Archive for januari, 2010

Grattis Swedish MedTech

lördag, januari 30th, 2010

 

MedTechbloggen gratulerar branschorganisationen för medicintekniska företag till att ha värvat sin viceVD från det Offentliga! I april börjar Anders Wennerberg. Han kommer senast från Jämtlands Läns Landsting där han under tre år varit chef för avtalsstaben, innan dess hade han tjänsten som upphandlingschef för samma landsting. I fyra år satt han som ordförande för LfU (Landstingsnätverket för Upphandling). Det senaste året har Anders varit ansvarig för införandet av JLLs vårdvalsmodell ”Hälsoval” och för landstingets prioriterings- och omställningsarbete. Mycket bra att få in en person i organisationen vilken har haft operativa arbetsuppgifter inom bla offentlig upphandling. Välkommen, Anders, till den medicintekniska världen!

NMA Diplomerad RA

fredag, januari 29th, 2010

Nordic Medical Advisor har nu spikat datumen för NMA Diplomerad RA 2010. Vårens omgång har förlagts till den expansiva Malmö/Lund-regionen. MedTechbloggen har tidigare skrivit om Bactiguards nysatsning i Eslöv. Där kommer den kompetens, som NMA Diplomerad RA lägger grunden för, att vara ovärderlig. Utbildningen passar också perfekt för den som vill uppdatera sig om det ”nya” medicintekniska direktivet och harmoniserade standarder. Den medicintekniska branschen är på stark frammars och kunniga personer behövs och kommer att behövas framgent. 5-dagarsutbildningen rekommenderas varmt!

Missa inte heller kurspaketet ”Medicinteknik och Mjukvara”!

Ökad säkerhet från tillverkare

onsdag, januari 27th, 2010

MedTechbloggen presenterar ytterligare en bloggpost från studenterna på Affärshögskolan. Denna gång är det Neela Patel som tycker till om artikeln i Lakartidningen.se:

Agneta Borgströms artikel säger mycket om vilka brister vi har i sjukvården. Det kan nog bero på att regelverket är inte alltid lätt att följa eller jag skulle vilja säga att den inte alltid är tydlig, så att man kan följa den mer noggrann och inte vara otydlig. Medicin Tekniska produkter är något som sjukvården är beroende av och tekniken går med sin utveckling framåt hela tiden, vilket måste hållas med uppdaterade kontrollsystem som följer den nya tekniken för säkrare vård och metoder.
Man bör kanske kräva mer säkerhet från tillverkaren, det borde kanske ske mer noggrannare prövningar innan man utsätter patienter för någon som helst fara. Oftast vägs För-och Nackdelar med varandra för att en produkt ska få komma ut i marknaden, så borde då inte hela felet främst ligga på den godkännande myndigheten som har gett ett okej! för att lansera en produkt.
Att man håller kvar sina gamla rutiner, även om ny forskning och nya metoder till kommer beror inte på sjukvården utan den vederbörande personen inte är mottaglig för förändringar och inte öppen för nya saker, eller att helt enkelt känner sig trygg i sitt gamla system och/eller sina medicin tekniska apparater, sen att det ändå slinker in nya metoder obemärkt trots studier visar att det inte finns någon skillnad på effekt, kan bero på ”tror jag” att där tänker man mer på besparing och låter patienten gå igenom en operation, istället för ex. En träningsprogram för sjukgymnastik, vilket kan kosta mer för verksamheten, då det är mer långdragen behandling.
Min tolkning är helt enkelt, det är bara pengarna som betyder mest i slut ändan, att man utsätter en människas livskvalité eller varför inte livet på spel syns tyvärr inte, utan allt ska bara gå i vinst, därför stödjs inte heller prövarinitierad forskning från industrin bättre!

Medicinteknik ökar

onsdag, januari 27th, 2010

Den svenska medicintekniska industrin är innovativ och på frammarsch. Inom tre år förväntas antalet produkter på marknaden från samtliga företag att öka med 24 procent. Detta fram till år 2012. Det indikerar en kartläggning som gjorts över den medicintekniska marknaden i Sverige. Av de mindre företagen bedriver den största delen främst utveckling av nya produkter. Den största utmaningen ser företagen i att utveckla den internationella försäljningen. Exportandelen är hög, 86 procent, och USA ses som den viktigaste marknaden. Majoriteten av företagen finansieras idag av privata finansiärer följt av riskkapital. Inom en femårsperiod bedömer man dock att behovet av internationellt riskkapital och industriella partners kommer att öka. De flesta företag i undersökningen är aktiva inom diagnostik, kardiovaskulära och ortopediska områden.
Den 11 februari anordnas MedTech Investment Day i Kista Science Tower, Stockholm. Har du pengar över kan du passa på!

