukhusområdet i Solna. Mycket av utrymmet i huvudbyggnaden har redan tidigare fått sin bestämda funktion, till exempel operation, intensivvård och röntgen. Samtidigt pågår planering av vilka verksamheter, förutom barnsjukvård, som ska ligga i det som idag är Astrid Lindgrens Barnsjukhus och i det som idag är Thoraxhuset.

Det som kvarstår är att bestämma placeringen av den slutenvårdsverksamhet som ska bedrivas inom olika områden. En första övergripande bild ska vara klar under första kvartalet nästa år, efter att landstinget slutgiltigt har fastställt det framtida verksamhetsinnehållet för Karolinska Universitetssjukhuset.

Telemedicin

måndag, september 10th, 2012

På torsdag samlas neurologer från hela världen på Karolinska för att diskutera telemedicinens möjligheter och utveckling.

Telemedicin, medicinsk vård på distans, har visat sig vara ett effektivt sätt att ge vård med hög kvalitet. Det visar ett nyligen genomfört pilotprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet, som är världsunikt, uppvisade högre kvalitet i de kliniska resultaten än den traditionella Parkinsonvården. Patientgruppen bestod av patienter med Parkinsons sjukdom. Utprovning av doser av läkemedlet Duodopa utfördes via videolänk mellan sjukvården och patientens hem, i stället för att patienten läggs in på sjukhus i upp till fjorton dygn. Förhoppningen är att metoden även kan komma att användas på fler patientgrupper i framtiden.

Med telemedicin har vården förutsättningar att bli mer jämlik. Patienter som bor långt ifrån sin behandlande läkare eller specialistvården kan i högre utsträckning få samma möjligheter som de som bor i storstadsregionerna. Telemedicin är dessutom kostnadseffektivt genom att användandet av resurser och sjukhusplatser effektiviseras.

Den 13 september anordnas ett internationellt seminarium av Innovationsplatsen och Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, som också samordnar pilotprojektet. Läkare från hela världen kommer till Stockholm för att diskutera användning av telemedicin inom neurologin och utbyta erfarenheter. Det finns ett stort internationellt intresse för vård på distans och Sverige är ledande i utvecklingen inom detta område. I juni tilldelades Karolinska ytterligare tio miljoner kronor av Vinnova till arbete med vård på distans. Projektet ligger inom ramen för Vinnovas satsning på Utmaningsdriven Innovation.

Jonathan Björkehag, Karolinska Universitetssjukhuset, har varit projektledare för studien.

Karlstad – Solna

onsdag, februari 29th, 2012

MedTechbloggen noterar att vården blir effektivare. På Centralsjukhuset i Karlstad och på Karolinska i Solna.

I Karlstad är det Ortopedkliniken som styrs upp med lean. Som verktyg är leantänkandet mycket bra. Det sätt som det används i Karlstad är föredömligt. Man plockar ut en liten del i verksamheten och applicerar lean på den delen. Många vill göra allt på en gång, med fiasko som resultat.
Jannis Ioannidis, verksamhetschef på Ortopeden: ”Vi gav oss på läkarschemat som tidigare var en enormt krånglig process att få till. Vi lyckades till exempel inte uppnå jämn bemanning. Ojämnheterna gjorde det svårt att erbjuda patienterna bedömning inom rimlig tid och ledde till problem med arbetsmiljön.
Vi identifierade slöseriet och gjorde ett spindeldiagram som visade hur schemat åkte fram och tillbaka otroligt många gånger. Och det är klart, om många medarbetare ägnar tid åt att försöka påverka schemat, så tar det tid från patienterna. Det blev tydligt att vi slösade med våra resurser när vi gjorde schemat på det gamla sättet.”

Nu har man en liten grupp som tillsamman fixar fungerande scheman.

Tillgänglighetsarbetet i Solna har fått stora effekter i form av kortare köer på Karolinska Universitetssjukhuset. Köerna mer än halverades under 2011. Barnkirurgiska mottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har i stort sett fullt ut nått målet att klara vårdgarantin för nybesök. Kön till operation/behandling har minskat med två tredjedelar.
Kön till nybesök på barnkirurgen har minskat från 190 patienter i december 2010 till nära noll patienter i dagsläget. En förklaring är att rutinerna för remissbedömning har förbättrats. Målet är att en kompetent och engagerad bedömare dagligen handlägger inkommande remisser. Kliniken har också upparbetat ett samarbete med en privat vårdgivare dit patienter kan hänvisas direkt.
Viktigt i detta sammanhang har alltid varit att säkra att patienterna hamnar på rätt vårdnivå eller specialitet, inte att skyffla oönskade patienter till någon annan instans för att snygga till våra egna siffror, säger Johan Wallander, verksamhetschef vid barnkirurgen.
När det gäller patienter där barnkirurgen inte klarar vårdgarantin till operation/behandling har man kunnat minska denna kö till en tredjedel, från 215 patienter i januari 2011 till i dagsläget cirka 60 patienter (varav 24 bör räknas bort på grund av patientvald väntan). Detta har man lyckats med dels genom att utöka det mångåriga samarbetet och externa verksamheten vid Nacka Närsjukhus och dels genom att vissa utvalda patienter har hänvisats till operation inom den privata sektorn.

De effektivitetssatsningar som görs inom vården i Sverige ger resultat!