Offentlig upphandling

måndag, januari 25th, 2010

Pressa det Offentligas kostnader! Det kan enkelt göras om man bara vågar förenkla upphandlingsprocessen. Ofta är det anbudsunderlaget som är onödigt krånligt. Läs artikeln i Upphandling24. Begrunda och kom gärna med synpunkter. Var finns hindret?

CE-märkning av mjukvara

lördag, januari 23rd, 2010

Nordic Medical Advisor ligger i täten! NMA är först ut med att kunna erbjuda en komplett kurs om Medicinteknik och mjukvara. Utbildningen är en förutsättning för tillverkare inom mjukvarurelaterad medicinteknik att kunna vara kvar på marknaden. Mjukvaran ska vara CE-märkt! Kraven är att mjukvaran ska uppfylla kraven i det medicintekniska direktivet. Ansvaret ligger på tillverkaren att kunna visa att mjukvaran uppfyller kraven. Som första utbildningsanordnare har NMA producerat en komplett kurs inom området medicinteknik och mjukvara. MedTechbloggen gratulerar!

Guidance för hjärtklaffar

lördag, januari 23rd, 2010

Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, ställer tuffa krav på tillverkare av medicintekniska produkter. Man försöker också hjälpa till för att underlätta för tillverkarna. Det senaste berör området hjärta/kärl. Ett utkast till guide för myndighetsregistrering av hjärtklaffar har offentliggjorts, ”Heart Valves – Investigational Device Exemption (IDE) and Premarket Approval (PMA) Applications”. Som tillverkare uppmanas du att komma in med synpunkter. Du kan också utifrån dokumentet bättre förstå hur FDA tänker och hur man applicerar lagkraven till verkligheten.

Läkaren har störst ansvar

onsdag, januari 20th, 2010

MedTechbloggen presenterar ytterligare en bloggpost från studenterna på Affärshögskolan. Denna gång är det Helena Kanebratt (gul badmössa) som tycker till:

Syftet med detta inlägg är att belysa Agneta Bergströms tidigare artikel, ”¼ av all vård är onödig eller skadlig”.

Jag vill börja med att säga att jag håller fullständigt med Agneta Bergström om det hon skriver i sin artikel, ibland används vårdensresurser/metoder på helt fel eller till och med skadligt sätt.
Men frågan jag vill lyfta är, vem bär ansvaret för att t.ex.
Föråldrade rutiner inte uppdateras, att man använder sig att metoder som det inte finns god forskningsgrund på. Att många arbetar på utan att det igentligen finns några bra studier som visar att operation t.ex. är bättre än sjukgymnastik? Att många arbetar utan att det igentligen finns vetenskapliga belägg för att göra på det ena eller andra sättet?
Vi inom den medicintekniska branschen vill såklart sälja våra produkter, men inte till vilket pris som helst. Vi vill att produkten vi säljer används på ett säkert och nyttigt och effektivt sett. Jag håller med Pär Nordin om att det ska borde finnas riktlinjer för införande av nya produkter och att dessa ska ha ett förhandsgodkännande innan kliniken kan få börja använda den. Självklart ställer detta högre krav på oss som tillverkare, men så vill vi ju också bara sälja säkra produkter som är till nytta för patienter och personal.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter säger man att endast säkra metoder får användas inom vården och att ledningssystemet ska finnas för att utrangera gamla metoder. Jättebra! Men varför följer inte alla Landsting då detta? Kanske borde Socialstyrelsen bli hårdare med sina krav och till och med att ålägga vite på de Landsting som inte följer deras krav? Jag tycker att Socialstyrelsen borde se över hur deras föreskrifter följs och införa stickprov för att komma åt dem som inte följer dem.
Den som bär störst ansvar i denna fråga, enlig mig är den ansvariga Läkaren. Det är han/hon som bestämmer vilken behandling man väljer att utföra. Klart att det är svårt att alltid ta rätt beslut, det gör ingen. Men om läkaren hade haft tydliga riktlinjer att gå efter tror jag att det hade varit enklare och färre fel hade begåtts. Dessutom hade man sparat massor av pengar av att inte utföra onödig vård. Pengar som istället kunde användas till att utföra kliniska prövningar som bl.a. Stefan Lohmander påpekade. Jag tror att för det ska bli en förbättring behövs det tillsättas arbetsgrupper från hela landet där man diskuterar fram arbetsmetoder, riktlinjer som är välförankrade i vetenskaplig forskning, väl förankrade studieresultat.

ATT INFÖRA ARBETSGRUPPER FÖR ATT MINIMERA SKADORNA OCH FÖR ATT INTE BEDRIVA VÅRD DÄR DEN INTE BEHÖVS, KRÄVS ATT LANDSTINGEN HJÄLPER TILL. DOM MÅSTE HJÄLPA LÄKARKÅREN ATT BLI OCH GÖRA ÄNNU BÄTTRE ÄN I DAG. DET BORDE VARA EN PRIORITERAD FRÅGA, SOM ALLA BERÖRDA BORDE ARBETA MED

Statlig utmaningsrätt

tisdag, januari 19th, 2010

Delar av myndigheten Lantmäteriet ska ut på den konkurrensutsatta marknaden. Det är Lantmäteriets uppdragsverksamhet, Metria, som troligen från 1 januari 2011 kommer att bli ett statligt bolag. Ytterligare ett monopol som rivs. Utredningen som kommer med förslaget har jobbat under några år på regeringens uppdrag har letts av Christina Rogestam. En av anledningarna till ombildningen är EU-krav, en annan är ökade krav på effektivitet och konkurrens:
”En väl fungerande konkurrens mellan producenter av en vara eller tjänst främjar effektiviteten i resursanvändningen i såväl en statisk som dynamisk betydelse. Konkurrens tvingar företagen att pressa sina produktionskostnader, förmår dem att bättre än rivalerna tillfredsställa kundernas behov, samt vara kreativa och finna nya och bättre produktionsmetoder och produkter.”
Enheten GeoSE, som försörjer Försvarsmakten med geografisk information, undantas från bolagiseringen och kvarstannar inom Lantmäteriet. Huvudkontoret för det nya bolaget föreslås bli lokaliserat till Gävle.

Ett 25-tal kommuner i Sverige har infört utmaningsrätten, att konkurrensutsätta sin egen verksamhet. Det vi väntar på nu är de övriga kommunerna.

Nya metoder

tisdag, januari 19th, 2010


Linus Enström på samma utbildning som Sophia har nedanstående tankar om artikeln i Lakartidningen.se:

”Efter att ha läst denna artikel så dyker det upp en del funderingar.
Att slippa att ha ett förhandsgodkännande av produkterna ute på kliniken är ju för tillverkarna en klar fördel i och med att produkterna kommer ut och in i vården mycket fortare. På detta sätt så börjar företagen tjäna pengar fortare och produkten sprids snabbare via folkmun.
Nackdelen med detta kan ju tyckas vara att oupptäckta tidigare fel inte kan förutses och det kan orsaka stort lidande för personalen och/eller patienten. Och i långa loppet skadar detta tillverkaren.
Sen att ¼ av vården är onödig kan ju tyckas vara något som borde forskats på tidigare, med tanke på att vårdköerna ständigt växer och att tillstånden blir alltmer komplicerade. Att då använda sig av oprövade metoder, för att känna sig fram till vilket som blir bäst för patienten, gör att vården ineffektiviseras, patienterna får längre vårdtider och kostnaderna för kommunerna stiger.

Om man däremot då hade haft en myndighet som gav ett förgodkännande så hade produkten haft en klarare säkerhetsstandard och personalen kanske hade känt sig mer bekväma i situationen att använda produkten.
I och med att vården idag använder sig av gamla metoder i många fall och ej drar nytta av ny forskning, så är det svårare för forskningen att utvecklas och därmed produkterna.

En annan sak som jag reagerade på var även att inte psykiatrin omnämndes i artikeln, utan bara kirurgiska specialiteter och medicinska. Även inom psykiatrin kan tänkas att metoder används som är gamla och förlegade samt ej beprövade på ett klinisk bra sätt. Om man tänker på hur psykiatriska vården ser ut idag med ovetande om hur man ska behandla vissa patientkategorier så kan forskning behövas mer på detta område, för att även där effektivisera vården och tillslut kunna få ut patienterna i det dagliga livet.

Men nu kom jag utanför medicintekniska verksamheten. Det står i artikeln att det finns pengar till att införa ett system för medicintekniska produkter inom vården, men att resurserna saknas. Och med resurser tror jag här menas tid och personal. I dagen vård så kan jag tänka mig att man drar in på personal och ersätter dem i vissa fall med apparatur och högteknologiska produkter.

Men om man då istället tar denna ”insparade” personal och sätter den i en ny grupp som ska forska på nya metoder och granska produkter så tror jag att man istället kan tjäna pengar.

Bättre behandlingsmetoder → Färre komplikationer → Kortare behandlingstider → Lägre kostnad för landstinget.”